26 februarie 2018

Autoritate contractanta: MINISTERUL APARARII – UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI
Numar invitatie / anunt: 423295 / 26.02.2018
Denumire contract: CONSOLIDAREA SI REPARATII CAPITALE LA PAVILIONUL 15 DIN CAZARMA 329 BOBOC
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
MINISTERUL APARARII – UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI
Cod fiscal: 4297711, Adresa: Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, Focsani, Telefon: +40 237213155, Fax: +40 237213155
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Aparare
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
CONSOLIDAREA SI REPARATII CAPITALE LA PAVILIONUL 15 DIN CAZARMA 329 BOBOC
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Prin acest contract se vor achizitiona lucrari si servicii (întocmire proiect tehnic de executie, detalii de executie, documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, inclusiv obtinerea acestora, proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiect de organizare a executiei lucrarilor, verificare proiect tehnic, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada derularii contractului) a caror valoare estimata este urmatoarea: 1. Proiectare si verificare tehnica a documentatiilor elaborate în vederea obtinerii avizelor si a acoedurilor cerute prin certificatul de urbanism precum si a P.O.E, P.A.C., P.T. si D.D.E. pentru 2016 – C – 329 Boboc = 39.719,00 lei fara T.V.A. pentru 2016 – I – 329 Boboc = 65.209,00 lei fara T.V.A. pentru 2016 – RK – 329 Boboc = 75.220,00 lei fara T.V.A. TOTAL = 180.148,00 lei fara T.V.A. 2. Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru 2016 – C – 329 Boboc = 24.745,00 lei fara T.V.A. pentru 2016 – I – 329 Boboc = 23.427,00 lei fara T.V.A. pentru 2016 – RK – 329 Boboc = 37.610,00 lei fara T.V.A. TOTAL = 85.782,00 lei fara T.V.A. 3. Executie lucrari pentru 2016 – C – 329 Boboc = 1.690.911,00 lei fara T.V.A. pentru 2016 – I – 329 Boboc = 3.231.779,00 lei fara T.V.A. (din care 223.000 lei dotari aferente modernizarii constructiei ) pentru 2016 – RK – 329 Boboc = 2.571.719,00 lei fara T.V.A. TOTAL = 7.494.409,00 lei fara T.V.A. VALOAREA ESTIMATA în lei a contractului este de 7.760.339,00 lei fara T.V.A. (I=1.755.375,00 lei, C=3.320.415,00 lei, RK=2.684.549,00 lei). Clarificarile se pot solicita cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va comunica tuturor operatorilor economici raspunsurile la întrebarile de clarificare primite – însotite de întrebarile aferente – luând masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro – SEAP – în cadrul anuntului de participare aferent prezentei proceduri în sectiunea „Documentatii si clarificari”. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.
II.1.6) CPV: 45216200-6 – Lucrari de constructii de cladiri si instalatii militare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 7,760,339 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 70.000 lei. Garantia de participare se constituie în lei, prin virament bancar, în contul RO19TREZ6915005XXX000089, Trezoreria Foc?ani,sau in orice moneda printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv de 120 de zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor si poate fi prelungita la cererea autoritatii contractante. In cazul in care garantia de participare se constituie prin Scrisoare de garantie bancara, aceasta se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazute in Documentatia de atribuire, conform Formularului nr. 1 din Sectiunea Formulare si modele de documente. In cazul garantiei constituite prin virament se prezinta ordinul de plata vizat de banca. Pentru garantia depusa in alta moneda, echivalenta lei/alta valuta se va face prin raportare la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare simplificat in SEAP. Ofertantii vor depune documentele care reprezinta dovezile constituirii garantiei de participare in SEAP, scanate si semnate cu semnatura electronica. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare va fi irevocabila.
