26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA COLIBASI (PRIMARIA COLIBASI)
Numar invitatie / anunt: 423368 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii proiectare – fazele PT, DE, Asistenta tehnica si executie lucrari aferente proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA COLIBASI, JUDETUL GIURGIU“
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA COLIBASI (PRIMARIA COLIBASI)
Cod fiscal: 5123624, Adresa: COM. COLIBASI JUD. GIURGIU, Colibasi, Telefon: +40 246/227111, Fax: +40 246/227277
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Ofertele se transmit online, in SEAP, la adresa www.e-licitatie.ro
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii proiectare – fazele PT, DE, Asistenta tehnica si executie lucrari aferente proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA COLIBASI, JUDETUL GIURGIU“
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
În cadrul acestui contract se vor achizitiona Servicii proiectare – fazele PT, DE, Asisten?a tehnica ?i execu?ie lucrari aferente proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA COLIBASI, JUDETUL GIURGIU “. Proiectul raspunde necesitatilor de imbunatatire si dezvoltare a infrastructurii de transport, prioritate a Programului National de Dezvoltare Locala. Primaria Coliba?i, judetul Giurgiu, in calitate de autoritate contractanta doreste sa modernizeze 11.839,76 m de drumuri locale prin : • Amenajarea uniforma si omogena a tramei stradale. • Imbunatatirea scurgerii apelor de suprafata (santuri de pamant, podete transversale drumului, amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale, etc). Lucrarile proiectate presupun urmatoarele: • Amenajarea platformei drumului; • Amenajarea elementelor de colectare si scurgerea apei pluviale; • Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m prin executia unui strat de balast in grosime de 30.0 cm; • Elemente pentru siguranta circulatiei; NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen – limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel : – In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.
II.1.6) CPV: 45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 9,654,622.35 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantum de 96.000 lei. Garantia de participare se va constitui în conf. cu art.36 din H.G.nr.395/2016, modificata si completata prin H.G. nr. 866/2016 astfel: (1) G.p. se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. (2) G.p.trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire (minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor). (3) G.p.trebuie sa fie irevocabila. (4) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante o copie semnata cu semnatura electronica extinsa, în SEAP, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Contul Comunei Coliba?i, Jude?ul Giurgiu de constituire a garantiei de participare este: RO10TREZ3215006XXX007233, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, CUI: 5123624 Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în termenul prevazut la art. 39 alin. (3); c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/acordul cadru în perioada de valabilitate a ofertei.. Se returneaza conform prevederilor legale. Pentru o alta moneda, echivalenta pentru o garan?ie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anun?ului simplificat in SEAP.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul fara TVA al contractului. Conform art. 39 si art.40 din H.G. nr.395/2016, garantia de buna executie poate fi constituita: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (art.40, alin.1); – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale alin.(3). În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Nota: În situa?ia executarii garan?iei de buna execu?ie, par?ial sau total, contractantul are obliga?ia de a reîntregi garan?ia în cauza raportat la restul ramas de executat. Perioada de garantie acordata lucrarilor solicitata de autoritatea contractanta este de minim 5 (cinci) ani.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Se va completa DUAE, care reprezinta o declaratie pe propria raspundere in sensul neincadrarii ofertantului in situatiile prevazute la Art.164,165 si 167 din Legea 98/2016. In vederea completarii DUAE se va accesa linkurile https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd utilizand fisierul atasat, avand extensia .xml. Atat subcontractantii, cat si tertii sustinatori nu trebuie sa se incadreze in prevederile art.164,165 si 167, acestia urmand sa prezinte DUAE conform Art.170 (3) si Art.183 (1) din Legea 98/2016. Se va completa o declaratie pe propria raspundere in sensul neincadrarii ofertantului in situatiile art. 59 ?i 60, conform formularului anexat. Aceasta declaratie se va depune scanata odata cu DUAE în SEAP., atat de ofertant, cat si de subcontractant/tert sustinator In scopul evitarii conflictului de interese (Art.60 din Legea 98/2016), persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele: 1. Primar: Stoica Constantin 2. Viceprimar: Niculcea Vasile 3. Secretar: Ilinca Marin 4. Contabil: Petre Alexandrina 5. Administrator Public: Ivan Victor Ionut 6. Membrii comisiei de evaluare: Pre?edinte: Ivan Victor Ionut Membru: Mihai Elena Membru: Petre Alexandrina Membru: Dinu Florin Marcel Membru: Dumitrache Florin Daniel Membru de rezerva: Martin Carmen Fibia 7. Membri consiliului local: Stoian Gheorghe, Mihalache Ion, Dobre Ionut Razvan, Dima Stefan, Zaharia Ion, Costache Radu Mihai, Marcoceanu Dumitru Dan, Petre Mihail Stelu, Ciobanu Ionel, Dragnea Marian, Boaghen Mihail, Barbu Florin. 