26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA RACHITI (PRIMARIA RACHITI)
Numar invitatie / anunt: 423452 / 26.02.2018
Denumire contract: Servicii de proiectare, faza PTH, documentatii , avize si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente reabilitarii, modernizari si extinderii Scolii Gimnaziale nr. 2 Rosiori din comuna Rachiti, judetul Botosani în cadrul proiectului de investitii ” Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 Ro?sori , comuna Rachiti , judetul Botosani”, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA RACHITI (PRIMARIA RACHITI)
Cod fiscal: 3372106, Adresa: localitatea RACHITI, judetul BOTOSANI, Rachiti, Telefon: +40 231544210, Fax: +40 231544210
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Altele (Servicii ale administratie publice locale)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Servicii de proiectare, faza PTH, documentatii , avize si asistenta tehnica din partea proiectantului aferente reabilitarii, modernizari si extinderii Scolii Gimnaziale nr. 2 Rosiori din comuna Rachiti, judetul Botosani în cadrul proiectului de investitii ” Reabilitare, modernizare si extindere Scoala Gimnaziala nr. 2 Ro?sori , comuna Rachiti , judetul Botosani”, finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Procedura de achizitii organizata de catre Autoritatea contractanta are ca obiect atribuirea contractului de servicii de proiectare, faza PTH, documentatii, avize ?i asisten?a tehnica din partea proiectantului pentru proiectul de investitie ” Reabilitare, modernizare ?i extindere ?coala Gimnaziala nr. 2 Ro?iori , comuna Rachi?i , jude?ul Boto?ani”, finantat prin PNDL 1. Prezenta procedura de achizitie este esentiala pentru implementarea proiectului care vizeaza reabilitarea , modernizare ?i extinderea ?colii nr. 1 Ro?iori în vederea îmbunatatirii conditiilor de trai pentru locuitorii comunei , asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural în vederea unei dezvoltari sustenabile. Achizitia serviciilor de proiectare, faza PTH, documentatii, avize , asisten?a tehnica din partea proiectantului este necesara pentru pargurgearea tuturor etapelor necesare realizarii proiectului de investitii ” Reabilitare, modernizare ?i extindere ?coala Gimnaziala nr. 2 Ro?iori , comuna Rachi?i , jude?ul Boto?ani”, finantat prin PNDL 2. Proiectul de investitii anterior enuntat este corelat cu prevederile investitionale prevazute în cadrul Strategia de dezvoltare socio-economica a comunei Rachi?i pentru perioada 2014-2020. Serviciile de proiectare achizi?ionate constau în: -Întocmirea proiectului tehnic; – Întocmirea detaliilor de execu?ie; -Întocmirea documenta?iilor necesare pentru ob?inerea autoriza?iei de construc?ie; -Asisten?a tehnica din partea proiectantului. Autoritatea contractanta va raspunde la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare cu 3 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) CPV: 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 57,969 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui o garantie pentru participare eliberata in numele ofertantului in cuantum de 570 lei. Garantia de participare seconstituie in conformitate cu prevederile art. 36 din HG nr. 395/2016 „prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii.” Contul de garantii: contul RO15 TREZ 1165006XXX000259 Trezoreria Municipiului Boto?ani, Beneficiar: Comuna Rachi?i, cod de identificare fiscala: 3372106.Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in alta valuta, la cursul BNR din datapublicarii invitatie de participare in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentionezeca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Garantia de participare se va depune scanata in SEAP si semnata cu semnatura electronica. Indiferent de modalitatea de constituire a garantiei de participare, aceasta se va depune in SEAP pana la ora si data limita de depunere a ofertelor.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Modalitate de constituire: cu respectarea prevederilor art. 40 alin.1,3-9 din HG nr.395/2016. Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Situa?ia personala a candidatului sau ofertantului Ofertan?ii , ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regasesc în situatiile prevazute la art. 164, art.165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa DUAE de catre operatorii economcii participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) în conformitate cu art. 193 din Legea 98/2016, urmând ca, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE (cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016). Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?inator(impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Documente justificative: a. Persoanele juridice romane vor atasa certificate/documente, eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic nu are datorii scadente de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) documente actualizate la momentul prezentarii lor. Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. b. Persoanele juridice straine vor atasa certificate/documente eliberate de autoritatile legale competente din tara in care este stabilit, care sa ateste faptul ca respectivul operator economic si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) in conformitate cu prevederile legale in vigoare din tara in care este stabilit, documente actualizate la momentul prezentarii lor. Documentele se vor atasa in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. c. Se va atasa cazierul judiciar al ofertantului, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal d. Cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; e) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; f) alte documente edificatoare, dupa caz; In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Ofertan?ii , ter?ii sus?inatori ?i subcontractan?ii nu trebuie sa se regasesc in situatiile prevazute la art. 60 alin. 1 lit. d si e din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa DUAE de catre operatorii economcii participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) în conformitate cu art. 193 din Legea 98/2016, urmând ca, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE (cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Bulgaru Florin Dan – primar, ?u?ter Raducu Ionel – viceprimar, Bordianu Tatiana – sercretar comuna, ?tir Dorina – ?ef serviciu contabilitate, Bordianu ?tefan – ?ef S.V.S.U., Carmen Prodan – responsabil achizi?ii, Listari Ramona- cons asistent comp Urbanism, Cucu Gabriel Eduard- insp. Specialitate reg. Agricol, Padurariu viorica- consilier stare civila, Adascali?ei Vasile – consilier local, Catargiu Mihai – consilier local, Cesane Vasile – consilier local, Co?orianu Neculai – consilier local, Husac Petru – consilier local, Iacob Gheorghe – consilier local, Mateiuc Ioan – consilier local, Mititicai Aurel – consilier local, Nec?anu Toaderi – consilier local, Pânzaru Vasile – consilier local, Tesculeanu Constantin – consilier local, ?tefan Virginia Silvia – consilier local, Maxim Loredana- Reprezentant al furnizorului de servicii auxiliare de achizitii publice. