26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Biblioteca Nationala a Romaniei
Numar invitatie / anunt: 423441 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii de paza pentru obiectivul Biblioteca Nationala a României
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Biblioteca Nationala a Romaniei
Cod fiscal: 6312079, Adresa: BD. UNIRII, NR 22, SECTOR 3, Bucuresti, Telefon: +40 213136205, Fax: +40 213123381
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
BD. UNIRII, NR 22, SECTOR 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 030046, telefon:+40 213136205, fax:+40 213123381, persoana de contact:DOREL AANICAI
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Recreere, cultura si religie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de paza pentru obiectivul Biblioteca Nationala a României
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Distribuirea posturilor în obiectivul Autoritatii contractante: 1. Postul nr. 1 – post permanent si fix în timpul programului de lucru si mobil în afara programului de lucru, în corpul A intrarea dinspre Tribunalul Bucuresti / Bd. Unirii; 2. Postul nr. 2 – fix si permanent în corpul E – intrarea dinspre parcarea cladirii / Bd. Mircea Voda; 3. Postul nr. 3 – mobil si temporar la demisolul si parterul corpurilor A, B, C, D, E, F1, F2, F3, F4; 4. Postul nr. 4 – mobil si temporar la mezanin si etajul 1 al corpurilor A, B, C, D, E, F1, F2, F3, F4; 5. Postul nr. 5 – mobil si permanent la etajele 2, 3, 4 al corpurilor A, B, C, D, E, F1, F2, F3, F4; 6. Postul nr. 6 – mobil si permanent – Seful de tura pe întreaga suprafata a spatiilor bibliotecii; 7. Postul nr. 7 – mobil si temporar de zi la demisol, parter, mezanin si etajul 1 al corpurilor H si G si este în completare la postul asigurat de Autoritatea contractanta; Optiuni: Se aplica prevederile art. 165 alin.1 din H.G. nr. 395/2016.
II.1.6) CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 523,761.6 – 733,140.24 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare va fi în cuantum de: 5200 lei Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei,perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator,în caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.Forma de constituire a garantiei de participare: Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,care se prezinta în original,în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire.În cazul în care persoanele juridice opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar suma se va vira în contul: BIBLIOTECII NATIONALE A ROMÂNIEI RO70TREZ7035005XXX000076 deschis la Trezoreria Sector 3. În cazul în care garantia de participare se va constitui prin scrisoare de garantie bancara se va utiliza modelul din sectiunea formulare -Formular 1. Dovada constituirii garantiei de participare se va prezenta în limba româna. Neconstituirea garantiei de participare pana la data limita de depunere a ofertelor atrage respingerea ofertei.În orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana la data limita de depunere a ofertelor.Restituirea garantiei de participare se va face pe baza solicitarii transmise de operatorul economic. Garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante si copie in SEAP.
Garantie de buna executie Cuantumul Garantiei de buna executie a contractului de servicii reprezinta 10 % din valoarea contractului fara TVA, si se va constitui astfel: a) în termen de 5 zile de la semnarea Contractului va transmite Achizitorului un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau b) partile vor conveni ca Garantia de Buna Executie sa se constituie prin retinere succesive din sumele datorate Prestatorului pentru facturi partiale. În acest caz Prestatorul are obligatia de a deschide la Trezoreria Statului un cont de disponibil distinct si pus la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se va depune de catre Prestator în contul de disponibil distinct astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 1 % din Pretul Contractului fara TVA. În cazul în care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna executie în corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, Prestatorul are obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de executat. Prestatorul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila ?i în vigoare pâna la finalizarea serviciilor, de catre acesta ori de cate ori a intervenit aceasta necesitate. Restituirea garantiei de buna executie a Contractului se va face în conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 395/2016.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantii NU se vor incadra in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Maria Raducu – Manager; Ioan Ciubica – Director D.I.I.A.; Marcel Enus – Director Economic; Gabriela Florescu – Economist Serviciul Financiar Contabilitate; Daniel Voicu – Sef Birou Protectie si Paza; Dorel Aanicai – Sef Birou Achizitii Publice; Gabriel Nicolae Ene – Economist Serviciul Financiar Contabilitate; Ioan Dorin Botezatu – Consilier Juridic. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documnetele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative: – Certificate de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidate: buget de stat si buget local, in original sau copie cu mentiunea conform cu originalul, vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. – Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, daca este cazul. Cerinta: din certificatele de atestare fiscala trebuie sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragurile prevazute la art. 166 (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Nota 1: In conformitate cu art.168 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice: (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. (2) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritatii administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Nota 2: In conformitate cu Notificare ANAP NR. 256/08.12.2016 si Notificarea ANAP nr. 258/18.05.2017: 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant, daca este cazul) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Cerinta 1: Operatorii economici participanti (ofertant unic,lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv din care sa reiasa ca operatorul economic are ca obiect principal/secundar de activitate productia/comercializarea produselor care fac obiectul contractului. – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016,coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. Din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, trebuie sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului de achizitie publica trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA. Acest certificat trebuie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016. Ofertantul are posibilitatea si de a prezenta certificatul constatator emis de ONRC in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. Cerinta 2: Operatorul economic trebuie sa prezinte licenta de functionare pentru servicii de paza eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane sau echivalent (conform prevederilor art. 53, lit. c) din legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare) – copie conform cu originalul. Licenta trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor. – se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016,coroborat cu art. 66 din HG 395/2016.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Polita Asigurare si Raspundere Civila pentru daune in caz de eveniment, încheiata cu o societate de asigurare pentru o valoare de minim 600.000 lei si 100.000 lei/eveniment. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantii vor prezenta informatii:- cu privire la prestarile de servicii din ultimii 3 ani prin raportare la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte prestarea de servicii in ultimii 3 ani, a cel putin unui contract de amploarea, complexitatea si specificul contractului ce urmeaza a fi încheiat. – asigurarea cu personal calificat, numarul si pregatirea acestora (formularul 5); – privind sanatatea ?i securitatea în munca (formularul nr. 7); – privind echipamentul de lucru si protective(formularul nr.7.1); – privind examinarea medicala periodica a personalului (formularul nr. 8); – privind detinerea unui program de pregatire periodica /anuala pentru personalul propriu (formularul nr. 9); – privind detinerea ?i disponibilitatea utilizarii unui mijloc auto (formularul nr. 10); – Licenta de utilizare a frecventelor radio emise de numele societatii sau dovada incheierii cu o firma specializata ca operator public de radio comunicatii,Informatii privind asocierea: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci situatia tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile alin (1) art. 182 din Legea 98/2016.In cazul în care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si /sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinta.,Informatii privind pastrarea confidentialitatii a datelor si informatiilor obtinute în timpul derulari contractului; Certificate: – ISO 27001:2013 sau echivalent; – ISO RS 8000 sau echivalent; – ISO 14001:2005 sau echivalent; – ISO 18001:2008 sau echivalent; – ISO 9001:2008 sau echivalent; Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 12.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 14:16