22 martie 2018

Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Numar anunt: 183847 / 22.03.2018
Denumire contract: Separare legaturi duble la grupul 14 Paingeni – sondele 14 + 181 Paingeni

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540202 , Romania , Punct(e) de contact: Alexandra Panait , Tel. +40 374402177 , Email: secretariat.mures@romgaz.ro , Fax: +40 265306340 , Adresa internet (URL): www.romgaz.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Societate Nationala
Activitate (activitati)

-Prospectare si extragere a gazului si petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Separare legaturi duble la grupul 14 Paingeni – sondele 14 + 181 Paingeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO125 – Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In prezent sondele 14 si 181 din cadrul grupului 14 Paingeni au aductiuni separate avand acelasi poligon de masura in grup. Din acest motiv apar o serie de probleme legate de exploatarea eficienta a acestora cum ar fi:
– Urmarirea corecta a parametrilor si debitelor sondelor
– Exploatarea pe directii de consum diferite
– Etalonarea sondelor pe gama de discuri
– Etalonarea impuritatilor, operatie care necesita inchiderea unei sonde
Prin lucrarile proiectate se urmareste exploatarea separata, la capacitatea maxima a sondelor 14 si 181 Paingeni.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare / informatii suplimentare conform art. 173 din Legea 99/2017, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, raspunsul entitatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare. Termenul limita stabilit pentru adresarea solicitarilor de clarificari catre entitatea contractanta este cu 13 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45255121-3 – Lucrari de constructii de instalatii de suprafata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Separare legaturi duble la grupul 14 Paingeni – sondele 14 + 181 Paingeni
Valoarea estimata pentru executie lucrare: 118.681,215 lei
din care: C+M 98.561,215 lei; Utilaj cu montaj 20.120 lei

Valoarea estimata fara TVA: 118,681.22 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
35 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 1186 lei. Ofertantii care depun oferte vor afisa OBLIGATORIU in SEAP dovada constituirii garantiei pentru participare, scanata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform art.42 aliniat (7) din HG 394/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se exprima in lei si poate fi constituita prin virament bancar sau ordin de plata sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi considerate inacceptabile conform art. 143 alin. 2 litera a) din HG 394/2016. Garantia de participare se retine conform art. 43 din HG 394/2016 si se restituie conform art. 44 din HG nr. 394/2016. Contul pentru virarea garantiei de participare este RO60 BTRL 0270 1202 1673 46XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Târgu Mures RO 14056826. Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta 10% din pretul contractului, fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu cea a termenului de prestare a serviciilor aferente contractului. Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art. 46 din HG 394/2016: – printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale; contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Entitatea contractanta are obligatia de a restitui/elibera garantia de buna executie conform art. 48 alin 4. din HG 394/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii; plata facturilor se face în maxim 30 de zile calendaristice de la data primirea facturii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016 – Se va completa DUAE, inclusiv de catre asociati, terti sustinatori si subcontractanti. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasament, inclusiv de catre asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii acestuia.
Aceste documente vor fi: cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator ONRC/actul constitutiv – valabile la data prezentarii lor, certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin 2, art. 180 alin. 2, art. 184 din legea 99/2016 sau orice document considerat edificator conform art. 181 din Legea 99/2016.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016.
Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
dl.Ispasian Ioan Dinca – Director SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tg-Mures
dra.Ilona Papoi – Director economic SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tg-Mures
dl.Gratian Rusu – presedinte comisie
dl.Marius Baciu – presedinte comisie de rezerva
dl.Ciurca Ovidiu Ioan – membru
dl.Marius Cornel Moldovan – membru de rezerva
dna.Pop Camelia Doina – membru
dna.Cornelia Marcu – membru de rezerva
dl.Sorin Florin Recorean – membru
dna.Gabriela Alecu – membru de rezerva
dl.Viorel Bucur – membru
dl.Jozsef Bandi – membru de rezerva
dl.Florin Ruta – membru
dl.Simion Hintea – membru de rezerva
dl.Baraian Calin – membru
dna.Alexandra Panait – membru
dl.Marius Cornel Moldovan – membru de rezerva
Se va completa DUAE inclusiv de catre asociati, terti sustinatori si subcontractanti. Se va completa o declaratie, conform art. 73 din Legea 99/2016, care va fi prezentata de catre toti participantii, odata cu depunerea DUAE.
Se va completa Declaratia pe proprie raspundere privind art. 52 din OUG 109/2011 (Formularul 4) care va fi prezentata de catre toti participantii, la ofertare, odata cu depunerea DUAE. Persoane juridice/fizice române si persoane juridice/fizice straine
Certificat constator emis de ONRC
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului si sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezetarii acestuia.
Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, ofertantului clasat pe locul 1 in clasament.

