26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA BUCIUMI (CONSILIUL LOCAL)
Numar invitatie / anunt: 423261 / 26.02.2018
Denumire contract: „INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA BUCIUMI, JUDETUL BACAU”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA BUCIUMI (CONSILIUL LOCAL)
Cod fiscal: 17580999, Adresa: Sat Buciumi, Com. Buciumi, JUD. BACAU, Poiana Sarata, Telefon: 0745027881, Fax: 0234339977
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Servicii publice locala)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
„INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA BUCIUMI, JUDETUL BACAU”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie : „INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA BUCIUMI, JUDETUL BACAU” Valoarea estimata a achizitiei: 8.492.963,76 lei fara TVA, conform devizului general întocmit de proiectant, din care: -cap. 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului -55.825,15 lei eligibil -cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului -122.262,50 lei eligibil -cap. 4 Cheltuieli pentru nvestitia de baza -cap. 4.1. Constructii si montaj 6.403.249 lei din care 6.359.801.7 lei eligibil si 43.447,31 lei neeligibil -cap. 4.2. Montaj utilaj tehnologic 180.493,34 lei eligibil -cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1.704.919,18 lei eligibil -cap. 5.1. Cheltuieli aferente organizarii de santier valoare totala-19.068,34 lei eligibil -cap. 5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 18.160,54 lei eligibil -cap.5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 907,80 leii eligibil -cap. 6.2. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 7.126, 25 lei eligibil Durata de executie a lucrarilor este de 8 luni. Atentie: Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu 7 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) CPV: 45231300-8 – Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 8,492,963.76 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garan?ia de participare în cuantum de 84.000lei. Echivalen?a în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invita?iei de participare în SEAP. Garan?ia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO56TREZ0625006XXX001220 deschis la TREZORERIA operative Municipiul Onesti , BENEFICIAR – COMUNA BUCIUMI, C.I.F 17580999 .Perioada de valabilitate a garan?iei de participare va fi cel pu?in egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garan?ia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Garantie de buna executie Cuantumul garan?iei de buna execu?ie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garan?ia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita ?i prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale. In acest caz, contractantul are obliga?ia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozi?ia autorita?ii contractante. Suma ini?iala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Motive de excludere a ofertantului a ofertantului: 1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 1.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formular DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ. Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formular DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice va prezenta Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat (formulare tip elaborate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident). Aceste documente se depun în oricare dintre urmatoarele forme: în original, în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Din Certificatele fiscale trebuie sa rezulte lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul general consolidat in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, respectiv documente din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor, sau a contributiilor la bugetul general consolidat. 3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formular DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art.60 literele d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul va completa cerinta corespunzatoare in formular DUAE (completat conform link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter), Declaratia se va atasa si odata cu DUAE. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 60 literele d) si e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: o COZMA FANICA – primar; o MIHALACHE ION – viceprimar; o BILEI ELENA – secretar; o MURARU OANA – contabil si responsabil achizitii publice o MURARU IOAN GABRIEL – consilier cu atributii manager de proiecte; o ANTOHE MARICA GHEORGHE – consilier local; o BRANICI GHEORGHE – consilier local; o CIUBOTARU IOAN – consilier local; o CORNEANU MARIANA – consilier local; o DENCIU IOAN – consilier local; o DIACONU ION – consilier local; o GLIGA ILEANA – consilier local; o MATIAS FLORIN – consilier local; o MOLDOVEANU GASCU RODICA – consilier local; o TARTOACA STELIAN – consilier local; o TUDOR FLORNEIL – consilier local; o OANCEA IONEL GABRIEL – consilier local. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Experien?a similara Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani au executat lucrari similare (de natura/similare celor ce fac obiectul contractului) in valoare cumulata de minim 8.492.963,76 lei fara TVA lei fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte. Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta anuntul de participare simplificat. Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, data la care se va calcula echivalenta leu/valuta:-conform cursului B.N.R. din data publicarii anuntului de participare simplificat. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.,Informatii privind asocierea, subcontractantii, tertii sustinatori: 1. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de Legea nr. 98/2016. Ofertantul participant in asociere va depune acordul de asociere odata cu DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP 258/08.12.2017. 2. Subcontractarea: Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. 3.Terti sustinatori: Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 15.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 22.02.2018 15:03