26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Numar invitatie / anunt: 423428 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii de Reparare, Verificare Tehnica si Intretinere a Echipamentului PSI din dotarea SRP Sinaia
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Cod fiscal: RO 2351555, Adresa: Moliere nr.6-8, sectorul 1, Bucuresti, Telefon: +40 212080414, Fax: +40 212080403
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Administrare de imobile pe baza de tarife sau contracte)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de Reparare, Verificare Tehnica si Intretinere a Echipamentului PSI din dotarea SRP Sinaia
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Este necesara prestarea de servicii privind „Repararea , verificarea tehnica si intretinerea echipamentului PSI din dotarea sucursalei Sinaia, pe o perioada de 12 luni de la atribuirea contractului, conform Caietului de sarcini.Autoritatea contractanta va raspunde oricarei solicitari de clarificari/informatii suplimentare cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) CPV: 50413200-5 – Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 3,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul gar.de partic.este de 1% din val.estimata, resp. 30 lei conf. Art.36 din H.G nr. 395/2016.Ptr.o garan. de partic. depusa in valuta, echival.se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de dep.a ofertelor, cu 5zile.Perioada de valabil.a garant.de partic.este egala cu per.de valab. a ofertei, resp.90 de zile de la term.limita de dep.a ofertelor.Forma de constit. a garant.care va fi acceptata:Garantia de partic.se poate constit.prin virament bancar si se va incarca in mod obligatoriu in SEAP folosind semnatura electronica extinsa, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor prev. in docum.sau printr-un instrum.de garantare emis in cond.legii,(conf.art.36/alin.1 din H.G 395/2016), care se va incarca obligatoriu in SEAP, cel mai tarziu la data si ora limita de dep.a ofertelor prev.in document.In cazul in care Garant.de partic. se constit.prin Scrisoare de Garantie Bancara/Instrum.de Garantare se va incarca in mod obligatoriu in SEAP, folosind semnatura electronica extinsa, cel mai tarziu la data si ora limita de dep.a ofertelor, prev. in document.de atrib., in cuantumul si pentru perioada prev. in documentatie.Formular nr.7.Garantia de participare se poate constit.si prin dep.unui O.P cu cond. confirmarii acestuia de catre o banca emitenta, care se va incarca obligatoriu in SEAP, cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazuta in documentatie.Cont bancar SRP Sinaia nr.RO97BRDE300SV98656613000 BRD Sinaia,CF RO2351555.Garantia de participare se poate constitui si prin dep.de numerar la casieria autorit.contract.,conf.art.36 alin.(6), dovada depunerii se va incarca obligatoriu in SEAP, cel mai tarziu la data si ora limita de dep.a ofertelor prevazuta in documentatie.
Garantie de buna executie Gantia de buna executie a contractului va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA. Gantia de buna executie a contractului se va constitui conf. art.40 alin.(1) si alin (2) din H.G. 395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari , care devine anexa la contract. (1) Prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului sau (2) In cazul in care valoarea Garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casieria unitatii a unor sume in numerar. (3) Se poate constitui prin depunerea la sediul autoritatii contractante a unui ordin de plata Cont bancar SRP Sinaia nr. RO97 BRDE 300S V986 5661 3000 – B.R.D. Sinaia , CF RO 2351555 . Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.42 alin.2 din H.G. 395/2016.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr.1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/20016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire : Se va completa DUAE de catre agentii economici participanti le procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.• certificate constatatoare/fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.• alte documente edificatoare, dupa caz. Atentie! a) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator)atrage respingerea acesteia ca inacceptabila b) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv din care se va materialize sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau acordului de asociere, dupa caz.Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inardventente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tretului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Se solicita a se prezenta “Declaratia pe propria raspundere privind neancadrearea in prevederile art.60 din Legea 98/2016 atat de subcontractant cat se tertul sustinator odata cu DUAE, pana la data limita a depunerii ofertelor.Declaratia pe propria raspundere privind situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016, se va prezenta odata cu depunerea DUAE de catre toti operatorii economici – Formular nr.1 Pentru persoanele juridice straine: Se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obigatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. 5. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea , derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt : Pavel Georgini-Mihail – Director sucursala , Palfi Andrea – Director economic , Dilirici Simona-Delia – Director comercial , Costin Zaharia – Director tehnic , Bucura Marius – Sef birou tehnic; Elena Craiciu – responsabil SSM/PSI, Vaduvan Iulian Costin – Consilier juridic , Toader Gabriel Ionut – Responsabil achizitii contracte servicii . Nota 1: Documentele ce reprezinta motive de excludere se solicita ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator. Incadrarea in situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.166 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).Inainte de atribuirea contractului , autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire , sa prezinte documentele justificative prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare , in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE . Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul persoanelor juridice/fizice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotita de traducerea autorizata in limba romana. Nota 1: Documentele cerute la cerinta nr. 1 vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat , subcontractant sau tert . Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016 , autoritatea contractanta va accepta in cadrul DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare , inclusiv a capacitatii de exercitare , ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter ( instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).Inainte de atribuirea contractului , autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire , sa prezinte documentele justificative prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare , in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE . DUAE se va depune , dupa caz si de catre tertul sustinator .
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr.1 Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani , prezentarea listei cu principalele livrari de servicii similare efectuate in ultimii 3 ani , contina valori,perioade de livrare,beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati din care sa rezule ca prestat servicii similare a caror valoare cumulata a fost de minim – 3.000 lei, fara TVA, la nivelul a cel putin un contract, sau la nivelul mai multor contracte, insotita de documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori clientul beneficiar,Cerinta 2 Se va prezenta autorizatia privind „Verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu” emisa de Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul pentru situatii de urgenta-Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila conform OMAI nr.87/2010 Informatii privind asocierea, sustinerea, subcontractanti dupa caz ( daca este cazul). Formular nr.2 a) In cazul asocierii , ofertantul trebuie sa prezinte Acordul de asociere conf. Art.53. din Legea98/2016. b) Se vor prezenta Angajamente de sustinere dupa caz, de catre terti conf. Art.182 din Legea 98/2016 si art.48 alin.2 din HG 395/2016 –„Angajament privind sustinerea financiara” -Formular nr.3 si „Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala” – Formular nr.4 c) Se vor prezenta Subcontractantii conf.art.55/Legea 98/2016. In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de servicii, are obligatia de a preciza: 1. partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din totalul serviciilor. 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora. 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora. 4. la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui anexa la contract. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 14.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 12 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 12:44