26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA BAISOARA (CONSILIUL LOCAL BAISOARA JUD. CLUJ)
Numar invitatie / anunt: 423451 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) si executie lucrari pentru proiectul: „REABILITAREA SI DOTAREA DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA BAISOARA, JUDETUL CLUJ”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA BAISOARA (CONSILIUL LOCAL BAISOARA JUD. CLUJ)
Cod fiscal: 5562093, Adresa: COM.BAISOARA JUD.CLUJ, Baisoara, Telefon: 333100, Fax: 333100,333650
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Servicii publice locale)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) si executie lucrari pentru proiectul: „REABILITAREA SI DOTAREA DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA BAISOARA, JUDETUL CLUJ”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Servicii de proiectare (Proiect tehnic, Detalii de executie, documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor) si executie lucrari pentru proiectul: „REABILITAREA SI DOTAREA DISPENSARULUI UMAN DIN COMUNA BAISOARA, JUDETUL CLUJ” in conformitate cu caietul de sarcini si Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii. Valoarea estimata fara TVA este de 489.438,00 lei. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile.
II.1.6) CPV: 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 489,438 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 4.800,00 lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul viramentului bancar, plata se va realiza in contul RO50 TREZ 2195 006X XX00 2167, deschis la Trezoreria Turda. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP pâna la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana si se va incarca in SEAP.
Garantie de buna executie Garantia de buna executie este in cuantum de 10 % din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va costitui in conformitate cu art. 40 din H.G. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In aceasta situatie contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil disctinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0.5% din valoarea contractului fara TVA.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute al art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sau subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: •certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; •cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; •dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; •alte documente edificatoare, dupa caz. Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante: Ghib Liviu – Viceprimar; Rosa Ioan – Secretar; Bica Ciprian Ovidiu – Administrator public; Moteoc Domnica – Inspector de specialitate; Ghib Cornelia – Inspector de specialitate; Sipos Ileana- Consilier; Moteoc Vasile – Inspector. Personal din partea furnizorului de servicii auxiliare: Oprean Mircea Andrei-Director General,PETRIC DANIELA-IOANA-Director Tehnic, LEOVEANU ROXANA – Expert achizitii publice. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC,sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Experienta similara servicii de proiectare: Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani au prestat servicii similare in valoare de cel putin 2.300,00 lei fara TVA; valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a oricator contracte. Prin servicii similare se intelege servicii de proiectare constructii civile.,Experienta similara executie lucrari: Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani au executat lucrari similare in valoare de cel putin 480.000,00 lei fara TVA; valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a oricate contracte. Prin lucrari similare se intelege executie de lucrari de constructii civile.,Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi (se va completa – Formularul nr. 5). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 15:25