26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA GIRLICIU
Numar invitatie / anunt: 423364 / 26.02.2018
Denumire contract: „Reabilitare si modernizare strazi in comuna Garliciu, judetul Constanta.”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA GIRLICIU
Cod fiscal: 7249794, Adresa: STR.1 DECEMBRIE 1918, NR.33, Garliciu, Telefon: 0241873713, Fax: 0241873713
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
IN SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
„Reabilitare si modernizare strazi in comuna Garliciu, judetul Constanta.”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Executie lucrari pentru realizarea obiectivului : „Reabilitare si modernizare strazi in comuna Garliciu, judetul Constanta.” Operatorii economici vor transmite solicitarile de clarificari/informatii suplimentare cu cel putin 7 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor iar raspunsul autoritattii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in conformitate cu prevederile art.160 si 161 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.6) CPV: 45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 7,088,597 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare III.1.1.a) Garantie de participare da ? nu ? Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 70000 lei. Garantia de participare se constituie în lei, prin virament bancar, in contul RO35TREZ24A740600710101X deschis la trezoreria Harsova ,sau in orice moneda printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv de 120 de zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor si poate fi prelungita la cererea autoritatii contractante. In cazul in care garantia de participare se constituie prin Scrisoare de garantie bancara, aceasta se prezinta in cuantumul si pentru perioada prevazute in Documentatia de atribuire, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform Formularului nr. 1 din Sectiunea Formulare si modele de documente. In cazul garantiei constituite prin virament se prezinta ordinul de plata vizat de banca. Pentru garantia depusa in alta moneda, echivalenta lei/alta valuta se va face prin raportare la cursul BNR valabil la data publicarii anuntului de participare simplificat in SEAP. Ofertantii vor depune documentele care reprezinta dovezile constituirii garantiei de participare in SEAP, scanate si semnate cu semnatura electronica. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare va fi irevocabila.
Garantie de buna executie Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu una din situatiile prevazute la art. 40 din H.G. 395/2016. În cazul constituirii garantiei de buna executie prin virament bancar, plata se va realiza în contul indicat la momentul semnarii contractului.Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Constituirea garantiei de buna executie reprezinta conditie obligatorie pentru eliberarea ordinului de începere a lucrarilor. Garantia de buna executie se constituie pe perioada cuprinsa intre Ordinul de incepere a lucrarilor si procesul verbal de receptie finala a lucrarilor si se elibereaza in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) din HG nr. 395/2016.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea Documentului unic de achizitii european (DUAE), inclusiv de eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE poate fi accesat la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Documentele justificative care probeaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: – certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii acestora; – cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau din actul constitutiv; – dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016; – alte documente edificatoare (ex.: declaratia pe propria raspundere data in conditiile prevederilor art. 168 alin. (3) din Lege). Documentele solicitate vor fi depuse in SEAP prin scanarea documentelor in oricare din variantele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnate cu semnatura electronica. Ofertantii care participa la procedura de atribuire individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, tertii sustinatori si subcontractantii declarati nu trebuie sa se regaseasca in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea proceduri de atribuire. In conformitate cu prevederile art. 63 din Legea 98/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Constantin Cinpoiasu – Primar, Stoica Marin – Viceprimar, Antin Irina – secretar Necula Viorel – contabil, Raducan Ion – consilier, Antin Aspasia – consilier, Tufa Anica – consilier, Mihale Marin – consilier Bilea Ion – consilier, Serban Iulian – consilier, Zainea Ion – consilier, Zainea Nicu – consilier, Ilie Mitica – consilier, Cotet Mariana- consilier, Costas Bogdan-consultant achizitii. Autoritatea contractanta va exclude de la procedura orice ofertant care se incadreaza in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic participant la procedura de achizitie trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In acest sens, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente sunt: – certificatul constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, informatiile legate de structura actionarilor si reprezentantilor legali; informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii acestuia. – documente echivalente emise în tara de rezidenta, in cazul ofertantilor straini. Documentele solicitate vor fi depuse in SEAP prin scanarea documentelor in oricare din variantele original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnate cu semnatura electronica.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantii vor face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin prezentarea unei liste a lucrarilor similare realizate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani , în valoare cumulata de cel putin 7000000 lei., in conformitate cu prevederile art. 179 lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Prin lucrari similare se inteleg lucrari în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii respectiv : lucrari de constructie si/sau modernizare si/sau reparatii capitale si/sau reabilitare si/sau ranforsare si/sau consolidare, aferente unor drumuri, publice sau private. Lista lucrarilor similare va fi însotita de certificate de buna executie, respectiv procese-verbale de receptie finala, procese-verbale la terminarea lucrarilor, procese-verbale pentru parte/obiect(e) de lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional sau orice alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta în calitate de beneficiar, care sa contina cel putin urmatoarele informatii: parti contractante, obiectul contractului, valoarea real executata, perioada de executie. Note: 1) In situatia in care lucrarile care probeaza indeplinirea cerintei privind experienta similara au fost executate in asociere sau ca subcontractant, certificatele de buna executie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta, in calitate de beneficiar al investitiei. 2) Sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, certificatele de buna executie vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. 3) Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.,Cerinta 2 Ofertantul va prezenta informatii privind partea din contract pe care are eventual intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a prezenta datele de contact ale subcontractantilor, specializarea acestora, partile de lucrare ce urmeaza a fi subcontractate. Resursele materiale si umane si alte elemente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala ale subcontractantilor declarati se iau in considerare doar pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.,In cazul in care operatorii economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, acestia trebuie sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 15.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6)&nnbsp Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 23.02.2018 14:04