26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi
Numar invitatie / anunt: 423438 / 26.02.2018
Denumire contract: articole sanitare, racorduri si robineti
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iasi
Cod fiscal: 4701126, Adresa: B-dul Carol I, nr 11, Iasi, Telefon: +40 232201147, Fax: +40 232201117
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
bucuresti, bucuresti, Romania, cod postal: 111111
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Educatie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
articole sanitare, racorduri si robineti
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 12
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
LOT 1 Articole pentru baie LOT 2 racorduri si sifoane LOT 3 baterii sanitare si robineti
II.1.6) CPV: 44411100-5 – Robinete (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 84,909 – 220,098 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare nu este cazul

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii 2. cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici (ofertan?i/ asocia?i/ subcontractan?i/ ter?i sus?inatori) au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Nota: Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în autoritatea contractanta: Ordonator credite – prof.univ.dr. Mihaela Onofrei Prorector – prof. univ. dr. Gheorghe Iacob Prorector – prof. univ. dr. Catalin Tanase Prorector – prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu Prorector – prof. univ. dr. Corneliu Iatu Prorector – prof. univ. dr. Henri Luchian Director general administrativ – Costel Palade Director financiar contabil – Liliana Iftimia Sef Serviciu Achizitii Publice – Gabriela Alexoaei Administrator financiar – ing. Daniela Brighiu Administrator financiar – ec. Gabriela Cretu Administrator financiar – chim. Cristina Elena Lupu Administrator financiar – ing. Dan-Mihai Ivanescu Administrator financiar – ec. Marius Jechel Administrator financiar – ing. Petru Nistor Administrator financiar – jr. Dan Nicolae Tvetcu Administrator financiar – ch. Irina Ursachi Sef Birou Achizitii – ec. Cosmin Ilie Ungureanu Administrator financiar – ec.Viorel Bolohan Administrator financiar – ing Gheorghe Stanuta Administrator financiar – ing. Constantin Radu Pruna Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului (Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?inatori care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator detaliat emis de ONRC sau pentru ofertan?ii straini, document echivalent emis în ?ara de reziden?a (documentul men?ionat se va depune tradus în limba româna de un traducator autorizat) urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 14:03