26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Numar invitatie / anunt: 423405 / 26.02.2018
Denumire contract: Cabluri de otel SEAL
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Cod fiscal: RO 14056826, Adresa: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Medias, Telefon: +40 269201020, Fax: +40 269846901
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Sos. Sibiului nr. 5, Medias, Romania, cod postal: 551129, telefon:+40 269805134, fax:+40 269830283, persoana de contact:Adrian Iustin Taran
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Prospectare si extragere a gazului si petrolului
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Cabluri de otel SEAL
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 12
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Obiectul procedurii il constituie achizitia unor produse care sunt necesare la toate instala?iile de interven?ie la sondele de gaze pentru realizarea operatiilor de pistonare, introducere-extragere material tubular (manevra). Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform art. 173 din Legea 99/2016 modificata si completata prin OUG 107/2017. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 3 zile innainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare.
II.1.6) CPV: 44317000-5 – Cabluri de legare din fier sau din otel (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 296,370 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Valoarea garantiei de participare va fi de 1600 lei. Perioada de valab. a gp este de 60 de zile de la data limita de dep. a of.; Mod. de const. este conform art. 42 din Hotararea nr. 394/2016. Daca gp se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul nr. 3 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 42 alin. (2) – (4) din Hotararea nr. 394/2016. Pentru echivalenta lei/valuta se va lua in considerare cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 al entitatii contractante, deschis la BCR, Sucursala Medias. Modul de prezentare al instrumentului de garantare este în original cel mai tarziu la data si ora – limita de depunere a ofertelor. În cazul în care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare, achizitorul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine gp conform art. 43 alin. 1 din Hotararea nr. 394/2016.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie va fi 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Se constituie conform art. 46 Hotararea nr. 394/2016 dupa cum urmeaza: – printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara (formularul nr. 4) sau de o societate de asigurari (care se prezinta in original in max 5 zile lucratoare de la incheierea contractului subsecvent); – prin retinerea din suma datorata pentru factura emisa, caz in care: furnizorul va prezenta entitatii contractante, in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, un extras al contului de garantie de disponibil, distinct, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea sa pe numele furnizorului. Suma initiala care se va depune de catre furnizor, va fi de 0,5% din valoarea contractului. Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din platile cuvenite pentru facturile emise, a unui procent de 9,5% din valoarea fiecarei facturi, si alimentarea contului de garantie pana la concurenta sumei stabilite drept garantie. Asupra acestui cont nu se poate opera decat cu consimtamantul achizitorului.Modalitatea de restituire: în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract si/sau de la plata facturii, daca nu s – a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. – in cazul în care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, achizitorul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178,180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: 1.• certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, (buget de stat) la momentul prezentarii; 2.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 3. • cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • alte documente edificatoare, dupa caz.” La completarea formularului Duae se va tine cont de conflictul de interese cu privire la persoanele cu functie de decizie: – Sorin GHEORGHIU, Director Tehnic, presedinte comisie de evaluare; – Viorica BORDEU, Director Economic SIRCOSS Medias – Angela MELINESCU, Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare,; – Milica GHINDOC, Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare; – Mircea MADAC, Serviciul Aprovizionare, membru comisie de evaluare; – Florian RUSU, Serviciul Aprovizionare, membru comisie de evaluare; – Aurica CATANA, Serviciul Protectia Mediului; – Andrei POPESCU, Biroul Juridic – Ioana MOGA, Serviciul Costuri, membru comisie de evaluare. Odata cu DUAE se va atasa in SEAP si declaratia conform art. 73 din legea 99/2016 de catre ofertanti/ terti sustinatori /asociati. II. Se va prezenta Certificatul de atestare fiscala actualizat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia. Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta si vor fi însotite de traducere autorizata, insa doar la solicitarea entitatii contractante. Cerintele mai sus mentionate sunt considerate ca fiind îndeplinite în masura în care operatorii economici prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor si din care reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii restante la data prezentarii documentului. Ofertantii care prezinta certificatul fiscal cu datorii neesalonate, fara compensari, cu datorii mai mari de 4.000 lei si mai mare de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate la cea mai recenta data scadenta vor fi exclusi din procedura de atribuire a acordului cadru de achizitie. Acest certificat trebuie prezentat de ofertant/fiecare ofertant asociat. Nota Odata cu oferta se vor depune si urmatoarele documente: -DUAE (inclusiv pentru asociati/tert, daca este cazul) -angajamentul ferm al tertului sustinator, daca este cazul, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia -acordul de asociere, daca e cazul Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor de mai jos. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele mai jos mentionate. I. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (sau echivalent in cazul persoanelor juridice/fizice straine), operatorii economici care depun oferte trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Acest certificat trebuie prezentat de ofertant sau fiecare ofertant asociat care are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Experienta similara – “Lista principalelor furnizari de produse similar din ultimii 3 ani”, care sa contina valori, perioade de furnizare si beneficiari, indiferent daca acestia sunt Ent. Ctr. sau clienti privati. Ofertantul va face dovada ca a furnizat produse obiectului acordului cadru in ultimii 3 ani, prin prezentarea de copii dupa cel putin un document/parti relevante din contract/proces verbal de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat. În cazul în care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unor certificari /confirmari din partea acestuia, demonstrarea experientei similare se poate realiza si printr-o declaratie a operatorului economic. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor iar modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare simplificat publicat initial. Deasemenea se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. In caz de asociere, cerinta se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul unei sustineri de catre un tert/terti, experienta poate fi indeplinita de catre tert.,Informatii privind Asocierea – DACA ESTE CAZUL Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea viitorului acordului cadru sectorial, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea acordului cadru. Întelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramâna în Asociatie pe întreaga durata a acordului cadru. În cazul depunerii unei oferte în asociere, pentru capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala cerinta privind autorizatii specifice este considerata îndeplinita, in comun sau de un membru pentru partea de contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. Capacitatea tehnica si profesionala poate fi indeplinita si proportional cu cota de implicare al fiecarui asociat. Exceptie fac urmatoarele criterii de calificare care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte: Sectiunea III.2.1.a) Situatia personala a ofertantului si Sectiunea III.2.1.b) I si II – Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.,Informatii privind Angajamentul ferm – DACA ESTE CAZUL Ofertantul poate sa îsi demonstreaze situatia economica si financiara respectiv capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, avand obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al tertului respectiv. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia excluderii din procedura de atribuire. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza experienta similara, tertul va depune documente din care sa rezulte propria sa experienta conform cerintelor prevazute in documentatia de atribuire si ca va putea in mod concludent sa – si mobilizeze resursele /utilajele / personalul indiferent tara in care este stabilit. Documentele transmise ofertantului de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, se vor constitui anexe la respectivul angajament. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 12.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 08:57