26 februarie 2018

Autoritate contractanta: MUNICIPIUL FOCSANI
Numar invitatie / anunt: 423455 / 26.02.2018
Denumire contract: Contract de prestari servicii (Studiu topografic, Studiu geotehnic, Documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor; Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – DALI) aferente obiectivului: “Sistematizare verticala si imprejmuire Colegiul National Unirea, Focsani”
In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
MUNICIPIUL FOCSANI
Cod fiscal: 4350645, Adresa: Str.Dimitrie Cantemir Nr.1 bis, Focsani, Telefon: +40 237215710, Fax: +40 237216700
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Contract de prestari servicii (Studiu topografic, Studiu geotehnic, Documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor; Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – DALI) aferente obiectivului: “Sistematizare verticala si imprejmuire Colegiul National Unirea, Focsani”
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Contract de prestari servicii (Studiu topografic, Studiu geotehnic, Documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor; Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii – DALI) aferente obiectivului: “Sistematizare verticala si imprejmuire Colegiul National Unirea, Focsani”
II.1.6) CPV: 79314000-8 – Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 38,400 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cf art.35 din HG 395/2016.Garantia de participare va avea o perioada de valabilitate cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertelor , respectiv 90 zile, si se va constitui in valoare de 384 lei . Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar , numerar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa cuprinda obligatoriu prevederile art. 36 si art. 37 alin. (1) din HG nr. 395/2016. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât limba romana va fi însotita de traducerea autorizata în limba romana. Dovada constituirii garantiei de participare se va transmite in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, pana la data si ora – limita de depunere a ofertelor.Plata se face in contul Autoritatii contractante: R053TREZ6915006xxx000106, deschis la Trezoreria Focsani, CF 4350645.
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de 10% din pretul contractului incheiat, in lei, fara T.V.A. Garantia de buna executie se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art.40 alin. (1) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului ,in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat prestatorului cat si emitentului instrumentului de garantare , precizand obligatiile care nu au fost respectate,precum si modul de calcul al prejudiciului.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii declara, conform DUAE, ca nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 60-61, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute de lege(art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice); documente care justifica neincadrarea in prevederile art. 60-61 din Legea nr. 98/2016, alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantul (asociat, subcontractant si tert sustinator) va prezenta odata cu DUAE, Declaratia pe propria raspundere privind inexistenta conflictul de interese (art. 60 din Legea nr. 98/2016) cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante . Mentiune: Persoanele care detin functii de decizie in cadrul institutiei sunt: Misaila Cristi Valentin – primar, Mersoiu Ionut – viceprimar, Iorga Marius Eusebiu – viceprimar, Ailincutei Lauriana – consilier local, Bojoaica Valerica – consilier local, Birsan Costel – consilier local, Buzoi Dan – consilier local, Ciocoeas Laura Mihaela -consilier local, Dimitriu Ana Maria – consilier local, Dobre Claudiu Alin – consilier local, Drumea Alina Ramona – consilier local, Filimon Ionut – consilier local, Gongu Emilian – consilier local, Lupu Catalina – consilier local, Gheoca Corneliu Dumitru -consilier local, Nistoroiu Alexandru – consilier local, Mihai Petrut – consilier local, Miron Mariana – consilier local, Nedelcu Mihai – consilier local, Radu Nitu – consilier local, Tanase Neculai – consilier local, Ungureanu Daniel – consilier local, Grosu Carmen Daniela-director economic, Ghiuta Marta Carmen- sef serviciu juridic-contencios, Corhana Eduard Marian- secretar, Poieana Liliana Simona-sef serviciu- Buget Contabilitate ,Vatra Felicia- inspector buget contabilitate, Dispinoiu Elena Ramona- inspector buget contabilitate, Epure Anna – Maria Denise-inspector buget contabilitate, Bratu Bogdan – Director executiv Directia Managementului proiectelor si investitiilor, Costin Maria Cristina – sef serviciu investitii. in conformitate cu prevederile art. 173 alin (1) din Legea nr. 98/2016 Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire a cerintei : initial, se va completa DUAE, urmand ca, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate principal/secundar al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator. Pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantul declara, conform DUAE,ca va face dovada indeplinirii cerintei privind experinta similara prin descrierea serviciilor prestate în ultimii 3 ani (de la data limita de depunere a ofertei) din care sa reiasa ca ofertantul a prestat servicii de proiectare similare in valoare cumulata de minim 38400 lei, exclusiv TVA (la nivelul a minim un contract – mai multe contracte).Ofertantul va completa in DUAE ,informatii cu privire la numarul si data contractului/contractelor invocat/invocate drept experienta similare, valoarea exclusiv TVA, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au experienta in activitati de prestare a serviciilor de proiectare similar.Informa?ii privind subcontractantii: In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant, individual sau in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara, constituite in scopul participarii la procedura de atribuire. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in consideratie a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta va solicta acestora sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.Informatii privind tertul/tertii sustinatori: In cazul in care ofertantul î?i demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui/unor terti atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirma ca acesta va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate (art. 48 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata – Intr-o singura etapa
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 12.03.2018 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: –
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 26.02.2018 16:13