26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA STEFAN CEL MARE BACAU(CONSILIUL LOCAL STEFAN CEL MARE BACAU)
Numar invitatie / anunt: 423423 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul „REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA DIN SATUL BOGDANA, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL BACAU”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA STEFAN CEL MARE BACAU(CONSILIUL LOCAL STEFAN CEL MARE BACAU)
Cod fiscal: 4278345, Adresa: Str. Principala nr. 19, stefan cel Mare, Telefon: 0234339000, Fax: 0234339250
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
IN SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul „REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA DIN SATUL BOGDANA, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL BACAU”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contractul presupune Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul „REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA GENERALA DIN SATUL BOGDANA, COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL BACAU” finantat prin PNDL. Valoarea estimata este de 718.234,93 lei fara TVA, conform devizului general al investitiei si a bugetului proiectului , prin cumularea urmatoarelor capitole si subcapitole: 2.1.Utilitati – 52.408,01 LEI 3.5.4. Documentatii tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor 16.500,00 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie – 6.000,00 3.8.1. Asistenta tehnica proiectant – 1845,70,00 LEI 4.1. Constructii si instalatii – 595.267,10 LEI 4.3 Utilaje, echipamente tehnolog. si functionale cu montaj – 41.167,62 LEI 5.1. Organizare de santier -9.546,50 LEI TOTAL = 718.234,93 De asemenea, proiectul mai prevede o suma de 37.396,00 LEI pentru cheltuielile diverse si neprevazute. Cheltuielile diverse si neprevazute pot fi accesate doar în conditiile prevazute expres de lege printr-un act aditional sau prin derularea unei noi proceduri de atribuire. Note: *Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 7 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor) Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
II.1.6) CPV: 45214220-8 – Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 718,234.93 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 7.182,00 lei. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO87TREZ0625006XXX000080, deschis la Trezoreria Onesti, CIF STEFAN CEL MARE: 4278345. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile). Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP, pâna la data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta 1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor,. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: * certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; * cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; * dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; * alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta 2: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: 1. Vlasie Ion- primar 2. Botezatu Iordache Catalin- viceprimar 3. Gherasim Adriana- secretar comuna 4. Stoica Oana Ioana- contabil 5. Bontas Ioan – consilier local 6 . Cercel Constantin Gabriel – consilier local 7. Chelaru Constantin – consilier local 8. Croitoru Leonard – consilier local 9. Ignat Marinel – consilier local 10. Marin Romeo – consilier local 11. Matees Valeru – consilier local 12. Matei Ion – consilier local 13. Raileanu Ioan – consilier local 14. Sârghie Puiu – consilier local 15. Stoica Sorin – consilier local 16. Tulpan Dorina – consilier local 17. Vlasie Razvan Ionel – consilier local 18. Zlotu Ion Lucian – consilier local 19. Botan Dumitru – Expert cooptat Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârsit* in ultimii 3 ani** servicii de proiectare în orice faza pentru lucrari de constructii de cladiri in valoare cumulata de minim: 19.845,70 Lei. *) Prin servicii duse la bun sfârsit se întelege: – servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; – servicii receptionate la sfârsitul prestarii. **) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).,Cerinta 2 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârsit* in ultimii 5 ani** lucrari de constructie, reabilitare, modernizare sau/si extindere de cladiri in valoare cumulata de minim 698.389,23 Lei fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte. *) Prin lucrari duse la bun sfârsit se întelege: – lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces verbal de receptie întocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; – lucrari receptionate însotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; – lucrari receptionate însotite de proces verbal de receptie finala. **) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).,Cerina 2 – continuare,Cerinta 3 Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi .,Cerinta 4: Informatii privind tertul sustinator în conditiile art. din Legea nr. 98/2016- Daca este cazul.,Cerinta 5: Informatii privind asocierea – Daca este cazul: În cazul asocierii de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, în timp ce restul cerintelor de calificare vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat. Acordul de asociere va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii: – asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta; – liderului asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora; – comunicarile dintre autoritatea contractanta si membrii asocierii cu privire la desfasurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii; – partea/partile din contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte, atât din punct de vedere procentual cat si al activitatilor pe care le îndeplineste fiecare asociat in parte. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 14.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 11:12