26 februarie 2018

Autoritate contractanta: ORASUL BUHUSI
Numar invitatie / anunt: 423401 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice (DTE), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului în timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor de executie pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere constructie existenta si schimbare destinatie in gradinita cu patru sali de grupa in Orasul Buhusi, judetul Bacau”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
ORASUL BUHUSI
Cod fiscal: 4535953, Adresa: STR. REPUBLICII, NR.5, Buhusi, Telefon: +40 234261220, Fax: +40 372897995
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice (DTE), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului în timpul executiei lucrarilor si a lucrarilor de executie pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere constructie existenta si schimbare destinatie in gradinita cu patru sali de grupa in Orasul Buhusi, judetul Bacau”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contractul de lucrari (proiectare+executie) avand ca obiect: Servicii de elaborare a documenta?iilor tehnico-economice (DTE), inclusiv asisten?a tehnica din partea proiectantului în timpul execu?iei lucrarilor si a lucrarilor de executie pentru proiectul „Reabilitare, modernizare si extindere constructie existenta si schimbare destinatie in gradinita cu patru sali de grupa in Orasul Buhusi, judetul Bacau” este finantat prin programul PNDL 2017-2020, subprogramul Regenerare urbana a municipiilor si oraselor. Valoarea totala estimata a contractului, determinata din Devizul general privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere constructie existenta si schimbare destinatie in gradinita cu patru sali de grupa in Orasul Buhusi, judetul Bacau” este de 892.661,16 lei fara TVA. Durata contractului este de 435 de zile, astfel: 45 de zile -proiectare, si 390 de zile –executie, cu asistenta tehnica desfasurata pe toata durata contractului de executie a lucrarilor, conform graficului din DALI, de la emiterea ordinului de incepere si pana la semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:10 zile. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de calarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire va fi in 7 zile, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) CPV: 45214200-2 – Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 892,661.16 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Valoarea garantiei de participare este de 8.900,00 lei fara TVA, calculate in conformitate cu toate prevederile art.35 din HGR 395/2016. Garantia de participare se constituie prin virament bancar în contul Orasul Buhusi (CUI 4535953) RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Orasului Buhusi cu confirmarea acestuia si cu mentionarea obiectului contractului sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii special privind autorizarea sau supravegherea, in conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Restituirea garantia de participare se va face conform art.38 din HGR 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 de zile.
Garantie de buna executie Cuantum pentru garantia de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA, conform art.39, alin. (3) si (4) din HGR 395/2016. Garantia de buna executie se poate constitui prin orice mijloc permis de lege, conform art.40, alin.(5) din HGR 395/2016: instrument de garantare, virament bancar, numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei), prin deschiderea unui cont la dispozitia Autoritatii Contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma initiala nu mai mica de 0,5% din pretul contractului). Aceasta se va prezenta, in original, in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului si devine anexa la contract. Garantia de buna executie se constituie pentru întreaga perioada de derulare a contractului si oricum pana la intrarea în efectivitate a acestuia. Modul de eliberare/restituire a GBE se va face conform art.42, alin.(4), lit.a) si lit.b) din HGR 395/2016.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr.1- Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.164,165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantul/candidatul, inclusiv asociatul/subcontractantul/tertul sustinator, au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE, ca prima dovada a neincadrarii in situatia de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate. Nedepunerea DUAE odata cu oferta, inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator, atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Cerinta nr.2- Declaratii privind neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice (Formularul din sectiunea „General” din Fisa de date, completat, semnat si stampilat). Ofertantul/candidatul, inclusiv asociatul / subcontractantu /tertul sustinator, au obligatia completarii DUAE in acest sens, cat si obligatia de a prezenta declaratia odata cu oferta. Ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, conform art.196 alin.(2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prin prezentarea, la solicitarea autoritatii contractante, in original sau copie semnata si „conform cu originalul”, a urmatoarelor informatii si documente: -certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; -cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv; -dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2) si art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Lista persoanelor ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante (inclusiv în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire): ZAHARIA VASILE-Primar, REZMIRES GHEORGHE DANIEL-Viceprimar, MIHAI OANA-Secretara orasului, POPU MARIA-Director economic, PAHONCEA GABRIELA CARMEN-Consilier Local, PRISTAVU MIHAI-Consilier Local, ANDREI IOAN-Consilier Local, CONSTANDIS ANA-CRISTINA-Consilier Local, CRETULESCU VASILE -Consilier Local, GAUCAN VASILE-Consilier Local, BUCULEI VASILE-DANIEL-Consilier Local, MACSIM GHEORGHE-Consilier Local, MAFTEI CONSTANTIN-Consilier Local, DIACONU FLORIN-Consilier Local, BUZDUGAN DUMITRU-FLORIN-Consilier Local, DRAGHICI FLORENTA-Consilier Local, CUCU CONSTANTIN-Consilier Local, SPATARU ION-Consilier Local, VRANCIANU MIHAITA-Consilier Local, COJOCARU CRISTIAN-Consilier Local, APOSTU GHEORGHE-Consilier Local, APOSTICA ELENA-Consilier Local, POPU EUGEN-Sef Serviciu, BOBOC MIHAI – Consilier superior, BOTEZATU DANIELA -Consilier juridic 1A, TIMOFTE OANA-MARIA-Sef Birou gr.II, TAMAS CORINA IRINA – Conslier gr.IA, IONESCU EROMANGA-CAMELIA-Consilier principal, STOICA GHEORGHE –Consilier debutant, MAXIM CRISTINA-Sef Serviciu, MURARESCU ELENA – Consilier superior, ENACHE MIHAELA -Consilier superior, MAXIM MIRCEA – Referent gr.IA. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de indeplinire a cerintei: se face prin completarea si prezentarea initiala a DUAE, ca prima dovada a indeplinirii acesteia, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante; -Persoanele juridice/fizice romane : Certificat constatator emis de ONRC (informatiile cuprinse in certificatul respectiv sa fie reale/actuale la momentul prezentarii). -Persoanele fizice/juridice straine : documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, documente echivalente emise in tara de rezidenta (traduse in limba romana).
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr. 1 – Lista cu experienta similara. Experienta similara pentru proiectare – Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare în ultimii 3 ani. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare obiectului procedurii de achizitie in baza cel putin unui contract sau a maxim trei contracte, a caror valoare cumulata sa fie de minim 19.800,00 lei fara TVA. Experienta similara trebuie sa priveasca servicii de proiectare DTE aferente lucrarilor de constructii civile, cel putin din categoria de importanta normal C. Experienta similara pentru executie: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat lucari similare obiectului procedurii de achizitie in baza cel putin unui contract sau a maxim trei contracte, a caror valoare cumulata sa fie de minim 870.000,00 lei fara TVA. Pentru demonstrarea experientei similare autoritatea contractanta va permite si prezentarea cel putin a unui contract – maxim trei contracte avand ca obiect atat proiectare cat si executie de lucrari similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract de achizitie publica, din care sa rezulte ca au fost prestate servicii de proiectare similar in valoare cumulate de minim 19.800,00 lei si ca au fost executate lucrari similare in valoare cumulata de minim 870.000,00 lei. Experienta similara trebuie sa priveasca lucrari de constructii civile cel putin din categoria de importanta C in conformitate cu prevederile HG 766/1997, conform Clasificarii constructiilor în functie de categoriile de importanta. Constructii de importanta C reprezinta constructii cu functii obisnuite, a caror neîndeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura (cum ar fi cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri, constructii industriale si agrozootehnice; constructii social-culturale care nu intra în categoriile de importanta A si B), sau constructii cu caracteristici si functiuni obisnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi cladiri de cult, muzee de importanta locala). In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3/5 ani si se prezinta un document care confirma prestarea/executarea respectivelor servicii/lucrari in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a serviciilor /lucrarilor care fac obiectul respectivului document prezentate pentru indeplinirea cerintei. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 08:43