26 februarie 2018

Autoritate contractanta: Comuna Patrauti
Numar invitatie / anunt: 423448 / 26.02.2018
Denumire contract: Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii: „Modernizare gradinita cu program normal – Moldoveni, prin construire de grupuri sanitare si autorizatii ISU si DSP, in Comuna Patrauti, Judetul Suceava” – Proiectare si executie
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Comuna Patrauti
Cod fiscal: 4244318, Adresa: Localitatea Patrauti, comuna Patrauti, judetul Suceava, Patrauti, Telefon: +40 0230528020, Fax: +40 0230528020
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii: „Modernizare gradinita cu program normal – Moldoveni, prin construire de grupuri sanitare si autorizatii ISU si DSP, in Comuna Patrauti, Judetul Suceava” – Proiectare si executie
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitii: „Modernizare gradinita cu program normal – Moldoveni, prin construire de grupuri sanitare si autorizatii ISU si DSP, in Comuna Patrauti, Judetul Suceava” – Proiectare si executie Valoarea estimata este de 465.778,00 lei fara TVA, impartita astfel: 1. Servicii de proiectare = 7.412,00 lei fara TVA: – Cap. 3.5.4 Proiect tehnic si detalii de executie = 3.921,00 lei fara TVA – Cap. 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor = 600,00 lei fara TVA – Cap. 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului = 2.891,00 lei fara TVA 2. Executie lucrari = 458.366,00 lei fara TVA, impartita astfel: – Cap. 1.2 Amenajarea terenului = 8.802,00 lei fara TVA – Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii = 17.000,00 lei fara TVA – Cap. 4.1 Constructii si instalatii = 409.030,00 lei fara TVA – Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale = 1.752,00 lei fara TVA – Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj = 17.517,00 lei fara TVA – Cap. 5.1 Organizare de santier = 4.265,00 lei fara TVA Lucrarea presupune: Proiectare (proiect tehnic, detalii de executie, documentatie pentru obtinerea autorizatie de construire, obtinere avize, autorizatii, asistenta tehnica pe timpul executiei din partea proiectantului) si executie lucrari: Modernizare gradinita cu program normal – Moldoveni, prin construire de grupuri sanitare si autorizatii ISU si DSP, in Comuna Patrauti, Judetul Suceava, conform studiului de fezabilitate. Se vor executa lucrari de: Reabilitare, modernizare, extindere si consolidare cladire; Demolari partiale; Amenajari exterioare; Reabilitare instalatii electrice interioare; Instalatii electrice curenti tari: iluminat de siguranta, prize si forta, impotriva socurilor electrice, perturbatiilor electromagnetice a echipamentelor sensibile, trasnetului (paratrasnet); Instalatii sanitare; Instalatii termice; Instalatii electrice de curenti slabi: date-voce, detectie, semnalizare si alarmare la incendiu; Instalatii gaze naturale; Lucrari de ignifugare elemente din lemn; Dotari din punct de vedere al sigurantei la foc si echipamente. Cantitatea totala se va face conform specificatiilor tehnice din SF si caiet de sarcini. Durata contractului este de 10 luni, respectiv 8 luni pentru executia lucrari si 30 de zile pentru serviciile de proiectare.
II.1.6) CPV: 45214100-1 – Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 465,778 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de 4.650,00 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO59TREZ5915006XXX000184 deschis la Trez. Suceava, Judetul Suceava, CIF 4244318. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 120 zile. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune scanat in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA, pentru o perioada de 60 de luni. Garantia se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. (Formularul nr. 2).

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Operatorii economici, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: •certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; •cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; •dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; •alte documente edificatoare, dupa caz. 2. Declaratia de neîncadrare în prevederile art. 59-60 din Legea 98/2016 (Formular nr. 10) va fi postata în SEAP odata cu DUAE, de catre toti operatorii economici participanti (ofertanti, asociati, subcontractanti, terti sustinatori, dupa caz). Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante si a persoanei cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, sunt: Reprezentant legal Isepciuc Adrian – Primar, Breaban Vasile – Viceprimar, Calinescu Mihai-Valerian – Secretar comuna, Bucevschi Traian – Consilier local, Budeanu Corina Adriana- Consilier local, Croitor Vasile Gheorghe- Consilier local, Gorgan Gheorghe- Consilier local, Holca Vasile – Consilier local, Hostiuc Ion- Consilier local, Jureschi Constantin Corneliu -Consilier local, Jureschi Dragos Ioan- Consilier local, Jureschi Radu Ioan- Consilier local, Lu?ac Drago? – Consilier local, Me?teriuc Vasile- Consilier local, Solonar Vasile Toader – Consilier local, Timi?ag Ioan – Consilier local, Uhrec Vasile – Consilier local, Praznitchi Elena Ramona – Consultant ach. Publice, ing. Ilisoi Gabriela Catalina – expert tehnic. Se va solicita prezentarea declaratiei, dupa caz, de catre ofertant/ofertant-asociat/subcontractant/tert sustinator. 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr.1: Experienta similara Pentru executia de lucrari: Ofertantilor li se solicita sa demonstreze ca au realizat in ultimii 5 ani, lucrari in domeniul constructiilor civile sau similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare cumulata de cel putin 458.366,00 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul unuia sau mai multor contracte. Pentru serviciile proiectare fazele PT + CS + DE + DTAC si/sau asistenta tehnica din partea proiectantului: Ofertantilor li se solicita sa demonstreze ca au prestat in ultimii 3 ani, servicii de proiectare pentru constructii civile sau similara din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valoare cumulata de cel putin 7.412,00 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul unuia sau mai multor contracte.,Cerinta nr. 2 Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr. 6). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 21.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 14:54