26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA SINGURENI (PRIMARIA SINGURENI)
Numar invitatie / anunt: 423411 / 26.02.2018
Denumire contract: “Construire gradinita cu program prelungit, comuna Singureni, judetul Giurgiu”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA SINGURENI (PRIMARIA SINGURENI)
Cod fiscal: 5123780, Adresa: COMUNA SINGURENI, JUDETUL GIURGIU, Singureni, Telefon: +40 246234213, Fax: +40 246234213
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
S.E.A.P.
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
“Construire gradinita cu program prelungit, comuna Singureni, judetul Giurgiu”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Prezenta procedura de achizitie publica vizeaza incheierea unui contract ce are ca obiect furnizarea de servicii de proiectare faza PT, CS, DDE, si executie lucrari, conform caietului de sarcini ( documentatie tehnico economica faza SF) Principalele lucrari mentionate in S.F. sunt: Obiectul 1. Contructie gradinita cu program prelungit. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 si in clauzele din modelul de contract, parte integranta a D.A., se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 10 zile În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în timp util, tinând seama de termenul de raspuns al autoritatii contractante prevazut la art. 160 alin. (2) din Legea nr.98/2016, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
II.1.6) CPV: 71221000-3 – Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 849,467.82 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantum de 8,494.67 lei Garantia de participare se va constitui în conf. cu art.36 din H.G.nr.395/2016, modificata si completata prin H.G. nr. 866/2016 astfel: (1)G.p. se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. (2)G.p.trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire (minim 5 luni de la data limita de depunere a ofertelor). (3) (3) G.p.trebuie sa fie irevocabila. (4) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante o copie semnata cu semnatura electronica extinsa, în SEAP, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Contul Primariei Singureni de constituire a garantiei de participare este RO92TREZ3215006XXX004205, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, Autoritatea Contractanta are obligatia de a retine garantia pentru participare, ofertantul se afla în oricare dintre situatiile prevazute la art. 37. Alin (1) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Este recomandabil ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România. Echivalenta pentru o garan?ie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anun?ului de participare/simplificat in SEAP. Se returneaza conform prevederilor legale.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul fara TVA al contractului. Conform art.39 si art.40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de buna executie poate fi constituita: – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (art.40, alin.1); – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale alin.(3). În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, cu TVA. Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Nota: 1. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. În cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obliga?ia de a completa garan?ia în corela?ie cu noua valoare.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertantii/ tertii sustinatori/ subcontractantii, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerintei: Ofertantii (inclusiv asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?inatori) au obliga?ia completarii ?i prezentarii ini?iale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situa?iile de excludere ?i a îndeplinirii cerin?elor de capacitate. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situa?iile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, a urmatoarelor informa?ii ?i documente justificative: – certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; -cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; -alte documente edificatoare, dupa caz. In vederea completarii DUAE se va accesa linkul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd utilizand fisierul atasat, avand extensia .xml. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. NOTA: a)Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. b)Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana. c) potrivit prevederior Art. 60. – (1) din HG nr. 395/2016, Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic si numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare. d)Se vor mai depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al ter?ului sus?inator + anexa din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, acordul de subcontractare ?i/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadverten?e de forma ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?inator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. 2. In scopul evitarii conflictului de interese (Art.60 din Legea 98/2016), operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/tert sustinator) va prezenta o declaratie pe propria raspundere, in acest sens, odata cu DUAE Operatorul economic va completa si prezenta DUAE cu informatiile aferente situatiei lui. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Odata cu DUAE, operatorii economici – lider/asociat/subcontractant/tert sustinator, vor face dovada neancadrarii in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016, prin completarea DECLARATIEI pe popria raspundere, declaratie care va fi prezentata, odata cu DUAE de catre ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator, dupa caz. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele: PATULEANU MARIAN PIPEREA VIOREL DRAGNE GHEORGHE TOLEA IULIANA GRAJDAN CONSTANTIN GEORGE RAGALIE NICOLAE PATULEANU IONU? POPA CRISTINEL CHI?U TUDOR IVAN ILIE GHERASE PETRE FLORESCU MARIUS HALAU GHEORGHE FIFU MARIAN FIERARU LAURENTIU Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitate de îndeplinire: Se va depune DUAE in format electronic, odata cu oferta, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, completat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale,valabile la data prezentarii acestuia. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.(acolo unde este aplicabil), în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare, a dus la bun sfârsit lucrari similare in valoare cumulata de min 849,467.82lei fara TVA . Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii lucrarilor la nivelul unuia sau mai multor contracte de lucrari care au avut ca obiect executia de lucrari similare si/sau de complexitate similara Se vor considera lucrari similare: -lucrari de constructii si/sau modernizari si/sau reabilitari si/sau reparatii curente de drumuri de interes national/drumuri de interes judetean/ interes comunal Nota: Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei STABILITA INITIAL IN ANUNTUL DE PARTICIPARE, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat.,Informatii privind subcontractarea (daca este cazul) In conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,se solicita ofertantilor sa precizeze în oferta: a)partea/par?ile din contract pe care inten?ioneaza sa o/le subcontracteze; ?i b)datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i, daca ace?tia din urma sunt cunoscu?i la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.” In conformitate cu prevederile Art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractantii au dreptul de a opta pentru a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta. Optiunea se va manifesta la semnarea contractului. Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016, niciun subcontractant nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016. De asemenea, subcontractantii au obligatia depunerii declaratiei cu privire la neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.,Informatii privind asocierea (daca este cazul) Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevazut la Art. 53 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in care se mentioneaza ca Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu al?i operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în condi?iile prevazute de prezenta lege.” În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. De asemenea, asociatii au obligatia depunerii declarariei cu privire la art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.,Informatii privind tertul sustinator(daca este cazul) Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si în legatura cu un anumit contract de achizitie publica/acord-cadru, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 14.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 5 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 09:54