8. Expert cooptat: Matei Costel Obligatiile fiscale : Ofertantii au posibilitatea de a declara prin DUAE daca au platite taxele si impozitele catre bugetul general consolidat (buget local, buget de stat.) Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrarii în situa?iile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, a urmatoarelor informa?ii ?i documente: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea documentelor justificative, la solicitarea autoritatii contractante de operatorul economic clasat pe locul 1 din clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/ter? sus?inator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare ti/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfaturarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile , clasament intermediar, va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legisla?ia aplicabila în ?ara de reziden?a.(acolo unde este aplicabil). Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: 1. Experienta similara pentru executie Declaratie privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani, inclusiv pana la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte ca ofertantul a executat lucrari in valoare cumulata de cel putin de 4.700.000,00 lei fara TVA. Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani la nivelul DUAE si nu ca document distinct. Prin lucrari similare, autoritatea contractanta în?elege lucrari de construc?ie/modernizare drumuri, lucrari similare sau superioare din punct de vedere al complexita?ii ?i scopului cu cele ce fac obiectul prezentei proceduri. Nota: Autoritatea Contractanta va lua in considerare si lucrarile similare de constructii noi de drumuri si/ sau reabilitare si/ sau modernizare de drumuri care au fost realizate in cadrul unor contracte. Nota: Experienta similara: cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul legal de a verifica informatiile direct la beneficiarii finali. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documentele respective însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna. Informatiile vor fi completate in cadrul declaratiei DUAE, care reprezinta o declaratie pe propria raspundere a ofertantului.,2. Experienta similara pentru proiectare Declaratie privind principalele prestari de servicii prestate in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare in valoare cumulata de cel putin 200.000,00 lei fara TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Pentru demonstrarea experientei se va prezenta o lista a serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani la nivelul DUAE si nu ca document distinct. Experienta similara se poate demonstra si prin prezentarea unuia sau mai multor contracte care sa cuprinda atat prestari de servicii similare cat si executarea de lucrari similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica. Prin servicii similare, autoritatea contractanta întelege servicii de proiectare pentru lucrari de construc?ie/modernizare drumuri, servicii similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii si scopului cu cele ce fac obiectul prezentei proceduri.,3. SUBCONTRACTARE Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractant/ti în DUAE. Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta, pentru fiecare subcontractant, si acordul/acordurile de subcontractare conf. Notificare nr.256/08.12.2016. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin rezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. In conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, se vor solicita ofertantului informatii despre partea din contract care doreste sa o subcontracteze, daca este cazul. In conformitate cu prevederile Art. 218 (2), subcontractantii au dreptul de a opta pentru a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta. Optiunea se va manifesta la semnarea contractului.,4. Capacitatea tehnica ti/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta pentru fiecare tert sustinator si angajamentul tertului sustinator, Conf. Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.,5. ASOCIERE : Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevazuta la Art.53 din Legea nr. 98/2016. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala. Ofertantii odata cu depunerea DUAE vor prezenta si acordul de asociere conf.Notificare nr.256/08.12.2016 ANAP. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 23.02.2018 14:20