26 februarie 2018

Autoritate contractanta: COMUNA LELEASCA
Numar invitatie / anunt: 423454 / 26.02.2018
Denumire contract: Proiectare si executie lucrari de ”Demolare si construire dispensar uman, sat Afumati, comuna Leleasca, judetul Olt”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA LELEASCA
Cod fiscal: 5139825, Adresa: comuna Leleasca, judetul Olt, Leleasca, Telefon: +40 0745317381, Fax: +40 0249469502
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Proiectare si executie lucrari de ”Demolare si construire dispensar uman, sat Afumati, comuna Leleasca, judetul Olt”
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Proiectare si executie lucrari de ”Demolare si construire dispensar uman, sat Afumati, comuna Leleasca, judetul Olt”
II.1.6) CPV: 45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 515,603.77 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 5.000 lei. Echivalenta în valuta a valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii invitatei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se va depune scanat în SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa într-un folder separat denumit garantie de participare pâna la data limita de depunere a ofertelor. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna se va depune scanat în SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa într-un folder separat denumit garantie de participare pâna la data limita de depunere a ofertelor si va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. (Formularul nr. 1-model orientativ)
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. (Formularul nr. 2-model)

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 . Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificate sunt: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente concludente, dupa caz. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi si prezenta de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, odata cu depunerea ofertei in SEAP, cu informatiile aferente situatiei lor. – Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt urmatoarele: Selescu Vasilica – Primar Enache Constantin – Viceprimar Stanescu Elena-Camelia – Secretar Paunescu Ioana – Contabil Gioarsa Ionel – Responsabil achizitii Consilieri locali : Bobeica Salomia, Bostinaru Victor, Nicula Marin, Brumaru Costinel, Draghici Georgel, Militaru Constantin, Negreanu Ion, Poponete Dumitru Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului . Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Experienta similara EXECUTIE Lista principalelor lucrari similare executate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita ini?ial prin anun?ul de participare) cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i, înso?ita de certificari/ documente constatatoare sau echivalent. Prin lista lucrarilor executate înso?ita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, în ultimii 5 ani calcula?i pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu ?i duse la bun sfâr?it lucrari similare, cu o valoare totala cumulata, fara TVA, mai mare sau cel pu?in egala cu: 440.000 lei la nivelul unui contract, maximum 3 contracte. PROIECTARE Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, (raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent. Prin lista serviciilor prestate insotita de certificari/documente constatatoare sau echivalent, ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfarsit servicii de proiectare de natura similara (proiectare si/sau asis tenta tehnica) cu o valoare totala cumulata fara TVA mai mare sau cel putin egala cu 14.000 lei, la nivelul unui contract, maximum 3 contracte. Se vor considera lucari similare: lucrari de constructie/modernizare /reabilitare/extindere/reparatii capitale în domeniul infrastructurii sistemului de alimentare cu apa sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii serviciilor la nivelul a unul sau mai multor contracte de servicii care au avut ca obiect prestarea de servicii de proiectare (servicii de elaborare de documentatii tehnico-economice) pentru lucari similare Nota: Daca autoritatea contractanta este nevoita, indiferent de motive, sa procedeze ladecalarea termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, termenulde raportare a experientei similare (ultimii 5 ani/3 ani, calculati prin raportare ladata-limita de depunere a ofertelor) se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, urmând a fi considerata îndeplinita cerinta pentru toti operatorii care au prezentat dovada ca lucrarile/serviciile aferente contractelor de experientasimilara prezentate au fost duse la bun sfarsit în intervalul de timp nou rezultat.,Informatii privind subcontractarea(daca este cazul) In conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,se solicita ofertantilor sa precizeze în oferta: a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; si b) datele de identificare ale subcontractantlor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.” In conformitate cu prevederile Art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractantii au dreptul de a opta pentru a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta.Optiunea se va manifesta la semnarea contractului. Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016, nici un subcontractant nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016. De asemenea, subcontractantii au obligatia depunerii declaratiei cu privire la neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.,nformatii privind asocierea (daca este cazul) Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevazut la Art. 53 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. De asemenea, asociatii au obligatia depunerii declarariei cu privire la art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, precum si cea privind situatia economica si financiara, se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru,Informatii privind tertul sustinator(daca este cazul) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta,pentruindeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Operatorul economic are dreptul, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. În ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la calificarile educationale si profesionale prevazute la art. 179 lit. g) din legea 98/2016, sau la experienta profesionala relevanta, operatorul economic poate sa se bazeze pe capacitatea tertului sustinator doar atunci când acesta va desfasura efectiv lucrarile sau serviciile în legatura cu care sunt necesare respectivele calificari. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana,atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Operatorul economic care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilorart.164,art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. De asemenea, tertii sustinator au obligatia depunerii declarariei cu privire la art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret

Factori de evaluare
Denumire Punctaj maxim
Pretul ofertei 80
Descriere: Pretul ofertei va avea o pondere de 80%
Perioada garantiei de buna executie oferite 20
Descriere: Perioada garantiei oferite va avea o pondere de 20%

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 14.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 15:52