26 februarie 2018

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL SUCEAVA
Numar invitatie / anunt: 423453 / 26.02.2018
Denumire contract: Echipament pentru personalul Politiei Locale Suceava
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
MUNICIPIUL SUCEAVA
Cod fiscal: 4244792, Adresa: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Suceava, Telefon: +40 0230212696/167, Fax: +40 0230520593
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
In SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Echipament pentru personalul Politiei Locale Suceava
II.1.2) Tip contract: Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contractul implica, procurarea articolelor care formeaza uniforma de serviciu a politistilor locali din cadrul Politiei Locale Suceava. Solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, in termen de maxim 7 zile de la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Întrebari” si la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului/invitatiei de participare, in a 5 azi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform ar. 161 din Legea nr. 98 / 2016.
II.1.6) CPV: 18222000-1 – Haine de serviciu (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 165,965 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare 1)GP – 1.650 lei; 2) Perioada de valabilitate a GP-120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor; 3) GP va fi constituita conform art. 36, alin. 1 din HG 395/2016, prin virament bancar (VB) sau prin instrument de garantare (IG), sau se poate constitui si prin depunerea la casieria AC a sumei în numerar, conf. art. 36, alin.6 din HG 395/2016. GP se va depune scanata si semnata electronic în SEAP pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor; 4. GP trebuie sa fie constituita în suma si pt. perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire; 5. GP trebuie sa fie irevocabila; 6. IG trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor conf. art. 36, alin. 4 din HG 395/2016; 7. GP se va retine conform preved. art. 37 din HG 395/2016; 8. Contul pt. depunerea GP: RO05TREZ5915006XXX000186 deschis la Trezoreria Mun. Suceava, CUI: 4244792; 9. In cazul unei asocieri : scrisoarea de garantie bancara trebuie sa fie emisa în numele asocierii si sa cuprinda mentiunea – IG acopera toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul IG declarand ca va plati, din GP, sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile, în cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii; 10. Data la care se va face echival. pentru GP depusa in alta moneda – cursul lei/valuta comunicat de BNR in data publicarii anuntului de participare in SEAP; 11. AC nu impune un model pentru GP. În situatia în care se va prezenta un document eliberat de o societate de asigurari se vor prezenta în mod obligatoriu si documentele anexe aferente politei din care cel putin contractul de asigurare, conditiile de asigurare, dovada platii primei de asigurare si, dupa caz, dovada constituirii garantiei colaterale solicitate de societatea de asigurari;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: 1. Se solicita completarea documentului unic de achizitie european (DUAE – lider, asociat, tert sustinator, subcontractant), conform art. 193, alin 1 din Legea 98/2016 de catre toti operatorii economici participanti la procedura. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerintele privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98 / 2016 in cuprinsul formularului DUAE din documentatia de atribuire. Incadrarea în dispozitiile art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Initial AC solicita completarea documentului unic de achizitie europeana (DUAE) de catre toti operatorii economici interesati sa participe la procedura, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile sa faca dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente: a) certificate de atestare fiscala, astfel: – Pentru persoane fizice / juridice romane: Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare (formulare tip emise de Primaria de care apartine si de DGFP teritoriala). Din certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii lor. – Pentru persoane fizice / juridice straine: documente edificatoare (certificate, cazier fiscal, etc., alte documente echivalente) prezentate conform conditiilor prevazute la art. 168 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt rezidenti si care vor atesta ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta. b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d) alte documente edificatoare, dupa caz. – Documentele mentionate vor fi prezentate in SEAP, in format scan al originalului sau in copie „conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata (daca e cazul), semnate cu semnatura electronica extinsa. – În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Din certificate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii lor. Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici La finalizarea evaluarii ofertelor, doar la solicitarea autoritatii contractante, se vor prezenta documente justificative, care vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016 – conform Formularului 59 din fisierul „Modele formulare” al Documentatiei de atribuire. Aceasta declaratie va fi prezentata in SEAP de catre toti participantii odata cu depunerea DUAE. In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Ion Lungu – primar; Andronache Marian – viceprimar; Harsovschi Lucian – viceprimar; Ciutac Ioan – secretar municipiu; Vaideanu Elisabeta, director executiv; Mihai Liliana – sef Serviciu Contabilitate; Siriteanu Mihaela Angelica – viza control financiar preventiv propriu; Sofian-Nicoara Mirela-Rodica – viza control financiar preventiv propriu, Camelia Damian – Director Executiv. Membrii comisiei de evaluare : – Petrache Mariana, consilier Comp. Achizitii publice – presedinte fara drept de vot – Manoliu Liviu-Laurentiu – Sef Serviciu OLPP nr. 1 – Veziteu Didi – Sef serviciu CDP – Olariu Mihaela Sanda, Consilier Serviciu Contencios adm. – juridic Membrii de rezerva: – Gheorghe Burca, consilier Comp. Achizitii publice – presedinte de rezerva, fara drept de vot – Romaniuc Constantin – Sef serviciu OLPP nr. 2 – Zama Mihail – Cristian – Politist Local – Diana Alexandra Kinole, Consilier Serviciu Contencios adm.- juridic Consilierii alesi pentru Consiliul local al municipiului Suceava sunt : Aramescu Adrian, Mocanu Vasile, Roibu Marcel Dan, Bejinaru Mitica, Doroftei Ovidiu, Bicsi Mihai Bogdan, Cretu Silviu Cristinel, Cocris Doinita Nela, Cernescu Petru Marius, Ungurian Daniel, Flutur Alexa Mihai, Irimie Cristian Anton, Paduraru Andrei George, Petrescu Gheorghe, Milici Ovidiu, Prorociuc Daniel, Munteanu Constantin, Zarojanu Angela, Fuior Iulia, Cristescu Florin, Buciac Ioan-Gabriel. Fiecare ofertant / ofertant asociat / tert sustinator / subcontractant este obligat sa prezinte acest formular. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 59 din Legea 98/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente relevante care sa dovedeasca forma de înregistrare si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit operatorul economic (art. 173 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice). Initial se completeaza formularul DUAE, iar ulterior vor fi solicitate documentele justificative (Certificatul Consatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului) valabile la momentul prezentarii documentului solicitat doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii documentului/documentelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul Constatator. – Persoane juridice/fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, numai in situatia in care ofertantul se afla pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta nr. 1 Operatorul economic va face dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare, in valoare cumulata de minim 165.000 lei fara TVA. Dovada indeplinirii cerintelor solicitate se va face prin prezentarea de documente suport aferente (copii contracte, recomandari de la beneficiar,documente constatatoare, etc) din care sa reiasa informatii referitoare la beneficiarul contractului; tipul, volumul si contributia ofertantului la executia contractului; perioada in care s-a realizat contractul. Se vor lua in calcul contractele executate in calitate de contractant unic, asociat sau subcontractant. Daca exista incertitudini referitoare la capacitatea tehnica a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente.I n cazul in care activitatile prezentate ca experienta similara au fost realizate in cadrul unei asocieri, ofertantul va prezenta o copie a acordului de asociere sau alte documente relevante din care sa reiasa partea executata din respectivul contract. În cazul contractelor a caror valoare este exprimata intr-o alta moneda decat „LEI”, se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. Numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin Anuntul de participare simplificat. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui / unor tert / terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul / tertii respectiv / respectivi conform art. 182 din Legea nr. 98 /2016. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul / tertii care asigura sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, precum si art. 59 din Legea 98 /2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza experienta similara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, odata cu depunerea DUAE, acesta trebuie sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.În cazul în care sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile (cum ar fi experienta similara), angajamentul asigura autoritatii contractante îndeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, în situatia în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului.,Cerinta nr.2 Informatii privind asociatii: În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala proportional cu cota de implicare în executarea viitorului contract. In cazul unei asocieri, odata cu depunerea DUAE ofertantii prezinta contractul/acordul de asociere, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii din Asociere sunt obligati sa ramana in Asociere pe intreaga durata a contractului.,Cerinta nr. 3 Informatii privind subcontractantii: Daca este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere.Odata cu depunerea DUAE se prezinta contractul/acordul de subcontractare. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 13.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 15:34