26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA SECAS
Numar invitatie / anunt: 423281 / 26.02.2018
Denumire contract: Proiectare si executie obiectiv „Amenajare strazi in satele Secas, Crivobara si Vizma, comuna Secas, Judetul Timis”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA SECAS
Cod fiscal: 4483900, Adresa: BELINT, Belint, Telefon: +40 722780138, Fax: +40 256327311
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Administratie publica)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Proiectare si executie obiectiv „Amenajare strazi in satele Secas, Crivobara si Vizma, comuna Secas, Judetul Timis”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
-Servicii de proiectare faza proiect tehnic si detalii de executie conform HG 907/2016 si anume prestatorul va elabora in 4 exemplare originale piese scrise (memoriu de prezentare, stabilirea categoriei de importanta a drumului, grafic de prestare a lucrarilor, deviz revizuit), piese desenate (plan de situatie realizat pe baza ridicarilor topografice executate, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii podete, aparari de maluri din gabioane, scurgerea apelor) -Verificare tehnica; -Asistenta tehnica din partea proiectantului -Documentatie de avize conform certificatului de urbanism si documentatii DTAC in 2 exemplare originale -Lucrari de executie a drumurilor pe o lungime de 4830 m In masura in care termenele prevazute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin (1), orice operator economic interesat sa participe la prezenta procedura are dreaptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire cu 10 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor
II.1.6) CPV: 45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 4,275,845 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata în numele ofertantului în cuantum de 42.700,00 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autorita?ii contractante, cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP, pâna la data limita de depunere a oferelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata in SEAP si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Forma de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul RO71TREZ6235006XXX001088, deschis la Trezoreria Lugoj, beneficiar: Comuna Secas, cod fiscal: 4483900 – se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta – copia documentului sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, se prezinta in SEAP, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. (Model orientativ Formular nr. 1)
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Perioada minima de garantie este de 3 ani (Model orientativ Formular nr.2)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si / sau acordul de subcontractare conf. Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. 2. Persoanele ce detin functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Pop Simion – primar; Suciu Lavinia-Vasilica– viceprimar; Paralescu Ramona Nadia– referent contabil; Ionescu Eugen – secretar; Consilieri locali: Anghelescu Ioan, Bontila Ioan, Butcura Danila, Buresin Sergiu-Adrian, Mates Violeta, Micula Ioan-Dorin, Nicola Florica, Pintilie Ion Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritatii contractante.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Experienta similara Lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani din care sa rezulte: ofertantul a executat in ultimii 5 ani lucrari similare cu obiectul prezentei proceduri in valoare cumulata de cel putin egala cu 4.100.000 lei fara TVA., la nivelul a minim 1 maxim 3 contracte care sa fi inclus executarea de lucrari similare. Experienta similara se poate demonstra si prin prezentarea unor contracte care sa cuprinda atat prestari de servicii similare cat si executarea de lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. Ofertantii pot prezenta o experienta similara privind lucrarile in urmatoarele domenii: reabilitarea primara si/sau reparatie capitala si/sau lucrari de executie si/sau modernizare si/sau alte lucrari similare cu cele ce urmeaza a fi executate prin prezentul contract aferente drumurilor locale si/sau drumurilor comunale si/sau drumurilor judetene si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazi.,Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani din care sa rezulte ca ofertantul a prestat in ultimii 3 ani servicii similare cu obiectul prezentei proceduri in valoare cumulata de cel putin egala cu 90.000 lei fara TVA, la nivelul a maxim 2 contracte care sa fi inclus executarea de servicii similare. Ofertantii pot prezenta o experienta similara privind serviciile de proiectare in urmatoarele domenii: reabilitarea primara si/sau reparatie capitala si/sau lucrari de executie si/sau modernizare si/sau alte lucrari similare cu cele ce urmeaza a fi executate prin prezentul contract aferente drumurilor locale si/sau drumurilor comunale si/sau drumurilor judetene si/sau drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazi.,Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.5). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 15.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 22.02.2018 15:34