26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
Numar invitatie / anunt: 423435 / 26.02.2018
Denumire contract: Executie lucrari de extindere a retelei publice de apa si apa uzata în localitatea Mihail Kogalniceanu în cadrul proiectului ,,Extindere sistem alimentare cu apa potabila in localitatea Mihail Kogalniceanu“ si ,, Extindere sistem de canalizare in localitatea Mihail Kogalniceanu”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
Cod fiscal: 4508770, Adresa: Com.Mihail Kogalniceanu,Jud.Tulcea, Mihail Kogalniceanu, Telefon: 0240563001, Fax: 0240563001
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (servicii publice locale)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Executie lucrari de extindere a retelei publice de apa si apa uzata în localitatea Mihail Kogalniceanu în cadrul proiectului ,,Extindere sistem alimentare cu apa potabila in localitatea Mihail Kogalniceanu“ si ,, Extindere sistem de canalizare in localitatea Mihail Kogalniceanu”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila prevede: realizarea a 2 puturi forate având adâncimea de 100 m, a unei conducte de aductiune din PEHD cu diametre între Dn 125 m – Dn 160 mm, L = 261m, a 2 rezervoare cu un volum de 200 mc fiecare si a unei retele de distributie din PEHD, Dn 180 mm, L = 2192 m si Dn 63 mm, L =264 m. De asemenea proiectul prevede realizarea Racordului electric al Gospodariei de apa. Extinderea sistemului de canalizare prevede: retea de canalizare din PVC pentru apele uzate menajere cu o lungime totala de 8.289 m având diametrul Dn 250 mm, 5 statii de pompare ape uzate menajere dotate si cu generatoare având o putere de 3 kW fiecare în cazul întreruperii accidentale a curentului electric, conducte de refulare PEHD Dn 110 mm, L=1260 m, dotarea cu generatoare în cazul întreruperii accidentale a curentului electric a celor 2 statii de pompare de pe reteaua de canalizare existentã având o putere de m3 kW fiecare, precum si a statiei de epurare existente cu un generator având o putere de 20 kW, realizarea a 250 de racorduri individuale. Tot prin proiect se prevede realizarea racordurilor electrice ale celor 5 statii de pompare. Valoarea totala estimata a contractului de lucrari fara TVA este de: 4.818.325,51 lei, din care estimat pe actiuni: – Componenta extindere sistem de alimentare 1.136.974,11 lei, din care: • Asigurare utilitati 54.999,06 lei • Constructii ?i instalatii: 928.742,95 lei • Montaj utilaj 10.998,00 lei • Utilaje cu montaj (procurare) 130.528,01 lei • Organizare de santier 11.706,08 lei – Componenta extindere sistem de canalizare 3.681.351,40 lei, din care: • Asigurare utilitati 50.001,62 lei • Constructii ?i instalatii: 3.338.874,78 lei • Montaj utilaj 2.500,99 lei • Utilaje cu montaj (procurare) 60.001,04 lei • Dotari (generatoare electrice) 229.972,97 lei Cheltuielie cu Diverse si neprevazute, in procent de 10% din valoarea investitiei de baza, se pot accesa doar in conditiile art 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si nu sunt incluse in valoarea estimata a contractului de lucrari. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor iar Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile .
II.1.6) CPV: 45231300-8 – Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 4,818,325.51 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 48183 lei. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realize catre Comuna Mihail Kogalniceanu, cod fiscal 4508770 în contul RO50TREZ6415006XXX000156 deschis la Trezoreria Tulcea. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Garantia de participare, in cuantumul, forma si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus, va fi transmisa pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in S.E.A.P. scanata, semnata cu semnatura electronica extinsa astfel incat sa fie lizibila, numai in format PDF/JPG. Autoritatea contractanta poate solicita depunerea garantiei de participare in original dupa data limita de depunere a ofertelor, doar daca documentul prin care se demonstreaza constituirea garantiei de participare face parte din categoria documentelor cu regim special a caror valabilitate este conditionata de prezentarea in forma originala. (Formularul nr. 1)
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Durata minima solicitata pentru garantia de buna executie este de 60 luni. (Formularul nr. 2)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertantii, tertii sustinatori ?i subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: •certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; •cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; •dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; •alte documente edificatoare, dupa caz. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.60, alin.1 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire,precum si a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, sunt: Alexe Anastase – Primar; Saltan Mihai – Viceprimar; Cocona Ion – Secretar; Mangulica Ionela – Inspector achizitii publice; Ciaus Silvica-Rema – Inspector buget finante,contabilitate; Consilieri:Bararu Danut, Bontoi Nicolae, Caragop Octavian-Dumitru, Godea Nicolae, Ivanof Mihai, Konig Wilhelm, Mezdrea Ioana, Naciadis Mihaita, Parcalabu Viorel, Pricina Cristina, Petre Lacramioara-Viorica, Pufleanu Sultana. Atentionari speciale: 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum ti faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autorittii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Experienta similara Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare obiectului contractului(prin lucrari similare se intelege constructie/reabilitare/modernizare extindere retele de alimentare cu apa si/sau canalizare si/sau aductiuni de apa) în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel putin 4.588.352 lei fara TVA , valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 3 contracte.,Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr.5). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR
Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 13:36