26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)
Numar invitatie / anunt: 423419 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii de proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul de investitie “Modernizare drumuri comunale si satesti din comuna Braesti, judetul Botosani”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA BRAESTI (PRIMARIA COMUNEI BRAESTI)
Cod fiscal: 3503694, Adresa: COM. BRAESTI JUD. BOTOSANI, Braesti, Telefon: 0231620023, Fax: 0231620023
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
in SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Servicii generale ale administratiilor publice)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de proiectare si executie de lucrari pentru obiectivul de investitie “Modernizare drumuri comunale si satesti din comuna Braesti, judetul Botosani”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Servicii de proiectare – faza DTAC, PT+DE, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru obiectivul de investitii “Modernizare drumuri comunale si satesti din comuna Braesti, judetul Botosani” Lungimea totala a tronsoanelor (11 tronsoane) de drumuri de interes local propuse spre modernizare este de 6,766 km. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 4 zile Termen de raspuns al AC la solicitarile de clarificari 3 zile inainte de data limita de depunere oferte in SEAP
II.1.6) CPV: 45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 4,169,183 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 41.000 lei, pana cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO38TREZ11721420265XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Dorohoi, cod de înregistrare fiscala: 3503694, beneficiar : COMUNA Brae?ti. Garantia de participare trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în SEAP si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica. Modalitati de constituire : instrument de garantare, virament bancar, numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei), prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (suma initiala nu mai mica de 0,5 % din pretul contractului) În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. În cazul suplimentarii valorii contractului pe parcursul executarii acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia în corelatie cu noua valoare.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta 1. Neincadrarea in motivele de excludere prevazute la art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016. Conditie de calificare: Operatorul economic/fiecare membru al asocierii, subcontractantii si tertii sustinatori (daca exista) trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile de excludere prevazute la art. 164, art.165 si art.167 din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire. prezentare DUAE completat, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (asociati /tertii/subcontractanti) cu informatiile aferente, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz Cerinta 2. Evitarea conflictului de interese Conditie de calificare: Operatorul economic/fiecare membru al asocierii, subcontractantii si tertii sustinatori (daca exista) trebuie sa dovedeasca ca nu se afla într-o situatie generatoare de conflict de interese în cadrul sau/în legatura cu procedura în cauza, conform art.59 si 60 din Legea nr.98/ 2016. Modalitatea de indeplinire : prezentare DUAE completat, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante si doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica sunt: TOMA IOAN- primar, NISTOR STELIAN,– viceprimar, VLAS DANIELA – sectretar comuna, CHITANU ELENA –contabil sef, URSAN MIHAI, TRACIU VIOREL, TOMA CONSTANTIN, ANDRICI DORU, OBADA MIHAELA, CIOCOIU SEBASTIAN, BUHAIANU CIPRIAN, MICLIUC GICU, STEFANESCU IOAN- RADU, ASAVEI FLORIN – consilieri locali, OBADA MIHAI DOREL- responsabil achizi?ii publice, ROTARIU MIHAELA RODICA- reprezentant legal al furnizorului de servicii auxiliare achizitii. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: -angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, -acordul de subcontractare – acordul de asociere, dupa caz. – documente transmise de catre tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator va asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere constituie temei legal pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul va prezinta documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia. În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta 1 Experienta similara Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca: -a prestat în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, servicii de proiectare in valoare cumulata de cel putin 80.000 lei, in maxim 2 contracte. si – a executat in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, lucrari similare in valoare cumulata de cel putin 4.000.000 lei, in maxim 3 contracte Prin servicii similare se inteleg servicii de proiectare lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier sau infrastructura similara din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Prin lucrari similare se intelege executie de lucrari în domeniul infrastructurii de transport rutier, sau infrastructura similara din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii.,Tertul sutinator,Cerinta 2 Informatii privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acceptul acestora. (se va completa – Formularul nr.5). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 10:55