22 august 2017

Autoritate contractanta: COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.
Numar invitatie / anunt: 411762 / 22.08.2017
Denumire contract: ACORD CADRU FURNIZARE MAX. 4 AUTOBUZE NEARTICULATE SECOND-HAND
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.
Cod fiscal: RO 201195, Adresa: BD.21 DEC. 1989, NR.128-130, CLUJ-NAPOCA, Cluj-Napoca, Telefon: +40 264430917, Fax: +40 264430931
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
ACORD CADRU FURNIZARE MAX. 4 AUTOBUZE NEARTICULATE SECOND-HAND
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 6
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Furnizare mijloace de transport in comun: maxim 4 buc autobuze, nearticulate, second-hand.
II.1.6) CPV: 34115300-9 – Vehicule de transport de ocazie (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 378,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Se solicita garantie de participare in valoare de 3.780 lei sau echivalent in valuta la cursul BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Aceasta informatie se aplica in cazul depunerii garantiei de participare in alta valuta. Perioada de valabilitate a garantiei de participare : 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Mod de constituire a garantiei de participare:in oricare din formele prevazute de art. 42 din HG 394/2016.Daca se alege optiunea unui virament bancar, acesta se va realiza prin virarea sumei exprimate in lei in contul CTP Cluj-Napoca S.A.: RO66RZBR0000060018450642, deschis la Raiffeisen Bank.In orice situatie aleasa dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de returnare a garantiei de participare:conform prevederilor art. 44 din HG 394/2016.
Garantie de buna executie Se solicita garantie de buna executie in valoare de 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent.Garantia de buna executie poate fi constituita conform prevederilor art. 46 din HG. 394/2016.Daca se alege constituirea printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract, se va completa formularul 2.Daca instrumentul de garantare este emis in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducerea acestuia in limba romana.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Declaratie pe proprie raspundere – ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.177, art.178,art.180 din Legea nr.99/2016.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative sunt:Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice la care este arondat sediul social al operatorului economic si Certificat fiscal cu privire la plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine(certificate de atestare fiscala,caziere judiciare,alte documente echivalente,etc)prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor,taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local conform cerintelor entitatii contractante. Aceste documente vor fi prezentate in original sau copie legalizata insotite de traducerea autorizata. Pentru verificarea neincadrarii in prev. art. 180 din Legea 99/2016, se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente:- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice. – alte documente edificatoare, dupa caz. Documentele mentionate se vor prezenta doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. 2.Cazier judiciar pentru persoana juridica/persoanele juridice ofertate emis de catre IPJ – pentru straini se accepta documente echivalente. – completare DUAE in baza art. 202 alin.1 din Legea nr. 99/2016 – prezentarea acestuia se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc; acesta trebuie sa fie valabil la data prezentarii. 3.Evitarea conflictului de interese-Declaratie privind neincadrarea in prevederile cap.III, sectiunea 4 din Legea nr. 99/2016 completata cu numele persoanelor cu atributii de decizie din cadrul entitatii contractante. Persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante in legatura cu prezenta procedura de achizitie: ing. Neag Liviu- Director General,ing. Hoza Ioan-Director Tehnic, ec. Hardau Cosmin-Director Economic,ing. Lupsa Gabriel – Sef Serv.Tehnic. Declaratia conf. art.73 din Legea nr. 99/2016 va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE. In DUAE se vor cuprinde informatii privind: tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii, conf. prev.art.197, 183 alin.3 si 202-204 din Legea nr. 99/2016. Formularul DUAE se va completa in functie de situatia de fapt, va fi completat correct si in totalitate. Lipsa oricaror informatii – nebifate in DUAE, sau informatiile incorecte duc la respingerea ofertei respective, fara solicitarea de clarificari aferente DUAE-ului de catre entitatea contractanta. 1.Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta,din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE-Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, valabile la momentul prezentrii si urmeaza sa fie depuse, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in in certificate/documentul echivalent-in cazul ofertantilor straini- trebuie sa fie reale si valide la data prezentarii acestuia.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta minima:furnizarea in ultimii 3 ani de produse similare, cantitate cumulata de minim 2 buc: Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, raportati de la data limita de depunere a ofertelor,cu indicarea valorilor, perioadelor de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante, entitati contractante sau clienti privati.,Tertul sustinator- daca este cazul,Informatii privind subcontractantii – daca este cazul.,Informatii privind asocierea – daca este cazul. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

Factori de evaluare
Denumire Punctaj maxim
Pretul ofertei 70
Descriere: Componenta financiara
Termenul de livrare 15
Descriere: Componenta tehnica
Perioada de garantie acordata 15
Descriere: Componenta tehnica

IV.2.2)nbsp Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 04.09.2017 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 22.08.2017 09:11