26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Numar invitatie / anunt: 423445 / 26.02.2018
Denumire contract: Acumulatori pentru UPS-uri
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Cod fiscal: RO 11054529, Adresa: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Telefon: +40 372843299, Fax: +40 213192432
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania, cod postal: 010873, telefon:+40 213192432, fax:+40 213192433, persoana de contact:Directia Achizitii Publice-SAPSP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da
I.2.2) Tip Activitate: Servicii feroviare
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Acumulatori pentru UPS-uri
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Acumulatorii pentru UPS-urile existente, au depasit durata normala de functionare si este necesara înlocuirea lor deoarece orice varia?ie sau întrerupere a alimentarii cu energie electrica poate genera disfunctionalitati ale serverelor centrale care gazduiesc aplicatii critice pentru CNCF ”CFR”-SA.
II.1.6) CPV: 31430000-9 – Acumulatori electrici (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 37,440 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Garantia de participare este (GP): 370 lei. Garantia de participare se constituie in lei sau in echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR, valabil pe data publicarii anuntului de participare, care va fi valabila 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor in conformitate cu prevederile art.41 si 42 din HG nr.394/2006. Daca valoarea garantiei de participare este mai mica de 5000 lei se poate depune la casieria entitatii contractante. Scrisoarea de garantie de participare in alta limba va fi tradusa in limba romana. Cont garantie de participare: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI:011054529, Cont IBAN:RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Banca: INTESA SANPAOLO S.p.a. Torino Sucursala Bucure?ti. Neconcordantele cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantul/ofertantii in maxim 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii. In cazul constituirii garantiei de participare sub forma de scrisoare de garantie de participare, aceasta se va transmite in SEAP in format electronic, semnata cu semnatura electronica, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in conformitate cu prevederile art. 43 din HG.nr.394/2006. Restituirea garantiei de participare se realizeaza conf.art.44 din HG nr.394/2016, in baza unei solicitari in scris.
Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului sectorial, fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial de achizitie publica: – scrisoare de garantie, sau – instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau – prin retineri successive pentru care contractantul are obligatia de a deschide cont la dispozitia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fical competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului sectorial fara TVA, conform art. 46, alin. 6 din HG 394/2016.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr. 1 Entitatea contractanta va exclude din procedura ofertantul/ofertantii asociati care se afla in una sau mai multe din situatiile prevazute la art.177, art.178 alin (1) si (2) si art. 180 alin (1) din Legea nr.99/2016. De asemenea, nici tertul sustinator/subcontractantul (daca este cazul) nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art.177, art.178 alin (1) si alin.(2) si art. 180 alin (1) din Legea nr. 99/2016. Informatii privind neincadrarea in prevederile art.177, art.178 alin (1) si alin. (2) si art. 180 alin (1) din Legea nr.99/2016: -cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; -operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile publice; -orice document considerat edificator, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/ofertantul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.177, 178 si 180, entitatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul care este clasat pe locul I in urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Cerinta nr. 2 Informatii privind neincadrarea in prevederile art.73 din Legea 99/2016 Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: GAVRILA Ion – Director General; SCURTU Viorel– Director General Adjunct Exploatare; BAICU Sorina – Director General Adjunct Economic; MOLDOVAN Macarie Alexandru – Director General Adjunct Tehnic; IVAN Rodica – Director Directia Tehnica; CHIPER Marius Marius – Director Directia Dezvoltare; IACOB Daniel Catalin -Sef Serviciu – Directia Tehnica; DUMITRESCU Daniela Manuela – Director – Directia Achizitii Publice; CRETU Corneliu – Director – Directia Financiara; UNGUREANU Mihai- Director – Directia Comerciala; STROE Ion- Claudiu – Director – Directia Juridica; MANEA Daniela – Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice; MARIN Valentin – Sef Serviciu – Directia Achizitii Publice; HROPACIOV Lorena Petruta– Sef Birou – Directia Achizitii Publice, FIERARU Doinita – Sef Proiect – Directia Achizitii Publice; VLADESCU Viorica – Economist – Directia Achizitii Publice; STANESCU Bogdan Iulian – Sef Proiect –Directia Achizitii Publice; BOSCO Mihnea – Sef Proiect – Directia Achizitii Publice; COMAN Mariana – Sef Proiect- Directia Achizitii Publice; DRAGOMIRESCU Bianca – Economist – Directia Achizitii Publice; JITEA Monica – Inginer – Directia Achizitii Publice; PLAVITU Maria Ecaterina – Economist – Directia Achizitii Publice; LINCA Mircea – inginer – Directia Achizitii Publice; DROB Silviana Ileana – Economist – Directia Achizitii Publice; MITROI Valentin – Sef Serviciu – Directia Comerciala; MITROI Marilena – Economist – Directia Comerciala; POPESCU Constantin Cornel – Sef Birou – Directia Comerciala; ALECU Iulia Dana – Economist – Directia Comerciala; CRISTESCU Emilia Marina – Economist – Directia Comerciala; MELINTE Ionut – Sef serviciu – Directia Juridica; GREAB Viorica – Sef Serviciu – Directia Juridica; MIHAILA Costinela – Sef Serviciu – Directia Juridica; PREDA Georgiana- Sef Proiect – Directia Juridica; BUHOLT Mariana – Consilier juridic – Directia Juridica; MARUNTU Violeta -Elena – Consilier juridic – Directia Juridica; BIOLAN Constantin – Consilier juridic – Directia Juridica; MIHAI Crenguta Mihaela – Consilier juridic – Directia Juridica; GALBAN Maria – Sef Serviciu – Directia Tehnica; DIDU Renatty Gabriela – Sef Serviciu – Directia Financiara; BURLACU Liana- Sef Proiect – Directia Financiara; GHEORGHE I Mirela- Sef Proiect – Directia Financiara; SINCAI Florin Daniel – Sef Proiect – Directia Financiara; DRAGOI Silvia – Economist – Directia Financiara. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – Formular 3 din sectiunea Formulare. Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Cerinta nr. 1 Forma de înregistrare. Obiectul de activitate. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. In cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator. Pentru persoane juridice straine-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizataa a acestora in limba romana. In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie solicitate de catre Entitatea Contractanta la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc. Document suport DUAE : -Certificatul constatator emis de ONRC de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, sau document edificator. -Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul / ofertantul asociat este rezident. Se depune de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat. NOTA: Entitatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE – declaratie pe proprie raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul declaratiilor pe proprie raspundere, certificatelor eliberate de catre autoritatile publice. -Declaratia DUAE se completeaza online accesand site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. -In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 12.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 14:45