Autorizatie ANRE tip C2A sau C2B sau B pentru executie conform Ordinului ANRE nr. 45/07.09.2016 art. 8 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic – Se va completa DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite, doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea de documente justificative care probeaza indeplinirea acestei cerinte.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta

Autorizatie ANRE tip EPI – executie – in baza Ordinului ANRE nr. 98/2015 (privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor cadru de valabilitate aferente autorizatiilor) – Se va completa DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite, doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea de documente justificative care probeaza indeplinirea acestei cerinte.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind cifra de afaceri. Ofertantul trebuie sa prezinte media globala a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2014,2015,2016 a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) de cel putin 118.681 lei.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite, doar ofertantului clasat pe locul 1 in clasament prezentarea bilanturilor si anexelor aferente exercitiilor financiare 2014,2015 si 2016, vizate si inregistrate de organele competente, sau orice alte documente edificatoare in cazul persoanelor fizice/juridice straine.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Lista principalelor lucrari in decursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor, beneficiarilor publici sau privati. Ofertantul va face dovada capacitatii sale tehnice referitoare la experienta in activitati avand ca obiect executia sau modernizari de conducte sau instalatii tehnologice in domeniul extractiei gazelor naturale conform cerintelor din „Norme tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare din amonte si de transport gaze naturale”, aprobate prin Decizia nr. 1220 din 7 noiembrie 2006, emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale. Valoarea totala a lucrarilor similare executate trebuie sa fie egala sau mai mare de 59.340 lei;
Pentru calculul în valuta se va folosi cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor iar modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, urmand ca entiatea contractanta sa solicite doar ofertantului clasat pe locul 1 prezentarea de documente / certificate justificative contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar privat prin care sa probeze indeplinirea cerintelor (contract, document constatator, recomandare etc. ).
Informatii privind dotarile
Operatorul economic face dovada indeplinirii acestei cerinte prin prezentarea unei declaratii cu privire la utilajele, instalatiile si echipamente tehnice la dispozitia operatorului economic pentru executarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite, doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea de documente justificative care probeaza indeplinirea acestei cerinte.
Informatii privind personalul
Operatorul economic face dovada indeplinirii acestei cerinte prin prezentarea unei declaratii cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite, doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, prezentarea de documente justificative care probeaza indeplinirea acestei cerinte.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)
Ofertantii vor prezenta odata cu depunerea DUAE si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea entitatii contractante. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie sectoriala. In situatia in care un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct de catre entitatea contractanta, ofertantul va cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Aceste dispozitii nu diminueaza raspunderea ofertantului in ceea ce priveste indeplinirea tuturor obligatiilor din viitorul contract sectorial, inclusiv a obligatiilor subcontractate.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE urmand ca entitatea contractanta sa solicite documentele justificative care probeaza cele asumate in acord doar ofertantului declarat castigator.
Informatii privind asocierea (daca este cazul)
In cazul asocierii, ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu DUAE, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere denumirea asociatilor, datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE urmand ca entitatea contractanta sa solicite documentele justificative care probeaza cele asumate in acord doar ofertantului declarat castigator.
Certificare sistem de calitate ISO 9001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Dovada implementarii sistemului de management al calitatii se va face prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte documente care probeaza in mod concludent cerinta (proceduri/manuale de calitate / activitate procedura) similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.
Certificare sistem management de mediu ISO 14001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Dovada implementarii sistemului de management al calitatii se va face prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte documente care probeaza in mod concludent cerinta (proceduri/manuale de calitate / activitate procedura) similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 14001.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2018 14:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.04.2018 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 24.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. Limba de redactare a ofertei este limba romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la Sectiunea „Intrebari”, cat si la Seciunea ”Documentatie, Clarificari si Decizii” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin 1 din Legea 99/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. La solicitarea responsabilului cu urmarirea contractului prestatorul/executantul va prezenta fisa de instruire colectiva a personalului implicat in derularea contractului, ca dovada ca acesta a fost instruit cu cerintele de mediu din capitolul de protectia mediului din contract si declaratia de politica in domeniul calitatii si mediului. Aceasta va fi pusa la dispozitia prestatorului/executantului la semnarea contractului. In cazul in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de executare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

SNGN Romgaz SA Sucursala Targu Mures – Serviciul Achizitii
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540202 , Romania , Tel. +40 374402800 , Email: secretariat.mures@romgaz.ro , Fax: +40 265306340 , Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2018 13:45