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economcii participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) în conformitate cu art. 193 din Legea 98/2016, urmând ca, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE (cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in AP/IP publicat. Prin lista serviciilor prestate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executat in conformitate cu normele profesionale in domeniu servicii de proiectare tehnica, servicii in valoare CUMULATA de minimum 57.969 lei fara TVA, la nivelul unui contract, maximum 3 contracte. Prin servicii similare se întelege servicii de proiectare tehnica de constructii civile cel putin din categoria de importanta C . Prin constructii din categoria de importanta C se va întelege: „Constructii cu functii obisnuite, a caror neîndeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura (cum ar fi cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri, constructii industriale si agrozootehnice; constructii social-culturale care nu intra în categoriile de importanta A si B), sau constructii cu caracteristici si functiuni obisnuite, dar cu valori de patrimoniu (cum ar fi cladiri de cult, muzee de importanta locala)”. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În formularul DUAE se va prezenta numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, împreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative pentru demonstrarea celor declarate in DUAE constau in: 1.Documente reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele prestari de servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice: a. obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c. valoarea-in lei fara tva, d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul e. locul prestarii serviciilor si f. sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit;,continuare experienta similara Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat), care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota 1: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna prestatie documentele intocmite in conformitate cu formularul din documentatia de atribuire precum si procese verbale de receptie /recomandari /documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Contractul se va prezenta doar insotit de unul dintre documentele prezentate mai sus, prezentarea individuala a acestuia nefacand dovada ca serviciile au fost duse la bun sfarsit. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari de buna prestatie, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. Pentru indeplinirea conditiei privind experienta similara este necesar ca ofertantul sa fi executat serviciile in ultimi trei ani inainte de depunerea ofertelor fara a se tine cont de data incheierii contractului. Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna prestatie depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei. Nota 3: Mentiune: In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta-institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand certificari de buna prestatie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul serviciilor.Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de prestatorul initial. Nota 4: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna.,Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. 1.În cazul în care ofertantul/candidatul demonstreaza îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia capacitatea tehnica si profesionala bazându-se pe capacitatile altor entitati, invocând, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, împreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinator (i) pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul/ candidatul. DUAE prezentat de tertul/tertii sustinator (i) va include toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, precum si informatiile de la alin. (1) lit. 6 b) si c) care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care ofertantul/candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016 , precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective.În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016. 2. În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului o singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. 3. Avand in vedere prevederile art. 218 din Legea 98/2016 subcontractantii îsi vor exprima la data depunerii ofertei/momentul introducerii acestora în contractul de achizitie publica, optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. In acest sens vor cuprinde in oferta depusa denumirea în unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa înlocuiasca tertul/tertii sustinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevazut la art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea 98/2016. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

Factori de evaluare
Denumire Punctaj maxim
Pretul ofertei 40
Descriere: Componenta financiara
2 Experienta expertilorcheie 24
Descriere: Conform Anexei fisa cu punctajul acordat care este atasata la sectiunea “Document de atribuire”
3 Propunerea tehnica -demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor 36
Descriere: Conform Anexei fisa cu punctajul acordat care este atasata la sectiunea “Document de atribuire”

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 14.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 15:31