26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA COSTULENI
Numar invitatie / anunt: 423416 / 26.02.2018
Denumire contract: Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei, precum si executia lucrarilor pentru obiectivul: “MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA IN SAT COZIA, IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA COSTULENI
Cod fiscal: 4540631, Adresa: COMUNA COSTULENI, Costuleni, Telefon: +40 232291600, Fax: +40 232291600
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Servicii Publice Locale)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei, precum si executia lucrarilor pentru obiectivul: “MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA IN SAT COZIA, IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii pentru obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei, precum si executia lucrarilor pentru obiectivul : “MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE GRADINITA IN SAT COZIA, IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL IASI” Valoarea estimata fara TVA a contractului: 569.837 lei fara TVA, defalcata astfel: PROIECTARE: 31.000 lei fara TVA, din care: – Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor si Proiect tehnic si detalii de executie: 27.000 lei fara TVA – Asistenta tehnica din partea proiectantului: 4.000 lei fara TVA. EXECUTIE: 538.837 lei fara TVA din care: -Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului : 52.583 lei fara TVA; -Constructii si instalatii: 402.435 lei fara TVA; – Montaj utilaje tehnologice: 8.000 lei fara TVA; – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 65.000 lei fara TVA; – Organizare de santier: 10.819 lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse ?i neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în func?ie de necesita?i, prin modificarea contractului în condi?iile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizi?iile publice NOTA: DOTARILE fac obiectul unei achizitii separate si nu se oferteaza. Durata proiectarii: 1 luna calendaristica; Durata perioadei de executie: 8 luni calendaristice Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu 7 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) CPV: 45214100-1 – Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 569,837 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garan?ia de participare în cuantum de 5.500 lei. Echivalen?a în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invita?iei de participare în SEAP. Garan?ia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în cont RO09TREZ24A875000710130X CUI 4540631, deschis la Trezoreria Raducaneni deschis la Trezoreria Raducaneni, judetul Iasi, cod fiscal 4540631. Perioada de valabilitate a garan?iei de participare va fi cel pu?in egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garan?ia de participare se va depune scanat în SEAP, pâna la data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata scanat in SEAP si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Garantie de buna executie Cuantumul garan?iei de buna execu?ie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garan?ia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita ?i prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale. In acest caz, contractantul are obliga?ia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozi?ia autorita?ii contractante. Suma ini?iala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a). certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii; b). cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ai respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c). dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz. Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul / ofertantul asociat / tertul sustinator / subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute la pintele a), b) si c) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Cerinta 2: Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 si 61 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator.Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, implicate in prezenta procedura de atribuire, conform art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, sunt: Numele si prenumele Functia DODAN MIRICA – Primar; PETRIA SORIN – Viceprimar; ANCHIDIM LOREDANA MANUELA – Secretar; BIRLESCU CARMEN MARIANA – Contabil; ARUSANDEI LUMINITA – Responsabil achizitii publice BASU CRISTINA –Consilier local; CHIRILA ADRIAN – Consilier local; COJOCARU VIOREL – Consilier local; DUMITRU IOAN – Consilier local; HARABAGIU DUMITRU – Consilier local; NECHITA DIMITRIE – Consilier local; PARAU CONSTANTIN – Consilier local; RAMBU CRISTINA EMANUELA – Consilier local; TEODORESCU ILIE – Consilier local; TOADER DANIEL – Consilier local; ZBOIU CIPRIAN IULIAN – Consilier local; MOISI CLARA – Consilier local; CIAUSU GHEORGHE – Consilier local; URSU VIOREL – Consilier local; Ofertantii / ofertantii asociati / tertii sustinatori / subcontractantii participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare, iar in domeniul de activitate al acestora sa se regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului contractului, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic, conform art. 173 alin. (1) din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acest document poate fi: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali; obiectul de activitate al respectivului operator economic. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii acestuia. Nota: a). Ofertantul trebuie sa fie legal constituit, sa nu se afle in nicio situatie de anulare a constituirii, sa aiba dreptul de a desfasura activitatea aferenta obiectului contractului, iar activitatea sa-i fie autorizata de autoritatile competente. b) Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica / fizica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata in limba romana). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: EXPERIENTA SIMILARA – PROIECTARE Ofertantii trebuie sa prezinte o lista a principalelor servicii realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani si pana la data limita de depunere a ofertelor, care sa demonstreze realizarea de servicii similare in valoare cumulata de cel putin 31.000 lei fara TVA la nivelul a maxim 3 contracte. Nota: Prin experienta similara se intelege realizarea de proiecte – fazele: studiu de fezabilitate / D.A.L.I. / proiect tehnic – pentru constructia/modernizarea/reparatii capitale în domeniul constructii civile. Executie: Ofertantii trebuie sa prezinte o lista a lucrarilor realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani si pana la data limita de depunere a ofertelor, care sa demonstreze realizarea de lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 538.837 lei fara TVA la nivelul a maxim 3 contracte; Nota 1: Prin experienta similara se intelege lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale în domeniul constructiilor civile Nota 2: Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR;,Cerinta nr. 2 In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art.164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op.ec. sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul AC, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerilor tehnice sau financiare initial (art. 174 din Legea 98/2016).,Cerinta 3 In cazul in care operatorii economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, acestia trebuie sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie autentificata la un notar numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 23.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 10:37