26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA IASLOVAT
Numar invitatie / anunt: 423429 / 26.02.2018
Denumire contract: Proiectare si executie pentru obiectivul de investitie: „Poduri din beton armat in comuna laslova?, Jude?ul Suceava” care include ”Pod din b.a. peste paraul Iaslovat la Donmovil si pod din b.a. peste paraul Sclencu la Toloaca, in comuna Iaslovat, judetul Suceava”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA IASLOVAT
Cod fiscal: 14850370, Adresa: localitatea Iaslovat nr. 577, comuna Iaslovat, judetul Suceava, Iaslovat, Telefon: +40 230418219, Fax: +40 230418090
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
in SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Proiectare si executie pentru obiectivul de investitie: „Poduri din beton armat in comuna laslova?, Jude?ul Suceava” care include ”Pod din b.a. peste paraul Iaslovat la Donmovil si pod din b.a. peste paraul Sclencu la Toloaca, in comuna Iaslovat, judetul Suceava”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contractul are ca scop proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie: „Poduri din beton armat in comuna laslova?, Jude?ul Suceava” care include ”Pod din b.a. peste paraul Iaslovat la Donmovil si pod din b.a. peste paraul Sclencu la Toloaca, in comuna Iaslovat, judetul Suceava” În prezent, accesul pietonal si rutier al locuitorilor din comuna Iaslovat din zona Donmovil si Toloaca este imposibil., în acest sens propunându-se a se realiza doua podui din betin armat: Pod din b.a. peste parâul Iaslovat În urma dimensionsrii hidraulice a rezultat ca necesar un pod din beton armat cu o singura deschidere, având urmatoarele caracteristici: – lumina: Lu = 19,60 m – înal?ime: hp = 3,38 m, – lungime culei = 6,20 m; – la?ime carosabil, între borduri = 5,00 m; – trotuare de câte 1,00 m la?ime; – la?ime totala suprastructura = 7,50 m – lungime totala pod = 30,50 m Pod din b.a. peste parâul Sclencu În urma dimensionsrii hidraulice a rezultat ca necesar un pod din beton armat cu o singura deschidere, având urmatoarele caracteristici: – lumina: Lu = 8,33 m – înal?ime: hp = 2,13 m – lungime culei = 10,17 m; – la?ime carosabil, între borduri = 5,00 m; – trotuare de câte 1,00 m la?ime; – la?ime totala suprastructura = 7,50 m – lungime totala pod = 18,30 m De asemenea, în zona podurilor, în amonte ?i în aval au fost prevazute aparari de maluri din gabioane. Elaborarea documentatiei de proiectare pentru obiectivul de investitie „Poduri din beton armat in comuna laslova?, Jude?ul Suceava” care include ”Pod din b.a. peste paraul Iaslovat la Donmovil si pod din b.a. peste paraul Sclencu la Toloaca, in comuna Iaslovat, judetul Suceava” presupune urmatoarele faze : PAC, PT+CS+DE, POE, Documentatii tehnice necesare în vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor. Continutul cadru al documentatiilor de proiectare va respecta prevederile legale in vigoare, respectiv H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. Descrierea lucrarilor este disponibila în Studiul de fezabilitate si în Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea estimata nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului, acestea putand fi accesate, dupa caz,în functie de necesitati, prin modificarea contractului de executie în conditiile prevazute la art 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice. TERMENUL LIMITA pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire – in a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul minim de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 5 zile.
II.1.6) CPV: 45221111-3 – Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 1,530,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare este de : 15.300,00 lei. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în RO98TREZ5955006XXX000883 deschis la Trezoreria municipiului Radauti (C.I.F. 14850370). Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare, aceasta se va depune doar in SEAP pana la ora si data limita de depunere a ofertelor (Formularul nr. 1).
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA, pentru o perioada de 60 de luni. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din valoarea contractului. (Formularul nr. 2)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr.1 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • cazierul fiscal al operatorului economic • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta nr.2 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa Declaratie privind neîncadrarea în situatia unui conflict de interese (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice- Formular nr .3) Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati în procedura din partea acestuia din sunt: – Cotoara Ion- primarul comunei – Olari Gheorghe – viceprimarul comunei – Strugari Daniela – secretarul comunei – Solovastru Magdalena – contabil sef – Siritian Loredana Veronica – consilier urbanism – Sorea Viorica – consilier local – Prichici Ion – consilier local – Magdici Ionica – consilier local – Bodnari Gheorghe – consilier local – Domnari Gavril – consilier local – Utale Toader Gheorghe – consilier local – Cociorvan Mihai Constantin – consilier local – Siminiuc Ioan – consilier local – Solovastru Vasile – consilier local – Tuchlei Adrian – inginer CFDP, expert cooptat, din partea furnizorului de servicii auxiliare – Tuchlei Victoria – Liliana – expert achizitii publice, expert cooptat din partea furnizorului de servicii auxiliare Atentionari speciale: Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfaturarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta 1 Experienta similara Pentru executia de lucrari: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare (de natura/similare celor ce fac obiectul contractului – constructii/ reabilitare/ modernizare lucrari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte sau alte lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexita?ii ?i/sau scopului) în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel putin 1.410.000,00 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. Pentru servicii de proiectare: Se solicita ofertantului realizarea, ca unic contractant, asociat sau subcontractant, în ultimii 3 ani (calculati pâna la data limita de depunere a ofertelor), servicii de proiectare pentru lucrari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte sau alte lucrari similare sau superioare din punctul de vedere al complexita?ii ?i/sau scopului, la nivelul unuia sau maxim 3 contracte, a caror valoare cumulata sa fie egala sau mai mare decât: 120.000 lei fara TVA. In cazul în care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate în asociere, valoarea ce va fi luata în considerare pentru îndeplinirea cerintei minime se va calcula în conformitate cu procentul prevazut în contractul de asociere. In cazul în care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata în considerare pentru îndeplinirea cerintei minime se va calcula în conformitate cu valoarea contractului de subcontractare.,-,Cerinta nr. 2 Informatii privind subcontractantii / asociatii Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.5 acordul de subcontractare). În cazul unei asocieri se va prezenta un Acord de asociere (Formularul nr.4), în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului. Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executarea contractului. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 12:48