29 august 2017

Autoritate contractanta: Orasul Cisnadie
Numar invitatie / anunt: 412272 / 29.08.2017
Denumire contract: Piscina publica, sala Aerobic si SPA
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Orasul Cisnadie
Cod fiscal: 4406002, Adresa: Piata Revolutiei, nr. 1, Cisnadie, Telefon: +40 269561147, Fax:&nbsnbsp +40 269561012
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Piscina publica, sala Aerobic si SPA
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Executia unui complex :Piscina publica, sala Aerobic Si SPA
II.1.6) CPV: 45200000-9 – Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 5,207,185 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 52000 lei si va avea valabilitate minimum 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertei. Garantia de participare se poate constitui prin: – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 36 din HG 395/2016, emis in numele ofertantului de catre o societate bancara/societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea sau supravegherea, in conditiile legii; – virament bancar în contul Orasului Cisnadie deschis la Trezorerie: RO52TREZ5765006XXX012104 Garantia de participare poate fi constituita si în alta moneda decât lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. La procedura online, dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata si semnata cu semnatura electronica extinsa, pana la data limita de depunere a ofertelor). Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata însotita de traducerea autorizata în limba româna
Garantie de buna executie Da Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Garantia de buna executie poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit.Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. (Model orientativ – Formular nr. 2)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: •certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; •cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; •dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; •alte documente edificatoare, dupa caz. 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice: va fi prezentata odata cu depunerea DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator) Încadrarea în situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante conf. definitiei date la art. 3 litera ll) coroborat cu art. 60 din Legea 98/2016 si cu art. 21, alin. (5) din HG 395/2016, sunt rmatoarele: HUJA GHEORGHE Primar KRECH JOHANN Viceprimar RUSU CIPRIAN CONSTANTIN Secretar al orasului Cisnadie BARBU CORNEL IULIAN Director executiv RADOIU NICOLAE VALER Director executiv SZASZ DANIELA MARIA Director executiv HEUTSCHY STELA Sef serviciu DRAGOMIR SORIN Sef serviciu LUNCA MIRCEA Sef serviciu BOBEANU COSMIN ARON Consilier local CRISTEA ADRIAN DORU Consilier local CUREA IONEL Consilier local DIETRICH ROBERTO VIOREL Consilier local DOBRESCU MARIA ADELA Consilier local DRUTA DOINA CLAUDIA Consilier local FILIP DANUT MIHAI Consilier local FLOREA GABRIEL Consilier local HOZAT ZAHARIE Consilier local KIELTSCH LUCIAN IONUT Consilier local LEPSA DUMITRU VASILE Consilier local MANCEA VASILE Consilier local PRICA VLADIMIR DORIAN Consilier local UNGUREANU ION Consilier local MUNTEAN CIPRIAN SORIN Consilier local VECERDEA IOAN Consilier local GLIGOR CARMEN DANIELA Consilier LAPADATU MARIA Consilier Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani (de executie lucrari constructii civile cel putin din categoria de importanta C in conformitate cu HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii) în valoare cumulata de cel putin 5200000 lei valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 18.09.2017 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 29.08.2017 10:21