26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Comuna Lupsa
Numar invitatie / anunt: 423427 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii Proiectare tehnica (PT, DE, DTAC, asistenta tehnica din paertea proiectantului) pentru proiectul “Infiintare Sistem de Canalizare cu Statie de Epuare Comuna Lupsa, Jud. Alba”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Comuna Lupsa
Cod fiscal: 4561901, Adresa: com. Lupsa, sat Lupsa, str. Centru, nr.1, jud. Alba, Lupsa, Telefon: +40 0258769109, Fax: +40 0258769225
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii Proiectare tehnica (PT, DE, DTAC, asistenta tehnica din paertea proiectantului) pentru proiectul “Infiintare Sistem de Canalizare cu Statie de Epuare Comuna Lupsa, Jud. Alba”
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze Servicii de proiectare si inginerie – fazele Proiect tehnic, Detalii de executie, Elaborare Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii, precum si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor pentru proiectul “Infiintare Sistem de Canalizare cu Statie de Epuare Comuna Lupsa, Jud. Alba”. Tema de proiectare este cea din Studiul de fezabilitate elaborat pentru obiectivul: “Infiintare Sistem de Canalizare cu Statie de Epuare Comuna Lupsa, Jud. Alba”. Studiul de fezabilitate face parte integranta din documentatia de atribuire. Ofertantul declarat castigator va intocmi urmatoarele documentatii: – proiect tehnic; – documentatii pentru obtinerea avizelor; – detalii de executie; – documentatia tehnica pentru autorizatia de construire; Ofertantul declarat castigator va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor.
II.1.6) CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 186,685.74 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 1,800.00 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO70TREZ0065006XXX001045 deschis la Trezoreria Campeni, cod fiscal 4561901. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei in numerar. In cazul Instrumentului de garantare (model propus – Formularul nr. 1), acesta trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv de minim 90 zile, stabilite de la data limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare. Garantia de participare constituita se va depune scanat in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie sa fie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de participare se restituie in conformitate cu prevederile art. 38 din H.G. nr. 395/2016.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si sa respecte prevederile legale privind conflictul de interese. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) DUAE cu informatiile aferente situatiei lor si declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor prezenta odata cu DUAE si cate o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (formular 10). Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati in procedura din partea acestuia din urma. Persoane care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Barzan Danut Vasile – Primar, Penciu Ioan Radu – Viceprimar, David Olga Maria – Secretar. Membrii ai Consiliului Local Lupsa: Andres Cristina, Barstan Filofteia, Sobar Viorica, Cimpean Ioan, Giurgiu Gheorghe, Ignat Ioan Valerian, Lazar Ioan, Man Bogadan Radu, Popa Vasile, Puscau Ana, Tirc Dumitru, Vlad Ioan, Petruta Angela, Jugravu Cecilia. Persoane implicate in procedura din partea consultantului in achizitii publice: Szabo Ledenyi Robert – Expert Cooptat. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Activitatea ce face obiectul contractului trebuie sa fie autorizata conform art. 15 din legea 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Cerinta 1 Experienta similara Ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare (proiectare de retele edilitare) in ultimii 3 ani la nivelul a maxim 3 contracte in valoare cumulata de cel putin 126,000.00 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul unui contract sau a mai multor contracte. Pentru indeplinirea acestei cerinte ofertantul poate beneficia de sustinerea prin angajament ferm de catre o alta persoana conform art. 11 lit.c) din Legea 98/2016.,Cerinta 2 Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa Formularul nr. 5).,Cerinta 3 Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind asociatii. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract exutate de fiecare asociat si datele de recunoastere ale acestora (se va completa – Formularul nr. 3). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

Factori de evaluare
Denumire Punctaj maxim
Pretul ofertei 40
Descriere: Componenta financiara
Experienta personalului cheie 20
Descriere: Componenta tehnica
Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor – Subfactor 3.1. 9
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor, ca factor de evaluare reprezinta 9% din punctajul total si se puncteaza in functie de 3 (trei) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Punctajul acordat pentru fiecare subfactor – punctaj maxim 9 puncte pentru fiecare subfactor, total punctaj maxim factor de evaluare 21 de puncte. Cei 3 subfactori sunt urmatorii: – Subfactor 3.1. – Metodologia propusa pentru implementarea contractului – punctaj maxim 9 puncte; Subfactor 3.2. – Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse – punctaj maxim 9 puncte;Subfactor 3.3. – Planificarea resurselor umane propuse pentru realizarea contractului – punctaj maxim 9 puncte Punctajul total al factorului de evaluare nr. 3 se obtine din insumarea punctajelor obtinute de fiecare oferta pentru fiecare subfactor in parte.
Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor – Subfactor 3.2. 9
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor, ca factor de evaluare reprezinta 9% din punctajul total si se puncteaza in functie de 3 (trei) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Punctajul acordat pentru fiecare subfactor – punctaj maxim 9 puncte pentru fiecare subfactor, total punctaj maxim factor de evaluare 21 de puncte. Cei 3 subfactori sunt urmatorii: – Subfactor 3.1. – Metodologia propusa pentru implementarea contractului – punctaj maxim 9 puncte; Subfactor 3.2. – Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse – punctaj maxim 9 puncte;Subfactor 3.3. – Planificarea resurselor umane propuse pentru realizarea contractului – punctaj maxim 9 puncte Punctajul total al factorului de evaluare nr. 3 se obtine din insumarea punctajelor obtinute de fiecare oferta pentru fiecare subfactor in parte.
Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor – Subfactor 3.3. 9
Descriere: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor, ca factor de evaluare reprezinta 9% din punctajul total si se puncteaza in functie de 3 (trei) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Punctajul acordat pentru fiecare subfactor – punctaj maxim 9 puncte pentru fiecare subfactor, total punctaj maxim factor de evaluare 21 de puncte. Cei 3 subfactori sunt urmatorii: – Subfactor 3.1. – Metodologia propusa pentru implementarea contractului – punctaj maxim 9 puncte; Subfactor 3.2. – Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse – punctaj maxim 9 puncte;Subfactor 3.3. – Planificarea resurselor umane propuse pentru realizarea contractului – punctaj maxim 9 puncte Punctajul total al factorului de evaluare nr. 3 se obtine din insumarea punctajelor obtinute de fiecare oferta pentru fiecare subfactor in parte.
Durata de execu?ie 13
Descriere: Termenul de predare a documentatiilor reprezinta perioada de timp cuprinsa intre data emiterii ordinului de incepere a serviciilor si data predarii integrale a documenta?iilor tehnice de proiectare. Termenul maxim acceptat pentru predarea documentatiilor este 30 zile. Ofertele cu perioada de predare a documentatiilor mai mare de 30 zile vor fi declarate neconforme. Termenul minim realist de acceptare sub care ofertele nu vor fi punctuate este de 14 zile.

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 08.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 12:44