26 februarie 2018

Autoritate contractanta: OCOLUL SILVIC BUZAUL ARDELEAN R.A
Numar invitatie / anunt: 423433 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii de exploatare forestiera partida 1297659
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
OCOLUL SILVIC BUZAUL ARDELEAN R.A
Cod fiscal: 17177326, Adresa: STR. PRINCIPALA NR.186, Sita Buzaului, Telefon: +40 267373223, Fax: +40 267373223
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
STR ITALIANA,NR 22, SECTOR 2,, Bucuresti, Romania, cod postal: 020976
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Silvicultura si alte activitati forestiere-0210)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de exploatare forestiera partida 1297659
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Servicii exploatare masa lemnoasa doborat,fasonat,scos-apropiat etc., conform devizului de lucrari pentru partida 1297659 GHILCOS, UB II BUZAUL ARDELEAN, ua.35A, cu un volum de 464 mc.
II.1.6) CPV: 77211100-3 – Servicii de exploatare forestiera (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 38,504.55 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantie de participare : 1 din valoarea estimata a lotului la care se oferteaza. Modalitatea de costituire : cont. Art. 36 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016,Garantia de participare este valabila pe 0 perioada de 30 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor avand valoarea de 385.04 lei
Garantie de buna executie Garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului. Se constituie in conformitate cu prevederile Art. 40 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 395/2016 si ramane la dispozitia ocolului silvic pana la reprimirea parchetelor pentru a fi folosita in cazul in care se aduc prejudicii fondului forestier

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: o Ofertantii tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa se regaseasca in situtiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 . Modalitatea prin care poate fi demnostrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediat intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Aceste documente pot fi;1.certificate constatatoare privind lipasa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor,taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(bugetul local,buget de stat,etc) la momentul prezentarii;2.cazierul judiciar a operatorului economic si al membrilor organe de administrare,de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic,sau a celor ce au putere de reprezentare,de decizie sau de control in cadrul acestuia,asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;3.dupa caz ,documente care sa demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;4. alte documente edificatoare ,dupa caz. o Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 59 si articolul 60 din Legea nr. 98/19 mai 2016 privind achizitiile publice (Declaratie privind conflictul de interese). Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: lng.Bularca Gelu (Director), Zbarcea Ana Maria (contabil sef, responsabil achizitii). Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca 0 forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta ,sa reiasa ca operatorul este legal constituit,ca nu se afla in nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatiile care fac obiectul contractulu.Modalitatea de indeplinire :completarea DUAE ca document justificativ,respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini,document echivalent emis in tara de rezidenta,sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 09.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 30 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 13:17