26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA MIHALT
Numar invitatie / anunt: 423422 / 26.02.2018
Denumire contract: EXECU?IE LUCRARI LA OBIECTIVUL ”CONSTRUIRE GRADINI?A IN LOCALITATEA MIHALT” IN CADRUL PROIECTULUI: PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA MIHALT
Cod fiscal: 4562338, Adresa: STRDA PRINCIPALA, NUMARUL 635, MIHALT, Mihalt, Telefon: 0258/718101, Fax: 0258/718388
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
ONLINE IN SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
EXECU?IE LUCRARI LA OBIECTIVUL ”CONSTRUIRE GRADINI?A IN LOCALITATEA MIHALT” IN CADRUL PROIECTULUI: PROIECT INTEGRAT DE INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Construirea unei gradini?e cu program normal în localitatea Mihal?, comuna Mihal? jud. Alba. Dimensiunile cladirii: Su=386,24 m2 , Sterase= 78,15m2, Sd= 632 m2 astfel: Vestibul – 12.15 m²; Hol – 1.44 m²; Grup sanitar – 2.70 m²; Izolator – 14.28 m²; Hol – 41.20 m²; Vestiar – 14.18 m²; Grup sanitar – 3.88 m²; Sala activitate grupa – 54 m²; Vestiar – 14.18 m²; Grup sanitar – 3.88 m²; Sala activitate grupa – 54 m²; Vestiar – 14.02 m²; Grup sanitar – 13.43 m²; Sala activitate grupa – 54 m²; Sas – 2.40 m²; Sala multifunctonala – 78.75 m²; Sas – 3.82 m²; Oficiu – 14 m²; Centrala termica – 5.40 m²; Hol – 4.80 m²; Vestiar – 3.88 m²; Baie – 3.42 m²; Hol – 7.82 m²; Birou – 13.47 m²; Depozit – 4.44 m²; Vestiar – 5.22 m²; Baie – 3.24 m²; Terase – 78.15 m² Valoarea totala estimata a lucrarilor este de 1024900 lei. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile.
II.1.6) CPV: 45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 1,024,900 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garan?ia de participare în cuantum de 10000lei. Echivalen?a în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invita?iei de participare în SEAP. Garan?ia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO88TREZ0035006XXX001101 deschis la TREZORERIA BLAJ Perioada de valabilitate a garan?iei de participare va fi cel pu?in egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, ?i se prezinta autorita?ii contractante în SEAP, cel mai târziu la data ?i ora limita de depunere a ofertelor. Garan?ia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Formularul nr. 1)
Garantie de buna executie Cuantumul garan?iei de buna execu?ie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garan?ia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita ?i prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale. In acest caz, contractantul are obliga?ia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozi?ia autorita?ii contractante. Suma ini?iala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. (Formularul nr. 2)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor,. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. 2.Se vor preciza numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum ?i a celor implica?i în procedura din partea acestuia din urma Persoanele cu func?ii de decizie privind organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autorita?ii contractante sunt urmatoarele: BREAZ FLAVIUS – primar, MUNTEAN VIRGIL MIHAI – viceprimar, SALCAU MARIANA – secretar; CARNAT DESDEMONA- consilier sef birou buget finante; STÂNEA RAMONA MIHAELA – inspector; Breazu Dorin – consilier local, Ciortea Mircea – consilier localComsa Maria Florina – consilier local, Comsa Ovidiu – consilier local, Salcau Ioan – consilier local, Stanea Alin Octavian – consilier local, Breaz Florin Cornel – consilier local, Dobarta Cristian – consilier local, Lazar Mihai Marius – consilier local, Moldovan Iromin Sorin – consilier local, Tatahuia Adrian – consilier local, Besoiu Marian Laurentiu – consilier local LEP?A MIOARA – consultant; POP DAN DORU – expert extern cooptat; ARSU VASILE MARIUS – expert extern cooptat. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în ?ara de reziden?a, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel pu?in 1000000 lei valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte,Informa?ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.5). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 11:08