26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numar invitatie / anunt: 423436 / 26.02.2018
Denumire contract: Lucrari de reparatii la pod pe DN 22A km 20+410, la Nicolae Balcescu, judetul Tulcea – DRDP Constanta
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Cod fiscal: 16054368, Adresa: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Bucuresti, Telefon: +40 212643310, Fax: +40 212643417
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Constructii si amenajari teritoriale
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Lucrari de reparatii la pod pe DN 22A km 20+410, la Nicolae Balcescu, judetul Tulcea – DRDP Constanta
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Lucrari de reparatii la pod pe DN 22A km 20+410, la Nicolae Balcescu, judetul Tulcea. Conform model contract, durata contractului este de 24 luni, termenul de executie al lucrarii este de 12 luni, iar durata de garantie a lucrarii 60 luni. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cu 3 zile inainte de data de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 zile
II.1.6) CPV: 45221119-9 – Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 827,966.18 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare AC solicita GP eliberata in numele ofertantului, care va fi emisa de catre o societate bancara/ societate asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, in cuantum de: 6.623 Lei. Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. GP trebuie sa fie irevocabila. GP trebuie sa prevada explicit ca plata se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta AC cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, prin incarcarea acesteia in SEAP impreuna cu oferta. GP va fi semnata de ofertant in mod obligatoriu cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Se va completa Form A. Sunt aplicabile prev. art. 35-38 din HG 395/2016. Info suplimentare privind GP se gasesc la pct IV.4.3, Modul de prezentare al ofertei. Pt. GP constituita prin virament bancar, conturile DRDP Constanta deschise la BCR Constanta sunt: RO54 RNCB 011 403 204 585 0001.
Garantie de buna executie Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se suplimenteaza valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contactului de achizitie publica, conform art. 39, alin (5) din HG 395/2016. Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. Garantia de buna executie trebuie prezentata in conformitate cu Formularul C din Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”. De asemenea, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz. II. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: – certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a Ofertantului unic/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului/ Tertului sustinator sau a tarii in care Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/Tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. Nota 1: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat. Nota 2: Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Nota 3: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor. Nota 4: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, indeplineste una din urmatoarele conditii: a) este mai mic de 4.000 lei; b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora. III. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE – Partea III „Motive de excludere” – Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”. De asemenea, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul nr. 1 -„Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016”, in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota: In sensul dispozitiilor art. 60, alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului,va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/ Tertul sustinator declarati in oferta: – certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; – alte documente edificatoare, dupa caz. Nota 1: Autoritatea Contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/ sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta. Nota 2: Se considera ca Autoritatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura. Nota 3: Se considera ca Autoritatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici. Nota 4: Se considera ca Autoritatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus oferta individuala/ in comun cu alti operatori economici si este nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte. Nota 5: Autoritatea Contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau in actiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 164,165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire. IV. Persoane cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire sunt: Ing. Dima Marin -Director General Regional; Ec. David Roxana- Director Economic; Ing. Tudor Gabriela Steliana- Director Adjunct Exploatare; Ing. Radulescu Iulian –sef departament mentenanta; Ing.Tudorache Rodica–sef serv. lucrari de arta si cladiri, BMS; Ing. Bunghez Adrian –Serv. Lucrari de Arta si Cladiri, BMS; Cons. Jur. Tudor Andreea-Liliana –Sef Departament Achizitii; Ing. Chirica Teodora Hrisi- Sef Serv Achizitii; Ec. Stavru Irina Mariana- Serv Achizitii; Ec. Popescu Florentina – Serv Achizitii; Ec. Iorgoveanu Dima Cristi -Serv Achizitii; Tehn. Pantazescu Veronica – Serv Achizitii; Ec.Balbae Oana-Despina –Sef Serv. Contracte; Cons. Jur. Tisa Adrian Dorin- Sef Departament Juridic; Cons. Jur. Enache Andreea –Sef Compartiment Analiza si Avizare; Ec. Emirali Munever-Sef Serviciu Contabilitate; Ec. Resit Emre – Sef Serviciu Financiar -Salarizare; Ec. Satrapele Doina – Sef compartiment CFP. Nota 1: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane care este sot/ sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a Ofertantului individual/ Ofertantului asociat/ Subcontractantului /Tertului sustinator. Nota 2: Reprezinta o situatie potential generatoare de conflict de interese participarea in procesul de verificare/ evaluare a ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/ informatii concrete ca poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare. Nota 3: In situatia in care, ca urmare a clarificarilor solicitate ofertantului cu privire la o situatie potential generatoare de conflict de interese,autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, autoritatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/ candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante. Nota 4: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin (1) din Legea 98/2016, atat pentru Oferantul unic/ Ofertantul asociat, cat si pentru Tertii sustinatori si Subcontractantii declaratii in oferta. Nota 5: In situatia in care documentele mentionate mai sus nu se emit in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantului/ Tertul sustinator, sau aceste documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantului/ Tertul sustinator va prezenta fie o declaratie pe propria raspundere, fie, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Nota 6: In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea A „Capacitatea de a corespunde cerintelor”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este sufficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Nota 3: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract,acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE. Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza. Nota 5:Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor cerintelor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, conform art.196 (2).
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: CERINTA 1 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat si dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrari similare, respectiv lucrari de reparatii si/sau consolidari si/sau reabilitari si/sau modernizari si/sau constructii noi de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte, a caror valoare cumulata la nivelul unui contract sau mai multor contracte, este de cel putin 413.000 lei fara TVA. Numar de contracte nu este limitat. Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Conform art.11 alin.3 din Instructiunea ANAP NR.2/2017, prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: -Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face obiectul contractului; sau -Lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor; sau -Lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. Se va completa DUAE-partea a IV-Conditii de selectie-Sectiunea C –,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precul si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin Completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: -certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme executia respectivelor lucrari, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de executie a lor. Certificatele / documentele sunt urmatoarele, fara a se limita, enumerarea nefiind cumulativa: -copii ale unor parti relevanteale contractelor pe care le-au indeplinit; -certificate de predare primire; -recomandari; -procese verbale de receptie; -certificari de buna executie; -certificate constatatoare. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contprezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Toti ofertantii odata cu depunerea DUAE trebuie sa prezinte ANGAJAMENTUL TERTULUI SUSTINATOR, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri de asociere si acordul de subcontractare, vor fi solicitate doar ofertantul declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.,continuare Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 13:39