26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Apavital SA Iasi
Numar invitatie / anunt: 423403 / 26.02.2018
Denumire contract: TONERE SI CARTUSE PENTRU IMPRIMANTE, COPIATOARE SI FAXURI
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Apavital SA Iasi
Cod fiscal: 1959768, Adresa: str. Mihail Costachescu nr. 6, Iasi, Telefon: +40 332413257, Fax: +40 232205230
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP.
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Apa
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
TONERE SI CARTUSE PENTRU IMPRIMANTE, COPIATOARE SI FAXURI
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Se doreste achizitionarea de tonere si cartuse pentru imprimante, copiatoare si faxuri necesare desfasurarii activitatii S.C.APAVITAL S.A. NOTA: Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari primite în termenul prevazut la sectiunea I.1 (14 zile înaintea datei limita stabilita pentru depunerea ofertelor) în maxim 2 zile lucratoare, conform prevederilor art. 172-173 din Legea 99/2016 modificata prin OUG 107/2017.
II.1.6) CPV: 30125110-5 – Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 580,214.03 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare: 5.800 lei . Echivalenta în lei a valorii exprimate în valuta se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare simplificat în SEAP. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: virament bancar (cont Raiffeisen Bank S.A. – Agentia Iasi: RO47RZBR0000060003107233) sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de societate bancara (scrisoare de garantie bancara – model Formular nr. 1) ori de o societate de asigurari. Valabilitate: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Astfel, documentul care dovedeste constituirea GP se va introduce odata cu oferta prezentata în SEAP, ca document de sine statator, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si semnat cu semnatura electronica extinsa conform legii. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se va executa neconditionat conform art 42 din HG 394/ 2016. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba romana. Entitatea contractanta nu-si asuma raspunderea pentru garantia de participare depusa/transmisa la o alta adresa decat cea stabilita în anuntul de participare.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) orice instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara (scrisoare de garantie bancara – model Formular nr. 2) sau de o societate de asigurari, în favoarea entitatii contractante S.C. APAVITAL S.A.; b) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide contul la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului sectorial, fara TVA. Ofertantul va opta pentru una din modalitati în oferta financiara. NOTA: Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre entitatea contractanta.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute mai jos: 1. a).Neîncadrarea în prevederile art.177 din Legea nr. 99/2016; b).Neîncadrarea în prevederile art.178 din Legea nr. 99/2016; c).Neîncadrarea în prevederile art.180 din Legea nr. 99/2016; Ofertantii (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) mentionate. ATENTIE: Doar operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile si doar la solicitarea entitatii contractante, va transmite urmatoarele documente justificative în termen de valabilitate la momentul prezentarii acestora : -Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) pentru sediul/ principal/secundar/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata. -Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; -dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2), art.180 alin (2) si art. 184 din Legea nr. 99/2016; -alte documente edificatoare, dupa caz. 2. Neîncadrarea în prevederile art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul nr. 3) – se va prezenta, odata cu DUAE pâna la data limita a depunerii ofertelor. În vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: – dr. ing. Ion Toma – Director General – dr. ing Mihail Dorus– Director Tehnic – ec. Maria Simionescu – Director Economic – ing. Romeo Casian – Director Comercial – ing. Ion Mihailescu – Director Operational – ing. Andrei Gabriel Diaconu – Sef Birou Achizitii – ec. Valeriu Popa – Sef Serviciu IT&C – dr.ing. Alin Moscalu – Sef Birou Infrastructura Hardware – ec.Dorina Slatineanu – Sef Serviciu Financiar – ec. Gabriela Masalagiu – Sef Serviciu Contabilitate – ec. Liviu Adrian Baianu – Serviciu Contabilitate – cons.jr. Simona Claudia Agrici – Sef Serviciu Juridic – cons.jr. Ina Iolanda Chetreanu – Serviciu Juridic – cons.jr. Anton Marius Corad – Serviciu Juridic – exp. ach. Marcela Nemesniciuc – Birou Achizitii – exp. ach. Oana Irina Bejinariu – Birou Achizitii a) Pentru persoane juridice romane documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul. Documente de confirmare : – Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. art. 15 din Legea nr. 359/2004. Informatiile din acest document trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestora. -Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. b) Pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi înso?ite de traducere autorizata. Documente de confirmare: – Prezentarea de documente echivalente emise în tara de rezidenta a operatorului economic.(se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do); – Prezentarea Certificatului de Reziden?a Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie valabile pentru anul calendaristic în curs. Nota 1: Ofertantii au obligatia completarii si prezentarii DUAE ca prima dovada a îndeplinirii acestei cerinte (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). Nota 2: Asociatii/subcontractantii/ tertii sustinatori completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Nota 3: Certificatul constatator va fi prezentat doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile si doar la solicitarea entitatii contractante.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Subcontractanti Se vor completa informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Entitatea contractanta solicita aceste informatii, iar ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile (procentual si valoric) din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoa?tere ale subcontractantilor propusi (Formular nr.7) din Sectiunea Formulare si modele de documente. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 08:48