26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Numar invitatie / anunt: 423432 / 26.02.2018
Denumire contract: CLORURA DE POTASIU SI BARITA
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Cod fiscal: RO 14056826, Adresa: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Medias, Telefon: +40 269201020, Fax: +40 269846901
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Prospectare si extragere a gazului si petrolului
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
CLORURA DE POTASIU SI BARITA
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 12
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Clorura de potasiu si Barita se utilizeaza ca o componenta in tratamentul de reglare a densitatii fluidelor de foraj la prepararea si intretinerea fluidului in cadrul operatiilor speciale la sonde. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari a 3-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 5 zile.
II.1.6) CPV: 24312120-1 – Cloruri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 73,800 – 417,400 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare GP Lot 1. 2480 lei Lot 2. 1690 lei In cazul in care ofertantii depun oferte pentru mai multe loturi, GP se poate constitui cumulat. Ofertantii care depun oferte vor afisa, obligatoriu, in SEAP dovada constituirii garantiei pentru participare, scanata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei de participare: 1. Garantia de participare se va prezenta pana la data si ora limita de depunere a ofertelor si poate fi constituita in urmatoarele forme: – virament bancar sau OP in cont RO14 RNCB 0231 0195 6886 0001 al Entitatii contractante, deschis la BCR, Suc. Medias; – orice alt Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii. 2. Garantia trebuie sa fie irevocabila 3. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a achizitoului , pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si sa prezinte entitatii contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia pentru participare se retine conform art. 43 din HG nr. 394/2016. Eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii in termenul prevazut la art.138 al(3) din HG nr. 394/2016. In cazul depunerii de oferte in asociere GP trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Se constituie conform art. 46 Hotararea nr. 394/2016 dupa cum urmeaza: • printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara (formularul nr. 4) sau de o societate de asigurari (care se prezinta in max 5 zile lucratoare de la incheierea contractului); • prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, caz in care: Furnizorul va prezenta entitatii contractante, in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, un extras al contului de garantie de disponibil, distinct, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea sa si pe numele furnizorului. Suma initiala care se va depune de catre furnizor, va fi de 0,5% din valoarea contractului. Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile emise, a unui procent de 9,5% din valoarea fiecarei facturi , si alimentarea contului de garantie pana la concurenta sumei stabilite drept garantie. Asupra acestui cont nu se poate opera decat cu consimtamantul achizitorului. Modalitatea de restituire: în cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contract si/sau de la plata ultimei facturi, daca nu s – a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor de mai jos. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitarea conflictului de interese prevazute la art.73 din legea 99/2016. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura pana la data limita a depunerii ofertelor. 2. Persoanele cu functie de decizie sunt urmatoarele: – Corin Emil CINDREA, avand functia de Director General S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias; – Horea Sorin BODOGAE, avand functia de Director Directie Achizitii S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias; – Sorin GHEORGHIU, Director Tehnic, presedinte comisie de evaluare; – Veronica Angela MELINESCU, Sef Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare,; – Csilla SZANTO, Serviciul Achizitii, membru comisie de evaluare; – Mircea MADAC, Sef Serviciul Aprovizionare, membru comisie de evaluare; – Florian RUSU, Serviciul Aprovizionare, membru comisie de evaluare; – Elena Aurica CATANA, Sef Serviciul Protectia Mediului; -Ioana MOGA, Serviciul Controlul costurilor preturi si tarife, membru comisie de evaluare. – Andrei POPESCU, Sef Birou Juridic, consilier juridic; Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art.73 din Legea 99 / 2016. Aceasta declaratie trebuie prezentata de ofertant, fiecare ofertant asociat, fiecare tert sustinator, subcontractant (dupa caz). I Se va prezenta de catre ofertant declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 177 din Legea nr. 99/2016 prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic, nu se afla in stituatiile de excludere. Aceasta declaratie trebuie prezentata de ofertant, fiecare ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) II Se va prezenta de catre ofertant declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, referitoare la excluderea din procedura a ofertantului. Aceasta declaratie trebuie prezentata de ofertant, fiecare ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant III Se solicita prezentarea Certificatului de atestare fiscala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii certificatului. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” la solicitarea entitatii contractante. IV Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata, insa doar la solicitarea entitatii contractante. Ofertantii care prezinta certificatul fiscal cu datorii neesalonate, fara compensari, cu datorii mai mari de 4.000 lei sau cu datorii mai mari de 4.000 lei si mai mare de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate la cea mai recenta data scadenta vor fi exclusi din procedura de atribuire a Acordului Cadru. Acest certificat trebuie prezentat de ofertant, fiecare ofertant asociat. NOTE: 1.Odata cu oferta se va depune DUAE (inclusiv pentru asociat/ter? sus?inator, DACA E CAZUL ) 2. Odata cu oferta se va depune DUAE, angajamentul ferm al ter?ului sus?inator DACA E CAZUL din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare ?i/sau a acordul de asociere. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Se va prezenta DUAE completat astfel incat sa se demonstreze indeplinirea cerintelor de mai jos. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta documentele mai jos mentionate. Cerinta nr. 1. Pentru persoane juridice/fizice romane si persoane juridice/fizice straine: •Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului: operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE. Nota: Documentele care demonstreaza indeplinirea cerintelor mai sus mentionate se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si in urma aplicarii criteriului de atribuire.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr.1 Capacitatea tehnica se probeaza cu experienta similara. Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Experienta similara din ultimii 3 ani se raporteaza la data limita de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut în anuntul de participare simplificat publicat initial.,Cerinta nr.2 – Informatii privind Asocierea – DACA ESTE CAZUL Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere in care se va mentiona faptul ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru îndeplinirea viitorului Acord Cadru, ca liderul asociatiei este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea Acordului Cadru. Întelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramâna în Asociatie pe întreaga durata a Acordului Cadru. În cazul depunerii unei oferte în asociere, pentru capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si/sau capacitatea tehnica si profesionala cerinta privind autorizatii specifice este considerata îndeplinita, in comun sau de un membru pentru partea de contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva. Capacitatea tehnica si profesionala poate fi indeplinita si proportional cu cota de implicare al fiecarui asociat. Exceptie fac urmatoarele criterii de calificare care trebuie indeplinite de fiecare asociat in parte: Sectiunea III.2.1.a) Situatia personala a ofertantului si Sectiunea III.2.1.b) I si II – Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.,Cerinta nr.3 – Informatii privind Angajamentul ferm – DACA ESTE CAZUL Ofertantul poate sa îsi demonstreaze capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea unui tert, avand obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al tertului respectiv, (se solicita completarea formularului 4 ). Tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia excluderii din procedura de atribuire. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza experienta similara, tertul va depune documente din care sa rezulte propria sa experienta conform cerintelor prevazute in documentatia de atribuire si ca va putea in mod concludent sa – si mobilizeze resursele / utilajele / personalul indiferent de tara in care este stabilit. Documentele transmise ofertantului de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, se vor constitui anexe la respectivul angajament.,Cerinta nr.4 – Informatii privind Subcontractarea – DACA ESTE CAZUL Ofertantul care participa la procedura, cu subcontractanti trebuie sa prezinte datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, informatiile privind partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze. Precizam ca se ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare în contract care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. La incheierea Acordului Cadru, in cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se vor prezenta contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la Acordul Cadru. Pe parcursul derularii Acordului Cadru, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea substantiala a Acordului Cadru. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 13:07