26 februarie 2018

Autoritate contractanta: INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Numar invitatie / anunt: 423409 / 26.02.2018
Denumire contract: lucrari de reparatii la etajul 1 si casa scarii corp B151, imobilul I.G.P.R. din soseaua Stefan cel Mare, nr. 13, sector 2, Bucuresti si reparatii curente la nivelul hidroizolatiei terasei necirculabile a corpului B, imobilul I.G.P.R. din aoseaua Stefan cel Mare, nr. 13, sector 2, Bucuresti
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Cod fiscal: 4453144, Adresa: Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Bucuresti, Telefon: +40 212082525, Fax: +40 213174965
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Ordine si siguranta publica
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
lucrari de reparatii la etajul 1 si casa scarii corp B151, imobilul I.G.P.R. din soseaua Stefan cel Mare, nr. 13, sector 2, Bucuresti si reparatii curente la nivelul hidroizolatiei terasei necirculabile a corpului B, imobilul I.G.P.R. din aoseaua Stefan cel Mare, nr. 13, sector 2, Bucuresti
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Se intentioneaza achizitia de lucrari de reparatii la etajul 1 si casa scarii corp B151, imobilul I.G.P.R. din soseaua Stefan cel Mare, nr. 13, sector 2, Bucuresti si reparatii curente la nivelul hidroizolatiei terasei necirculabile a corpului B, imobilul I.G.P.R. din aoseaua Stefan cel Mare, nr. 13, sector 2, Bucuresti. Autoritatea contractanta va raspunsde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare: 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor
II.1.6) CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 505,338.95 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare: lotul 1: 4.220,00 lei; Pentru lotul 2: 830,00 lei; Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Mod de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se poate constitui în oricare din formele prevazute la art. 36 din H.G.R. nr. 395/2016, mai putin fila CEC sau numerar la casieria autoritatii contractante. Cont I.G.P.R. garantii: RO57TREZ7005005XXX000205 deschis la A.T.C.P.M.B., Cod fiscal: 4453144. Pentru garantia de participare constituita în alta valuta, data de referinta a echivalentei va fi cursul stabilit de BNR cu 5 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie: 10% din pretul, fara T.V.A., al contractului. Mod de constituire: conform prevederilor art. 40 din H.G.R. nr. 395/2016. – instrument de garantare – virament bancar Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante în original.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii. 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv sau a persoanelor împuternicite, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta 2: Evitarea conflictului de interese – Declaratie privind neincadrarea in prevederile sectiunii 4, capitolul II din Legea 98/2016 completata cu numele persoanelor cu atributii de decizie din cadrul autoritatii contractante. a) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în legatura cu prezenta procedura de achizitie: inspector general al Politiei Române–chestor principal de politie IONITA ALEXANDRU CATALIN, Adjunct Inspector General – chestor de politie TUICU CARMEN CAMELIA, î. director al Directiei Financiare – comisar-sef de politie BALICI CAMELIA, director al Directiei Juridice – comisar-sef de politie STOICA IONUT, î. Director Directia Comunicatii si Tehnologia Informatiei – comisar de politie PAUNAS CRISTIAN, director al Directiei de Logistica – comisar-sef de politie DRAGNEA MARIUS, î. director adjunct al Directiei de Logistica – comisar de politie DINESCU SEVASTIAN, î. Sef Serviciul Achizitii Pulicie – comisar-sef de politie NEATA CAMELIA si Sef Serviciul Administrativ – comisar-sef de politie POENARU MIHAI OCTAVIAN. b) Se solicita a se prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016 atat de subcontractant cat si de tertul sustinator, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE – Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, valabile la momentul prezentarii si urmeaza sa fie depuse, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 09:28