Garantie de buna executie Se constituie in cuantum de 10% din pretul contractului, fara T.V.A., prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in cond. legii conform prevederilor art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. de o soc. bancara/soc. de asigurari. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrare acestuia, un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Se va prezenta Autoritatii Contractante în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contr. In situatia in care ofertantul opteaza pentru constit. GBE printr-un instrument de garantare, scrisoarea GBE. sa nu fie conditionata de emiterea unei polite de asigurare care sa fie opozabila Beneficiarului prin alte documente. Aceasta va trebui prezentata Beneficiarului insotita de o adresa din partea Soc. de Asig., prin care confirma ca este valabila si in vigoare indiferent de prev. politei de asigurari si ca angajamentul societatii de asigurare fata de Beneficiar va fi exclusiv in baza scrisorii de GBE emisa. Nerespectarea acestor conditii va pune Beneficiarul in situatia de a nu accepta scrisoarea de garantie emisa de catre o societate de asigurare. Daca par?ile convin, GBE se poate constitui ?i prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr.1 Ofertantul/ofertantul asociat/ ter?ul sus?inator/ subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire a cerin?ei consta în prezentarea DUAE, inclusiv de asocia?i/ ter?i sus?inatori/ subcontractan?i conf. art. 193, alin. 1 din Legea nr. 98/2016 (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate , la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile , împreuna cu asociat, subcontractant, ter? sus?inator, daca este cazul. Operatorii economici vor prezenta ca documente justificative: – Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat) la momentul prezentarii; – Cazier judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; – Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2 ?i art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; – Alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta nr.2 – Declaratie privind neîncadrarea in situa?iile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Declara?ia se va prezenta odata cu DUAE, de catre to?i participan?ii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant ?i ter? sus?inator) Persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt: dl. Aurelian Asanache DUMITRACHE, dl. Florinel HERTIG, dl. Ghita NICOARA, dl. Mihail BADITA, dl. Adrian RADEANU, dl. Corneliu GOGONCEA, dl. Ovidiu GHEORGHE, dl. Florin CATRINOI dl. Ciprian MUSESCU, dl. Marius NEACSU, dl. Florinel PELIN, dl Cornel PANTAZICA, d-na Lia-Daniela NICOARA, d-ra Mariana-Mihaela MARIN. NOTA: Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii care se afla în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016. Se va permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului cât ?i ale subcontractantului/ ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Cerinta nr.3 Operatorul economic participant la procedura de achizitie trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens obiectul de activitate al operatorului economic trebuie sa permita execu?ia/corespunda activita?ilor ce fac obiectul contractului. Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente sunt: – certificatul constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, informatiile legate de structura actionarilor si reprezentantilor legali; informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii acestuia. – documente echivalente emise în tara de rezidenta, in cazul ofertantilor straini. Documentele solicitate vor fi depuse in SEAP prin scanarea documentelor in oricare din variantele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnate cu semnatura electronica extinsa.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Experienta similara Cerinta nr.4 Ofertantul trebuie sa prezinte informa?ii aferente principalelor lucrari executate din care sa reiasa ca au fost duse la bun sfâr?it în ultimii 5 ani lucrari similare în valoare cumulata de minim 7.000.000,00 lei, fara TVA, la nivelul a unuia sau a mai multor contracte de lucrari. Experien?a similara trebuie sa priveasca lucrari de construire ?i/sau de modernizare ?i/sau de reabilitare de construc?ii civile cel pu?in din categoria de importan?a C, în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construc?ii, cu modificarile ?i completarile ulterioare sau realizarea de cladiri similare din punctul de vedere al complexita?ii cu cea care face obiectul achizi?iei. Pentru în?elegerea cerin?ei, prin construc?ii de categoria de importan?a C se va în?elege ”Construc?ii cu func?ii obi?nuite, a caror neîndeplinire nu implica riscuri majore pentru societate ?i natura (cum ar fi cladiri de locuin?e cu mai mult de doua niveluri, construc?ii industriale ?i agrozootehnic; construc?ii socialculturale care nu intra în categoriile de importan?a A ?i B), sau construc?ii cu caracteristici ?i func?iuni obi?nuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi cladiri de cult, muzee de importan?a locala)”,Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul va prezenta informa?ii privind partea din contract pe ca are, eventual, intentia sa o subcontracteze ?i datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt subcontractant. Autoritatea contractanta respinge ter?ul sus?inator propus daca acesta nu îndepline?te cerin?ele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere ?i solicita ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia ?i prezentarea unui alt ter?, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorita?ii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei privind capacitatea tehnica ?i profesionala. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 22.02.2018 16:40