26 februarie 2018

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)
Numar invitatie / anunt: 423408 / 26.02.2018
Denumire contract: Elaborare plan urbanistic zonal pentru zona centrala protejata
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)
Cod fiscal: 4367558, Adresa: Odorheiu Secuiesc, p-ta Primariei, nr.5, Odorheiu Secuiesc, Telefon: +40 266218384, Fax: +40 266218032
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Elaborare plan urbanistic zonal pentru zona centrala protejata
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Elaborarea P.U.Z. este necesara pentru detalierea prevederilor P.U.G. si a R.L.U., pentru a arata functiunile, lotizarile si rezolvarea problemelor in detaliu la U.T.R.
II.1.6) CPV: 71400000-2 – Servicii de urbanism si de arhitectura peisagistica (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 100,840.34 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare este de 1.000 RON, cu valabilitatea minim egala cu durata de valabilitate a ofertei. Cursul de referinta BNR leu/alta valuta se calculeaza la data aparitiei anuntului in SEAP. Autoritatea contractanta va accepta orice modalitate de constituire a garantiei de participare conforma cu art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Garantia de participare se poate constitui prin numerar sau prin transfer bancar in contul Municipiului Odorheiu Secuiesc, RO30TREZ3525006XXX000101, deschis la Trezoreria Municipiului Odorheiu Secuiesc, cu conditia confirmarii platii de catre banca, pana la data limita de depunere a ofertelor. Codul unic de inregistrare al Autoritatii contractante: 4367558. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie postata pe SEAP cel mai tarziu la data si ora limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa in alta limba decat romana va fi postata in SEAP impreuna cu traducerea autorizata in limba romana. Garantia de participare se restituie conform art. 38 din Normele metodologice.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual va fi de 10% din valoarea contractului fara T.V.A. Autoritatea contractanta va accepta orice modalitate de constituire a garantiei de buna executie conforma cu art. 40-41 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 42 din Normele metodologice.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Operatorii economici participanti in procedura (ofertant, lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Pentru a depune oferta operatorii economici trebuie sa completeze si sa depuna formularul DUAE atasat prezentei prin utilizarea adreselor de internet dedicate – https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau prin https://ec.europa.eu/tools/espd. Se recomanda consultarea Ghidului de utilizare DUAE elaborat de A.N.A.P. disponibil la adresa www.anap.gov.ro. Ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta la solicitarea autoritatii contractante documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii; b) Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin .(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 (aceasta declaratie – Formular nr. 5 – va fi prezentata odata cu DUAE). Ofertantii care invoca tert sustinator odata cu depunerea DUAE trebuie sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). In cazul asocierilor se va prezenta acordul de asociere odata cu DUAE pentru fiecare membru. Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit, la solicitarea autoritatii contractante. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar- GÁLFI ÁRPÁD, Viceprimar – ORBÁN ÁRPÁD, Administrator public – JAKAB ATTILA, Director tehnic – FULOP-SZEKELY ISTVÁN, Director executiv – PUSKÁS KATALIN, Secretar – BALÁZS KINGA, Director economic – SZILÁGYI ISTVÁN, C.F.P.P. – THAMO ENIKO-ETELKA. Membrii comisiei de evaluare: Puskás Katalin, Jakab Attila, Bihari Cristina, Jakab Maria, Sárdi Tamás, Membru supleant: Csaki Gergely. Responsabil achizitii: Sárdi Tamás. Persoane care aproba bugetul aferent autoritatii contractante: Arros Orsolya-Blanka, Benedek Árpád-Csaba, Berde Zoltán, Bíró Edith, Bíró Jolán, Derzsi László, Hajdó Csaba-István, Ketesdi Emeric, Lorincz Edit, Lorincz Susana, Mike Levente-József, Orbán Balázs, Olvedi Zsolt, Péter Balazs, Sinka Arnold, Szabó Gyula, Szarvas Zsuzsanna, Ványolós Stefan-Albert. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a presta serviciile care fac obiectul contractului. Operatorii economici care posteaza oferta vor trebui sa completeze DUAE partea IV, lit. A. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va trebui sa incarce in SEAP a certificatului constatator emis de O.R.C. sau echivalent pentru operatori straini, cu date valabile la data prezentarii documentului, din care sa reiasa obiectul de activitate, care este conform cu activitatile solicitate prin documentatia de atribuire, membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au prestat in ultimii 3 ani servicii de proiectare la un nivel minim valoric de 100.000 lei fara TVA. In acest sens se vor prezenta in cadrul DUAE informatii referitoare la principalele servicii prestate, facandu-se trimitere la certificate / documente / recomandari datate, semnate si parafate de catre beneficiar (o autoritate contractanta sau un beneficiar privat) prin care se confirma prestari servicii similare din care sa rezulte: beneficiarul contractului, tipul serviciilor executate, perioada in care s-a realizat contractul, valoarea serviciilor cu si fara TVA. Din serviciile prestate prezentate ca experienta similara cel putin unul trebuie sa fie de servicii pentru elaborare a unui PUZ. Ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta – conform art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 certificari de buna executie pentru serviciile enumerate in DUAE. Conversia RON/valuta se va realizala cursul B.N.R. din data incheierii contractului prezentat ca experienta similara.,Se solicita informatii privind subcontractantii pe baza art. 55 din Legea nr. 98/2016 Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 20.04.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 09:23