26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA FÂNTÂNA MARE (PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNA MARE)
Numar invitatie / anunt: 423447 / 26.02.2018
Denumire contract: Executia lucrarilor pentru „CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL DE PERMANENTA IN COMUNA FANTANA MARE”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA FÂNTÂNA MARE (PRIMARIA COMUNEI FÂNTÂNA MARE)
Cod fiscal: 15733336, Adresa: sat. Fântâna Mare,com. Fântâna Mare, Fantana Mare, Telefon: 0230/543280, Fax: 0230/543280
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
in SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Sanatate
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Executia lucrarilor pentru „CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL DE PERMANENTA IN COMUNA FANTANA MARE”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Valoarea estimata fara TVA a contractului:1.874.977 lei fara TVA, defalcata astfel: – Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilita?ilor necesare obiectivului: 185.000 lei fara TVA – Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 759.238 lei fara TVA – Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 60.000 lei fara TVA – Cap. 4.3 Utilaje, echipamante tehnologice ?i func?ionale cu montaj: 345.000 lei fara TVA – Cap. 4.5 Dotari: 485.739 lei fara TVA – Cap. 5.1.1 Organizare de santier: 40.000 lei fara TVA
II.1.6) CPV: 45200000-9 – Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 1,874,977 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garan?ia de participare în cuantum de 18.749,77 lei pentru valoarea estimata fara TVA a contractului, reprezentand 1% din valoarea estimata a constractului fara TVA. Echivalen?a în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invita?iei de participare în SEAP. Garan?ia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile ?i completarile ulterioare. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO72TREZ5935006XXX000699 deschis la TREZORERIA Falticeni. Perioada de valabilitate a garan?iei de participare va fi cel pu?in egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Indiferent de modalitatea de constituiere a garantiei de participare, aceasta se va depune in SEAP pana la ora si data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Garantie de buna executie Cuantumul garan?iei de buna execu?ie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garan?ia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile ?i completarile ulterioare. Garan?ia de buna execu?ie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizi?ie publica/contractului subsecvent. Modalita?i de constituire : – instrument de garantare – virament bancar – numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei) – prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale (suma ini?iala nu mai mica de 0,5 % din pre?ul contractului)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Ofertan?ii, ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 164, 165, 167 si art.60 din Legea nr.98/2016. Declaratia de neincadrare la art.60 din Legea nr.98/2016 se va prezenta odata cu DUAE. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire (inclusiv eventualii ter?i ?i subcontractan?i) cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. 2. Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum ?i a celor implica?i în procedura din partea acestuia din urma sunt: Nr.crt Numele si prenumele Functia detinuta 1. MUCILENI?A VASILE PRIMAR 2. ANDRIE? DUMITRU VICEPRIMAR 3. POPA ALIN SECRETAR COMUNA 4. PADURARIU NICOLETA CONTABIL 5. AILINCAI GHEORGHE CONSILIER 6. ENEA FILARET CONSILIER 7. ANDRIE? GHEORGHE CONSILIER 8. VARGANICI VASILICA CONSILIER 9. LUNGU COSTEL CONSILIER 10. ?TEFANOAIA COSTICA CONSILIER 11. GRADINARIU VASILE CONSILIER 12. CRACIUN DORIN VASILE CONSILIER 13. GAVRILESCU MIHAI CONSILIER 14. JIBU CRISTINA CONSILIER 15. MACSIM VASILE RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden?a, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului. Persoanele juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit ofertantul , este rezident, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE , respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta , urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea finalizarii evaluarii ofertelor doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit. Prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor este obligatorie nu optionala.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor în valoare cumulata de cel pu?in 1.874.977 lei la nivelul a maxim trei contracte pornind de la complexitatea contractului si valoarea estimata a acestuia”,Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

Factori de evaluare
Denumire Punctaj maxim
Pretul ofertei 40
Descriere: Componenta financiara Criteriu: valoarea propunerii financiare in lei fara TVA. Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse. Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare. Criteriu: valoare oferta fara TVA.
COMPONENTA TEHNICA 30
Descriere: Descriere: Capacitatea tehnica a expertilor cheie desemnati in realizarea lucrarilor contretizata in: – Manager de proiect – maxim 5 puncte – Sef de santier – maxim 5 puncte – Responsabil cu controlul tehnic in constructii – maxim 5 puncte – Responsabil tehnic cu executia – maxim 5 puncte – Inginer devizier – maxim 5 puncte – Inginer instalatii ANRE II B – maxim 5 puncte
DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI 30
Descriere: : Componenta tehnica: Factorul de evaluare se va aplica conform duratei de executie a contractului prezentat in propunerea tehnica, dupa verificarea corelarii acestuia cu informatiile existente in propunerea tehnica. In cazul in care comisia de evaluare considera ca durata de executie a contractului este nerealista raportat la metodologia de realizare a lucrarilor, planul de lucru, resurse si drumul critic, inainte de a lua decizia de admitere sau de respingere a ofertei, va solicita justificari cu privire la elementele considerate nerealiste. Ulterior, dupa verificarea justificarilor, Comisia de evaluare va acorda punctajul dupa algoritmul stabilit.

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 14:48