26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA BORS
Numar invitatie / anunt: 423395 / 25.02.2018
Denumire contract: Executie lucrari de constructii :Reabilitare trotuare in localitatea Santion , judetul Bihor
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA BORS
Cod fiscal: 4390526, Adresa: Bors,nr.200, Bors, Telefon: +40 0259316155, Fax: +40 0259417291
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Servicii publice locale)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Executie lucrari de constructii :Reabilitare trotuare in localitatea Santion , judetul Bihor
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, consta in: reabilitare trotuare din localitatea Santion pe portiunea de strada care face legatura intre DN1 si Biserica Reformata , amenajare accese la proprietati ,reprofilare santuri , asigurarea scurgerii apelor de la burlanele exterioare ale constructiilor pana la santurile reprofilate si amenajarea zonelor verzi dintre trotuarele reabilitate si santuri. Lucrarile de constructii vor fi executate conform proiectului tehnic, caietelor de sarcini si detaliilor de executie.
II.1.6) CPV: 45233161-5 – Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 1,290,870.24 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 12900 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art.36 din HG 395/2016,cu modificarile si completarile ulterioare. In conditiile legii.In cazul viramentului bancar ,plata se va realiza in contul RO09TREZ0765006XXX010704 deschis la Trezoreria Municipiului Oradea, pentru Comuna Bors ,CIF 4390526. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei,adica de 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor .Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat ,respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate .Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat si semnat cu semnatura electronica extinsa , in SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa în alta limba decât româna se va depune scanat originalul semnat cu semnatura electronica extinsa, in SEAP , pâna la data limita de depunere a oferelor si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Daca se doreste depunerea gar.de participare in valuta pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare,echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile (sau urmatoarea zi lucratoare,dupa caz).Restituirea garantiei de participare se va face cf art.38 din HG nr.395 / 2016 (Formularul 1)
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este 10 % din valoarea contractului fara TVA.Garantia se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sa fie cel putin egala cu durata contractului aferent. Modul de constituire este conform art.40 din HG 395/2016. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui cu termen de valabilitate astfel încât sa poata fi restituita executantului, dupa cum urmeaza: -70% din valoarea acesteia, daca riscul pentru vicii ascunse este minim,se restituie în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarii, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei, -restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea duratei de garantare a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.. Autoritatea Contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.42 din HG nr.395/2016 -(Formular 2)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta 1)Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 . Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:se va completa DUAE -Documentul unic de achizitie european E-Certis din Legea 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti )cu informatiile aferente situatiei lor .( Partea III: Motive de excludere litera A,B si C ) Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate ,la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi : • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii ofertelor. • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz Cerinta 2:Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Dovedire: Completare DUAE de catre ofertant si separat de subcontractanti/tert sustinator completare cu informatiile aferente situatiei lor – la punctul Partea III: Motive de excludere litera C; Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante conf. art.60 din Legea 98/2016 coroborat cu art.21, alin. (5) din HG 395/2016, sunt urmatoarele: Batori Geza -primar ,Zbarcea Adrian -secretar , Sanyo Ileana – Sef.servici financiar contabil , Csiger Laszlo Robert – viceprimar , Covaci Simona -Consilier achizitii publice ,Stertl Irina-Consilier achizitii publice ,Lile Georgeta- expert cooptat Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante,necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt persoanele ce compun Consiliul Local : 1 . Bocsardi Erno ; 2 Bor Levente; 3 Hegyesi Laszlo -Jozsef;4. Kakocz Ludovic Alexandru; Cristea Adriana Greta 5.Bihari Istvan Zsolt;6. Retek Emilia; 7 Szatan Gyorgy; 8 Richter Iosif; 9 Szilagyi Miklos;10 Nagy Mate Eniko 11 Bondar Tamas. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.( la partea IV Criteriile de selectie , litera A. Capacitatea de a corespunde cerintelor subpunctul Inscrierea in registrul comertului;) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Certificatul constatator,va fi prezentat în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, eliberat de ONRC sau organismul la care operatorul economic este atestat profesional. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul emis de ONRC sau de organismul la care operatorul economic este atestat profesional Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale / actuale la momentul prezentarii documentului /documentelor . Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare. De asemenea persoanele juridice straine au obligatia de a respecta toate celelalte conditii minime impuse in fisa de date a achizitiei si documentatia de atribuire.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr.1 –Expertienta similara Ofertantul trebuie sa fi executat si dus la bun sfarsit , lucrari similare în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel putin 1.290.000,00 lei , valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte . Cerinta se considera indeplinita daca toate contractele privind experienta similara presupun lucrari pentru infrastructura similara sau superioara din punct de vedere al complexitatii si/sau scopului, in caz contrar se considera neindeplinirea criteriilor de calificare si ofertantul va fi respins.,Cerinta nr.2 -Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Se va complete Formular nr.5 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 15.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 25.02.2018 23:00