26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Comuna Slatioara
Numar invitatie / anunt: 423347 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul: „Modernizare drumuri de interes local, L=3,983 Km, in Comuna SLATIOARA, Judetul VALCEA”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Comuna Slatioara
Cod fiscal: 2541517, Adresa: Slatioara, jud. Valcea, Slatioara, Telefon: 0250/866339, Fax: 0250/866339
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
IN SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul: „Modernizare drumuri de interes local, L=3,983 Km, in Comuna SLATIOARA, Judetul VALCEA”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru „Modernizare drumuri de interes local, L=3,983 Km, in Comuna SLATIOARA, Judetul VALCEA” Lot 1 Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrarDrum Gresarea Axial -2030 m si Drum Gresarea Ramificatie 900 m,, total rigola 510,50 m , total podete 31.30 m, total gabioane 2619,60 m Lot 2 Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrar Drum Brosteni 413 m, Drum Troita 210 m si Drum Troita Sat 430 m total rigola 1917,40 m , total podete 30.90 m, total gabioane 130,00 m Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 8 zile
II.1.6) CPV: 45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 3,123,684.04 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Lot 1 – 23.000 lei Lot 2 – 8.100 lei. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO48TREZ6745006XXX000377 deschis la Trezoreria Horezu. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP pâna la data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa î alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna(Formular 1)
Garantie de buna executie Da Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Se va constitui in conformitate cu prevederile art 40 din HG 395/2016 Formular 2

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la proceduri de atribuire (inclusiv eventualii asociati,terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I (inclusiv eventualii asociati,terti si subcontractanti) în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere si de supraveghere al respectivului operator economic, a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. 2.Persoanelor ce detin functii de deCizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati în procedura din partea acestuia din urma : ROMCESCU CRISTIAN SORIN -Primar STEFAN CORNEL- Viceprimar PÎRVOIU GABRIELA- Secretar ROMCESCU DANIELA CAMELIA- Consilier ALBUICA EUFROSINA-Inspector TOLEA CRISTIAN- Consilier GHITESCU ION-IGRID- Consilier STAMATOIU ANGELA-ANCA- Consilier ILIE VASILE- Consilier RIZA MADALINA ELENA- Consilier GEANOVU CONSTANTIN- Consilier SARARU ALEXANDRU- Consilier DRAGULESCU CONSTANTIN- Consilier IOVAN CONSTANTIN- Consilier CICA STEFAN- Consilier GHIMISI CONSTANTIN- Consilier GHERGHIE ION- Consilier DRAGU IOAN CRISTIAN- REFERENT POPOAIA ELENA- REFERENT TUDORA VALERIA-Furnizor de servicii de achizitie Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Lot 1 Ofertantul trebuie sa fi executat în ultimii 5 ani, lucrari similare ( lucrari în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii), în valoare de cel putin în valoare cumulata de cel pu?in 2.250.000,00 lei valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul unuia sau mai multor contracte. Lot 2 Ofertantul trebuie sa fi executat în ultimii 5 ani, lucrari similare ( lucrari în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii), în valoare de cel putin în valoare cumulata de cel pu?in 780.000,00 lei valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul unuia sau mai multor contracte.,Subcontractare Lot 1 si Lot 2 Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracte. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 15.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 23.02.2018 12:18