22 martie 2018

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL ARAD
Numar anunt: 183850 / 22.03.2018
Denumire contract: Servicii de întocmire „DALI – Reconfigurare ?i modernizare Bulevardul Revolu?iei

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75 , Localitatea: Arad , Cod postal: 310130 , Romania , Punct(e) de contact: PETRU STELIAN ADAM BEZSNEI , Tel. +40 257281850/289/350 , In atentia: D-nei. Adina Dudas , Email: adam.bezsnei@primariaarad.ro, achizitii@primariaarad.ro , Fax: +40 257281450 , Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:

Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75 , Localitatea: Arad , Cod postal: 310130 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 257281850-142 , In atentia: Dnei Florica Barbu , Email: achizitii@primariaarad.ro , Fax: +40 257281450 , Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

IN SEAP
Adresa postala: IN SEAP , Localitatea: IN SEAP , Cod postal: 0 , Romania , Adresa internet (URL): https://e-licitatie.ro

Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:

IN SEAP
Adresa postala: IN SEAP , Localitatea: IN SEAP , Cod postal: 0 , Romania , Adresa internet (URL): https://e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

-Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de întocmire „DALI – Reconfigurare ?i modernizare Bulevardul Revolu?iei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii
16 – Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Municipiul Arad
Codul NUTS: RO421 – Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de întocmire „DALI – Reconfigurare ?i modernizare Bulevardul Revolu?iei
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1 (cu maxim 12 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, astfel incat sa se respecte prevederile art. 20-21 din OUG 107/2017
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de întocmire „DALI – Reconfigurare ?i modernizare Bulevardul Revolu?iei”, conform temei de proiectare

Valoarea estimata fara TVA: 92,436.97 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Cuantum garantiei de participare este de 900 lei sau echivalentul în lei/alta valuta la cursul stabilit de BNR înainte cu 5 zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Perioada de valabilit. a garan. particip. va fi minim egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 zile de la data limita de depunere oferte). Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii (conf. art. 36 alin. (1) – (4) din HG 395/2016). Contul pentru garantiei de participare la licitatii al Mun. Arad deschis la Trez. Mun. Arad este: RO40TREZ0215006XXX006669. Pentru scrisoare de garantie, ea va fi eliberata de preferat de o banca/societ. asigurari din România, pt. scrisorile emise de banca/soc de asigurari din strainatate, se prezinta în anexa traducerea autorizata. Dovada constituirii GP se va incarca in SEAP scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor indicata in anuntul de participare Cuantum garantie buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Constituire garantie buna executie (conf. art. 40 din HG 395/2016): a) Virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/soc de asigurari, b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestatorul are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pret contract. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie buna executie în documentatia de atribuire. Garantia de buna executie se restituie: 14 zile de la data aprobarii documenta?iei în Consiliul Local
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local al Municipiului Arad
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se încadreaza în prevederile art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
2.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016. Fiecare operator economic este obligat sa completeze DUAE. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din L 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE, de catre to?i operatorii economici participan?i la procedura. Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care nu depune acest formular. Persoanele cu functie de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: dl. Gheorghe Falca, primar; dl. Levente – Grigorie Bognar, viceprimar; dl. Laurentiu-Calin Bibart, viceprimar; dl. Ionel Bulbuc, consilier local; dna. Andres Laura, consilier local; dl. Handra Arsenie, consilier local; dl. Ciupe Ionel, consilier local; dna. Tabuia Roxana-Adriana, consilier local; dl. Rivis-Tipei Lucian, consilier local; dl. Boca Bogdan-Vlad, consilier local; dna. Naaji Antoanela-Luciana, consilier local; dna. Cismasiu Mariana, consilier local; dl. Furau Gheorghe-Oto, consilier local; dna. Dumitrean Adina-Liana, consilier local; dl. Lupas Marin, consilier local; dl. Chesa Ilie, consilier local; dna. Dinga ?tefania Patricia, consilier local; dl. Varcus Beniamin-Narcis-Cristian, consilier local; dl. Saplacan Gheorghe, consilier local; dl. Buruc Cosmin Alexandru, consilier local; dl. Szabo Mihai-Iosif, consilier local; dna. Stoenescu Anca-Patricia, consilier local; dl. Furde Gheorghe, consilier local; dl. Filip Flavius-Emanoil, consilier local; dna. Claudia Macra, Administrator Public; dna. Grozavu Claudia, Director Economic; dna. Radu Carmen, Sef Serviciu Financiar – Contabilitate; dna. Rusu Dorina ?ef Birou; dna. Miculita Daniela, Sef Birou; dna. Burza Han Camelia, Consilier; dna. Elena Portaru, Director Executiv; dl. Ciprian Puie, consilier juridic; dna. Ples Ramona, consilier juridic; dna. Ionela Strachinaru, consilier juridic; dna. Giurgiu Lucia, ?ef Serviciu Investi?ii; dna. Mihaela Nagy, Sef Serviciul Achizi?ii Publice; dna. Adina Duda?, presedinte comisie evaluare; dna. Raluca Horat, membru; dna. Barbu Florica, membru; dl. Robert Chira, membru de rezerva; dsoara. Iancu Ancuta, membru de rezerva. Autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 62 din L. 98/2016 oricarui operator economic care se încadreaza în situatiile descrise la art. 60 din L. 98/2016.
Observa?ie: Neprezentarea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asocia?i sau ter? sus?inator, subcontractan?i) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. DUAE se va încarca în SEAP ?i semnata cu semnatura electronica extinsa Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele emise într-o alta limba vor fi însotite de traducere autorizata în limba româna
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii si subcontractantii Ofertan?ii/asocia?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE se prezinta angajamentul ter?ului/ter?ilor sus?inatori (împreuna cu documentele anexate la angajament, transmise de catre ter?/ter?ii sus?inatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), acordul de asociere, acord de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorita?ii contractante doar de catre ofertantul declarat câ?tigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum ?i a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, a?a cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertan?ii/asocia?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 164, 165 si 167 din L. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Partea II – litera D ?i partea IV: Criterii de selec?ie – C: CAPACITATEA TEHNICA ?I PROFESIONALA – punctul 10) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE se prezinta angajamentul ter?ului/ter?ilor sus?inatori (împreuna cu documentele anexate la angajament, transmise de catre ter?/ter?ii sus?inatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), acordul de asociere, acord de subcontractare. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorita?ii contractante doar de catre ofertantul declarat câ?tigator în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum ?i a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control în cadrul acesteia, a?a cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din L. 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz
III.2.4) Contracte rezervate

Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2018 11:00

Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.04.2018 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 23.08.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având aceeasi valoare ofertata, departajarea ofertantilor se va face prin reofertarea propunerii financiare. Conform art 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Având în vedere Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie publica, ofertantii vor completa formularul „Anexa informatii ANI”, formular ce se regaseste in Sectiune „Formulare”. Acesta se va completa pentru fiecare persoana cu putere de decizie a?a cum rezulta din certificatul eliberat de ONRC. DUAE este pus la dispozitia ofertantilor in format editabil (document word) si se regaseste ca FORMULAR (DUAE.doc) in documentatia de atribuire aferenta prezentului anunt de participare (conform notificarii ANAP nr. 240 din 2016). Pentru completarea DUAE se va accesa sectiunea Formulare – DUAE. Daca este cazul, ofertantii vor completa in DUAE si sectiunea privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Caile de atac precum si termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevazute de art. 8 din Legea 101/2016
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75 , Localitatea: ARAD , Cod postal: 310130 , Romania , Tel. +40 257281850-134 , Fax: +40 257281450 , Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2018 14:30