26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Compania de Transport Public Iasi SA
Numar invitatie / anunt: 423414 / 26.02.2018
Denumire contract: Rulmenti
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Compania de Transport Public Iasi SA
Cod fiscal: RO 32175213, Adresa: str.Silvestru nr.5,C20, camera 3, etaj 2, Iasi, Telefon: +40 372148600, Fax: +40 232213913
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
in SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Rulmenti
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Obiectul procedurii il constituie achizitia rulmentilor necesari pentru intretinerea si reparatia mijloacelor de transport public din dotarea companiei. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare privind documentatia de atribuire cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) CPV: 44440000-6 – Paliere de rulare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 406,683.49 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare este precizat in anexa loturi si se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune online Se poate constitui si in valuta, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de participare se poate constitui:- prin ordin de plata în contul entitatii contractante (cont RO55BTRLRONCRT0224953501, deschis la Banca Transilvania), sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor;- sau prin depunerea la casieria entitatii contractante a unei sume in numerar. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare care trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Orice solicitare de prelungire a valabilitatii va necesita in consecinta si prelungirea garantiei de participare. Garantia de participare poate fi retinuta in cazul in care:- ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;- oferta sa fiind castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;- oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Garantia se restituie in conditiile art. 44 din Hotararea nr. 394/2016.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare: 5% din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se poate constitui, de regula, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie în documentatia de atribuire. Entitatea contractanta va dispune ca banca sa înstiinteze contractantul de varsamântul efectuat, precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobânda în favoarea contractantului. Entitatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv .

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr. 1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177,178 si 180 din Legea 99/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractanti propusi) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii; 2.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare , de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/actul constitutiv; 3.Dupa caz , documente care sa demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin (2) , art.180 alin. (2) si art.184 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. 4.Alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta nr. 2. Declaratie privind evitarea conflictului de interese ( art. 71 si 73 din Legea 99/2016). Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Declaratia se va prezenta (in SEAP) odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire ( inclusiv de ofertantul asociat, tert sustinator, subcontractanti propusi). Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Lavinia Dobrescu – Director Economic, Cristian Stoica – Director Tehnic, Bajenaru Gabriel – sef birou Juridic. Membri in comisia de evaluare: Aiftimie Constantin, Paun Ariadna, Enache Ionut Alexandru, Barbu Radu, Simionescu Cristi Constantin, Veliscu Irinel, Haulica Mircea, Petrovici Gina. Cerinta nr. 1. Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv centificatul contatator emis de Oficiul Registrului Comertului, sau in cazul ofertantiilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr. 1: Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 12.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 10:28