26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA LISA
Numar invitatie / anunt: 423333 / 26.02.2018
Denumire contract: Achizitionare servicii de proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul: „Modernizare drum comunal DC 75A in comuna Lisa, judetul Brasov”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA LISA
Cod fiscal: 4443434, Adresa: Sat Lisa, Str Principala, Nr. 194, Lisa, Telefon: +40 0268246795, Fax: +40 0268246795
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
in SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (servicii publice locale)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Achizitionare servicii de proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul: „Modernizare drum comunal DC 75A in comuna Lisa, judetul Brasov”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Prin contractul ce urmeaza a se atribui se urmareste achizitionarea de servicii de proiectare si lucrari de executie aferente investitiei:„Modernizare drum comunal DC 75A in comuna Lisa, judetul Brasov”. Prezentul contract trateaza masurile care sunt necesare pentru realizarea obiectivelor mai sus mentionate. Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului presupun: – elaborarea documentatiei tehnice necesare autorizatiei constructiei (PAC); – elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini (PT +DE+CS); – asistenta tehnica (AT) din partea proiectantului pe intreaga perioada de executie a lucrarilor. Serviciile de verificare a proiectului tehnic vor face obiectul unei proceduri de achizitie publica ulterioara, in care proiectantul are obligatia sa prezinte si sa sustina proiectul/proiectele pe specialitati in fata verificatorilor de proiecte atestati. Executia lucrarilor presupune asfaltarea drumului comunal din comuna Lisa prin refacerea infrastructurii si suprastructurii drumului, executia de podete noi, santuri din pamant si santuri betonate in vederea asigurarii scurgerii apelor provenite din precipitatii. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Valoarea totala estimata a serviciilor si lucrarilor ce urmeaza a se realiza este de 3.679.392 lei, din care: a) servicii de proiectare = 67.170 lei + b) executie de lucrari = 3.612.222 lei. Valoare ce rezulta din devizul general si luandu-se in calcul urmatoarele linii bugetare dupa cum urmeaza: • Servicii de proiectare: ? cap.3.3.4 – Proiect tehnic = 37.500 lei ? cap.3.3.5 – DTAC = 13.500 lei ? cap.3.6.1 – Asistenta tehnica = 16.170 lei TOTAL SERVICII = 67.170 lei fara TVA • Executie de lucrari: ? cap.4 – Cheltuieli pentru investitia de baza = 3.594.251 lei ? cap.5.1.1 – lucrari constructii = 17.971 lei TOTAL LUCRARI = 3.612.222 lei fara TVA Valoarea estimata fara TVA : 3.679.392 lei Moneda: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬lei
II.1.6) CPV: 45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 3,679,392 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare este in valoare de 36.700 lei. Pentru garantia de participare depusa in alta moneda, recomandam ca echivalenta sa se faca la cursul leu/valuta, comunicat de BNR pentru data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de particip: 120 zile calendaristice de la data data limita de primire a ofertelor. Garan?ia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garan?ia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP pâna la data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Modul de restituire a garantiei de particip. cf. art. 38 din HG 395/2016 Retinerea gar.de particip: in conditiile prev.de art.37 din H.G 395/2016.
Garantie de buna executie Cuantumul garan?iei de buna execu?ie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garan?ia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita ?i prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale. In acest caz, contractantul are obliga?ia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozi?ia autorita?ii contractante. Suma ini?iala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Garantia se restituie conf. art. 42 din HG 395/2016

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor,. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. Conditii de calificare: prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din legea nr.98/2016. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). 2. Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare pecum ?i a celor implica?i în procedura din partea acestuia din urma: Gheorghe Moga – primar; – Toma Gheorghe Adrian – viceprimar; Nicusan Diana Iliana – Secretar; Ramba Maria – Contabil; Stanescu Madalina Lorelai – reprezentant furnizor servicii auxiliare achizitie; Consilieri locali: Catavei Cornel; Greavu Dorin; Guseila Gheorghe; Guseila Adrian Mircea; Ionescu Crisan Ioan; Lazea Ionel; Marin Constantin; Paler Gheorghe; Toma Gheorghe Adrian; Ungur Nicolae; Vacar Gheorghe. NOTA: Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere dupa caz. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al ter?ului sus?inator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: A.Experien?a similara: Se va prezenta la nivelul DUAE lista cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani (numarul de ani solicitati se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor) si lista cu principalele lucrari executate în ultimii 5 ani (numarul de ani solicitati se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor), precizandu-se informatii referitoare la numarul si data contractelor invocate drept experienta similara, beneficiarul si datele acestuia de contact, data si numarul documentului de receptie, ponderea si/sau activitatile pentru care operatorul a fost responsabil si valoarea acestora fara TVA. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire trebuie sa faca dovada ca au executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani, care vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in Anuntul de participare simplificat, lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 3.612.222 lei fara TVA in cadrul acelorasi contracte ( unul sau mai multe contracte care sa fi inclus atat servicii de proiectare si executie lucrari) sau in cadrul a unuia sau mai multor contracte distincte, respectiv au prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor servicii similare in valoare cumulata de cel putin 67.170 lei fara TVA, in cadrul acelorasi contracte ( unul sau mai multe contracte care sa fi inclus atat servicii de proiectare si executie lucrari) sau in cadrul a unuia sau mai multor contracte distincte . Prin lucrari respectiv servicii similare se inteleg lucrari, respectiv servicii de proiectare in domeniul infrastructurii de transport rutier respectiv: construirea si/sau modernizarea si/sau reabilitarea de drumuri. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: – lucrari receptionate pe obiecte care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; – lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; – lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala (documentele justificative ce pot fi prezentate in legatura cu experienta in lucrari).,B. Acordul de asociere In cazul asocierii de operatori economici, se va prezenta informatia prin completarea in formularul DUAE, din documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr.98/2016, conform situatiei acestora. Capacitatea tehnica ?i/sau profesionala a operatorului economic poate fi sus?inuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.,C. Informatii privind sustinerea (daca este cazul) In cazul in care, ofertantul invoca sustinerea unor terti, privind indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert conform art.182 din Legea nr.98/2016, acesta are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare invocate. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la angajament. Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice si profesionale nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art.59 si 60 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.,D.Subcontractare Daca este cazul, ofertantul va preciza in oferta partea/partile de contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare (conf. art.55 alin.(1) din Legea nr.98/2016) – se va completa – Formular orientativ Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, art.165 si art.167, precum si art.59 si 60 din Legea nr.98/2016. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 23.02.2018 10:47