26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Comuna Aschileu (Primaria Aschileu)
Numar invitatie / anunt: 423425 / 26.02.2018
Denumire contract: Proiectare si executie „ Modernizare strazi in comuna Aschileu, judetul Cluj”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Comuna Aschileu (Primaria Aschileu)
Cod fiscal: 4791935, Adresa: Str. Principala nr. 179, Aschileu Mare, Telefon: +40 0264286765, Fax: +40 0264286765
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
IN SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Servicii publice locale)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Proiectare si executie „ Modernizare strazi in comuna Aschileu, judetul Cluj”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Proiectare si executie „ Modernizare strazi in comuna Aschileu, judetul Cluj” Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea caietului de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata : 7.124.764 lei din care: Proiectare Cap.3.5.6. PT+DDE+CS 100.000 lei Cap.3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 8.000 lei Executie Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza 6.932.486 lei Cap.5.1 Organizare de santier 84.278 lei Autoritata Contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cf.obligatiei prev.la art.160 alin.(2) din Legea 98/2016, astfel cum a fost acesta modificat prin OUG 107/2017, cu 7 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul pana la care se pot solicita clarificarile este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) CPV: 45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 7,124,764 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1)&nbsnbsp Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare este de 71.000 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO09TREZ2165006XXX014052 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Formularul nr. 1) Garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. Aceasta va fi in cuantum de 10% din pretul contractului, fara TVA. Constituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile Art. 39 alin. 3) si alin. 5), Art. 40, alin. 1), alin. 5) si alin. 6) din Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Declaratie privind neincadrarea ofertantului in prevederile art. 164, art.165 si art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitate de indeplinire: Se va prezenta DUAE conform art.193 alin (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente vor fi: • certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor echivalente in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata. Nota 2. Documentele de mai sus vor fi prezentate de terti sustinatori/ofertanti/subcontractanti. Precizam persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante care aproba si semneaza documentele in legatura cu procedura de atribuire: Primar- Cighir Ana, Viceprimar – Pop Simion, Secretar – Tamas Onorica, Contabil – Dumitras Angela, Consilieri locali: Bagarean Mircea, Biro Erneo, Ciupei Vasile, Ciurdar Viorel, Felecan Ioan, Giloan Radu, Gombas Csaba, Neamt Ileana, Porumb Ioan, Tamasiu Liana, Ciurdar Ioan. Comisia de evaluare: Pop Simion -presedinte cu drept de vot, Tamas Onorica -membru, Dumitras Angela–membru, Pop Viorica -membru, Stanciu Gabriela Doina-membru. Furnizor servicii auxiliare : Szilagyi Maria, Hencz Daniela Operatorul economic ce depune oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE urmand ca certificatul ONRC, sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta sa fie prezentat la solicitarea Autoritatii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentului. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor echivalente in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducere autorizata. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (executie lucrari sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza. Nota 3: Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Experienta similara. Ofertantii vor prezenta o lista a principalelor servicii de proiectare de lucrari de reparatie/constructie sau reabilitare/modernizare drumuri asfaltate sau de grad superior prestate în ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati). Din lista trebuie sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii de proiectare pentru lucrari de reparatie/constructie sau reabilitare/modernizare drumuri asfaltate sau de grad superior in valoare cumulata de minim 100.000 lei la nivelul a maxim 3 contracte. Lista a lucrarilor similare obiectului contractului, respectiv lucrari de reparatie/constructie sau reabilitare/modernizare drumuri asfaltate sau de grad superior, realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani in valoare cumulata de minim 6.900.000 lei , valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. In cazul in care nivelul nivelul este exprimat in alta moneda decat leul, echivalenta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.,Informa?ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.5). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 12:06