26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA DOBROTEASA
Numar invitatie / anunt: 423263 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii de proiectare tehnica si executie lucrari in cadrul Proiectului:”Modernizare drumuri locale în comuna Dobroteasa, judetul Olt”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA DOBROTEASA
Cod fiscal: 5102338, Adresa: comuna Dobroteasa,jud.Olt, Dobroteasa, Telefon: +40 0249469005, Fax: +40 0249469010
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de proiectare tehnica si executie lucrari in cadrul Proiectului:”Modernizare drumuri locale în comuna Dobroteasa, judetul Olt”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Proiectare si executie de lucrari pentru „Modernizare drumuri locale în comuna Dobroteasa, judetul Olt” – elaborare servicii de proiectare la faza: proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatie tehnica autorizatie de construire,documentatie pentru avize si acorduri (P.T. + D.E. + C.S. + D.T.A.C. +D.A.A.) si verificarea tehnica a proiectarii= 106731 lei fara TVA. – servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor= 56865 lei fara Tva -Executie de lucrari= 4662974 lei fara TVA, din care pentru organizare de santier=113731 lei fara TVA. Lungimea sectoarelor de drumuri ce fac obiectul acestui contract este de 7500.00 m. In aliniament, partea carosabila a drumurilor asfaltate va avea latimile de 5,50m, 4,00m si 3,00m si acostamente de 0,75 m respectiv 0,50m. Sistemul rutier se va realiza din: – 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16 – 6 cm strat de legatura din mixtura asfaltica BAD 20 -15 cm(12 cm pe DC 36) – strat de baza din piatra sparta ( provenita din cariera de munte) -10 cm(15 cm pe DS 34, DS36 si DC 34) – fundatie din balast conf. SR 662/2002 (inclusiv scarificare si reprofilare) Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile. In acest sens, se va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire transmise cu cel putin 9 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor.
II.1.6) CPV: 45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 4,826,570 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 48265 lei. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul A.C., deschis la Trezoreria Slatina, cod fiscal 5102338 Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP insotita de dovada achitarii acesteia (OP, CHITANTA,ETC). În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei caz in care perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie prelungita in mod corespunzator.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica. Modalitati de constituire : In conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Criteriile de calificare privind capacitatea si criteriile de selectie au fost alese in conformitate cu prevederile Legii 98/2016: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu se incadreaza in prevederile art 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic va completa Documentul Unic de Achizitii European cf. Art 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Vor completa DUAE si eventualii asociati sau subcontractantii sau tertul sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu prevederile art. 49 si 50 din HG nr. 395/2016. Pana la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, impreuna cu DUAE, operatorii economici participanti vor prezenta si declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. 2.Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante si a celor implicate in procedura sunt:2.Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante si a celor implicate in procedura sunt: Craciunescu Ion- primar , Oprisor Lucian- viceprimar , Dina Niculina- contabil, Anghel Florinel- secretar, Dina Elena. – responsabil achizitii publice, Consilieri: Dadu Alexandru, Fieroiu Marian, Vlasceanu Ilie, Iordache Eugen, Ciuca Dumitru, Joitescu Dumitru Tiberiu, Saizu Aurel, Sanda Daniela- Valentina, Gheorghe Tiberiu-Costin, Preda Ovidiu. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele sus mentionate. De asemenea aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/ tert sustinator declarat in oferta. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comcrtului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate, modul de organizare si functionare al operatorului economic. Certificatul constatator trebuie sa contina date actuale/reale la momentul prezentarii. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului Modalitatea de indeplinire: Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor,operatorii economici participant vor prezenta D.U.A.E. (Documentul Unic de Achizitie European) atasat documentatici de atribuire, conform art. 193 alin. (l) din Legea nr. 98/2016, completat in mod corespunzator de fiecarc entitate participanta in parte (dupa caz, ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant declarant), in scopul de a face dovada preliminara a indeplinirii cerintelor. Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele justificative prin care confirma indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu ccrintele stabilite prin DUAE si prin documentatia de atribuire.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ceinta 1: Prezentarea listei principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani împliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, însotita de certificari de buna executie, continând valori, perioade de executie,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit lucrari de natura si complexitate similara/comparabila cu lucrarile care fac obiectul contractului/ operatiuni de tipul celor precizate in obiectul contractului în valoare cumulata de cel putin 4662900 lei fara TVA, la nivelul a unuia sau maxim 3 contracte. Prin lucrari similare se intelege lucrari de constructii si/sau modernizare/reabilitare in domeniul drumurilor sau al unei infrastructuri similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii sau superioare din punct de vedere al complexitatii cu lucrarile aferente contractului supus achizitiei. Nu se iau în considerare contractele aflate în derulare si nereceptionate deloc la data limita de depunere a ofertelor, în schimb se accepta lucrarile receptionate partial la aceasta data, cu conditia ca specificul contractului prezentat sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent si cu mentiunea ca sfarsitul executarii lucrarilor pentru o investitie nu presupune expirarea perioadei de garantie. Modalitati de indeplinire: Operatorii economici vor confirma îndeplinirea cerintei, prin bifarea corespunzatoare DA sau NU în Partea IV: Criteriile de selectie, a Sectiunii: „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, din DUAE. Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc în clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte lista principalelor lucrari executate, însotita de documente justificative prin care sa demonstreze îndeplinirea cerintei respectiv: – certificari de buna executie continând valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezulte ca au fost executate in ultimii 5 ani în conformitate cu normele profesionale din domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit lucrari de natura si complexitate similara/comparabila cu lucrarile care fac obiectul contractului/ operatiuni de tipul celor precizate in obiectul contractului în valoare cumulata de cel putin 4662900 lei fara TVA la nivelul a unuia sau maxim 3 contracte. Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie procesele verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare în masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstarea îndeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Contractul se va prezenta doar însotit de unul dintre documentele prezentate mai sus individual el nefacand dovada ca lucrarile executate au fost duse la bun sfarsit. Documentele edificatoare vor fi prezentate in orginal/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, pentru anul 2018 se va lua in considerare cursul valutar din data publicarii anuntului de participare simplificat. Nota. Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.,Cerinta 2: Prezentarea listei principalelor servicii similare prestate în ultimii 3ani împliniti la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare de proiectare pentru realizarea de infrastructura de transport rutier sau infrastructura similara din punct de vedere a complexitatii si/sau utilitatii in valoare totala cumulata de cel putin 163596 lei fara TVA, la nivelul unuia sau maxim 3 contracte. Pentru demonstrarea experientei similare se vor accepta contracte ce au avut ca obiect servicii de proiectare pentru : – lucrari de drumuri similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii cu lucrarile aferente contractului supus achizitiei. Modalitati de indeplinire: Operatorii economici vor confirma îndeplinirea cerintei, prin bifarea corespunzatoare DA sau NU în Partea IV: Criteriile de selectie, a sectiunii din DUAE. Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc în clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte lista principalelor servicii similare de proiectare prestate, însotite de documente justificative prin care sa demonstreze îndeplinirea cerintei, respectiv certificari de buna prestare pentru serviciile similare de proiectare. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) trebuie sa probeze indeplinirea obligatiilor asumate prin DUAE. Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna prestare procesele verbale de receptie sau recomandari sau documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Documentele edificatoare vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu orginalul” insotite de traducere autorizata in limba romana. Pentru calculul echivalentei leu/alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, pentru anul 2018 se va lua in considerare cursul valutar din data publicarii anuntului de participare simplificat.,Cerinta 3 :Informatii privind subcontractantii: In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor cunoscuti si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract , DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Se considera subcontractare orice tip de raport juridic intre ofertantul care prezinta o oferta individuala sau comuna, pe de o parte, si un alt operator economic ori un profesionist, in intelesul Codului Civil, pe de alta parte, prin care acesta din urma realizeaza pentru primul orice activitate (servicii sau lucrari) legate de indeplinirea contractului de executie care va fi incheiat prin finalizarea procedurii de atribuire.,Cerinta 4. -Informatii privind asocierea: Orice operator economic are dreptulde a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual sau in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de Asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta va solicta acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta poate solicita operatorilor economici participanti in comun la procedura de atribuire a caror oferta a fost desemnata castigatoare sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica in masura in care este necesar pentru executarea in mod corespunzator a contractului de achizitie publica,Cerinta 5 -Informatii privind tertul/tertii sustinatori: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui/unor terti atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate (art 48 din Hotararea nr.395/2016). In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile mentinate la art 193 alin (1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu privire la tertul/tertii sustinator/sustinatori.Anexele angajamentului tertului se prezinta odata cu angajamentul Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

Factori de evaluare
Denumire Punctaj maxim
Pretul ofertei 90
Descriere: Componenta financiara
Perioada de garantie a lucrarii exprimata in luni 10
Descriere: Componenta tehnica

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 14.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 22.02.2018 15:04