26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Comuna Iclod
Numar invitatie / anunt: 423434 / 26.02.2018
Denumire contract: Executie de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii:“Modernizare strazi in comuna Iclod, judetul Cluj”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Comuna Iclod
Cod fiscal: 4288241, Adresa: Iclod, nr.117, jud.Cluj, Iclod, Telefon: +40 0264/263218, Fax: +40 0264/263218
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
in SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Executie de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii:“Modernizare strazi in comuna Iclod, judetul Cluj”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contract de lucrari privind Executie de lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii:“Modernizare strazi in comuna Iclod, judetul Cluj, conform documentatiei atasate, cu o lungime totala de 4,697 km. Valoarea estimata fara TVA = 4 075 292,3 lei. Valoarea totala estimata este defalcata astfel: Cap. 1.2 Amenajarea terenului: 18 204,91 lei suma decontata de la bugetul local Cap. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 18 014,25 lei suma decontata de la bugetul local Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 4 019 995.80 lei suma decontata prin PNDL Cap. 5.1 Organizare de santier: 19 077,34 lei suma decontata prin PNDL Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 7 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor. In acest sens, se va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise cu 9 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor.
II.1.6) CPV: 45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 4,075,292.3 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 40 752 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO71TREZ2185006XXX000784 deschis la Trezoreria Gherla, beneficiar comuna Iclod, CUI 4288241 Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se va depune scanat in SEAP pana la data limita de depunere a oferelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Eliberarea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 38 din HG 395/2016. (Formular nr. 1)
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui conform cu prevederile art. 40 din H.G. nr. 395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie este 10% din pretul contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie poate fi: a) prin virament bancar sau instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; Garantia de buna executie este recomandabil sa fie emisa de catre o banca care are corespondent în România; b) retineri succesive din situatiile de plata. În acest sens, contractantul are obligatia, conform HG nr.395/2016 art. 40 alin.(5) de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, unde va depune o suma minima de 0,5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate. Restituirea se va face conform art. 42 alin. 4 din HG nr. 395/2016. (Formular nr. 2)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr. 1 – neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. Cerinta nr. 2 – neincadrarea in prevederile art. 165 coroborat cu art. 166 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului reprezinta document justificativ in vederea indeplinirii cerintei privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr.98/2016 si se va depune, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (a se vedea Notificarea ANAP nr. 256/2016) . Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016 Cerinta : din certificatul de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii: a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. Cerinta nr. 3 – neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea operatorului economic din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. Cerinta nr. 4 – neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Încadrarea în situatiile prevazuta la art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: PÎRTOC EMIL IOAN – primar MOT GHIORGHE – Viceprimar BONTIDEAN GEORGETA MELINDA – Secretar MOCIAN GRIGORE ADRIAN – Consilier MORAR AUREL MARCEL – Consilier BODEA IOAN CRISTIAN – Consilier OLTEAN ANA MARIA – Consilier HURDUCAS NICOLAE – Consilier ROMAN BOGDAN LIVIU – Consilier MOT LAZAR – Consilier MURESAN MARIA – Consilier POPOVICI LIVIU – Consilier PERSA IOANA AURELIA – Consilier RUSU ANTON MARIUS – Consilier BON?IDEAN MIHAI – Consilier SALAJAN CLAUDIU – Inspector de specialitate TEIUSAN IOAN MARIUS – Inspector FLUERAS BESA RALUCA ELENA – Consilier HARANGUS IOANA NELA – Inspector PU?CA? DAN CRISTIAN – Referent TAMA? DANIEL – Expert achizitii publice in cadrul TAMA? GH DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA Conform art.193 din Legea 98/2016 prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor este obligatorie si nu reprezinta o optiune a operatorilor economici. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Avand in vedere Notificarea nr. 256/2016 se va solicita ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in vederea demonstrarii neincadrarii in situatiile prev. la art.164, 165 si 167, pentru respectarea principiului transparentei, cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, precum si alte documente edificatoare, dupa caz(a se vedea Notificarea nr. 256/2016). Nota 1: Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care seva materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Nota 2: In conformitate cu art. 168 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Nota 3: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declarative autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Pentru persoanele juridice române Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul Constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale, actuale la momentul prezentarii. Pentru persoanele juridice straine Documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic strain, însotita de traducere autorizata. Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasament.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta 1 – Experienta similara Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare(lucrari de infiintare/reabilitare/ modernizare/ extindere/ constructii drumuri) în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel putin 4.075.000 lei valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta anuntul de participare simplificat. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.,Cerinta 2 Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.5). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 14.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 13:24