26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA MUSETESTI
Numar invitatie / anunt: 423381 / 26.02.2018
Denumire contract: Lucrari (proiectare si executie) – MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA MUSETESTI, JUDETUL GORJ
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA MUSETESTI
Cod fiscal: 4898754, Adresa: COMUNA MUSETESTI,SATUL MUSETESTI,JUDETUL GORJ, Musetesti, Telefon: +40 0253272501/+40 0253272540, Fax: +40 0253272501
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (servicii publice locale)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Lucrari (proiectare si executie) – MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA MUSETESTI, JUDETUL GORJ
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contractul presupune servicii de proiectare si executie lucrari pentru modernizarea unor drumuri de interes local din Satele Arseni, Gamani, Grui, Musetesti, Stancesti si Stancesti-Larga, comuna Musetesti astfel: – Servicii proiectare faza proiect tehnic, documentatie avize si acorduri DTAC, detalii de executie, as-built, verificare tehnica proiect si asistenta tehnica; – Lucrari de infrastructura rutiera: modernizare drumuri locale. Valoare estimata = 15.019.393,85 lei fara TVA din care: – proiectare = 326.676,24 lei fara TVA – lucrari = 14.692.717,61 lei fara TVA Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 5 zile.
II.1.6) CPV: 45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 15,019,393.85 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantii vor constitui garantia de participare în cuantum de 150.000 lei. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei – 120 zile. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în RO31TREZ3365006XXX005052 deschis la Trezoreria Targu-Jiu (cod fiscal Comuna Musetesti 4898754). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare, aceasta se va depune doar scanat in SEAP pâna la data si ora limita de depunere a oferelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Formularul nr. 1) Pentru ofertantii din afara tarii este recomandabil, sau este de preferat ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România. Pentru o evaluare si raportare unitare la cuantumului aferent garantiei de participare, se precizeaza ca echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare/simplificat in SEAP.
Garantie de buna executie Se solicita garantie de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. (Formularul nr. 2)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic, al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv (administrator); • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. Se va prezenta declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Aceasta declaratie va fi prezentata si de terti sustinatori, subcontractanti, asociati, daca este cazul. 2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. (Formularul pus la dispozitie in sectiunea formulare). Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si persoanele care sunt implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Din cadrul autoritatii contractante: Baban Cosmin Ion – primar, Lupulescu Constantin – secretar, Balaeti Ion -inspector, Cherciu Liliana – inspector, Pirvoaica Tatomirescu Dumitru Sorin – inspector, Arsanu Daniela Cristina – inspector, Bolocan Nicoleta – consilier juridic, consilieri locali: Barbulescu Vasile, Rosculete Iulian, Filis Daniela Ana, Ghitan P Petre, Ghitan Elena, Largeanu Daniel, Lican Andrei, Nistorescu Petre Flavius, Pantau Dumitru, Pasatoiu Gheorghe, Turbaceanu Matei. Persoane implicate in organizarea si desfasurarea procedurii, ce asigura servicii auxiliare de achizitii publice SC CLASS CONSULT PROJECT SRL: Gurica Alin Silviu si Pintescu Claudia – administratori. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Experienta similara Servicii – Ofertantul trebuie sa fi prestat in ultimii 3 ani servicii proiectare in valoare cumulata de minim 320.000 lei, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a maximum 3 contracte. Prin servicii similare se inteleg servicii de proiectare pentru lucrari de infrastructura rutiera. Lucrari – Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare in ultimii 5 ani in valoare cumulata de cel putin 14.600.000 lei, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. Prin lucrari similare se inteleg lucrari de infrastructura rutiera executate in ultimii 5 ani.,Cerinta 2 Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.5). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

Factori de evaluare
Denumire Punctaj maxim
Pretul ofertei 90
Descriere: Componenta financiara
Termenul de garantie acordat lucrarilor 10
Descriere: Reprezinta perioada de timp de la receptia la finalizarea lucrarilor. Termenul minim acceptat pentru garantia lucrarilor este de 60 luni. Ofertele cu termen de garantie a lucrarilor mai mic de 60 de luni vor fi declarate neconforme. Termenul maxim al garantiei lucrarilor peste care ofertele depuse nu vor fi punctate suplimentar este de 96 luni de la receptia la terminarea lucrarilor.

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 15.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 23.02.2018 16:36